SPIS TREŚCI - CONTENT

 • Profesor Andrzej Matczak
  Tomasz Napierała
 • Professor Andrzej Matczak
  Tomasz Napierała

  Artykuły - Articles

  1. Wybrane czynniki atrakcyjności konferencji naukowych jako produktów systemowych na międzynarodowym rynku turystycznym
   Krzysztof Cieślikowski, Andrius Brusokas
  2. Selected attractiveness factors of academic conferences as a product on the international tourism market
   Krzysztof Cieślikowski, Andrius Brusokas
  3. Kontrowersyjna turystyka z wykorzystaniem zwierząt w perspektywie kulturowej
   Ewa Malchrowicz-Mośko, Wil Munsters, Paulina Korzeniewska-Nowakowska, François Gravelle
  4. Controversial animal tourism considered from a cultural perspective
   Ewa Malchrowicz-Mośko, Wil Munsters, Paulina Korzeniewska-Nowakowska, François Gravelle
  5. Turystyka literacka w ujęciu aleatorycznym na przykładzie Hawany
   Jacek Kaczmarek
  6. The aleatoric aspect of literary tourism: An example from Havana
   Jacek Kaczmarek
  7. Konkurs jako metoda pedagogiczna w turystycznej edukacji uniwersyteckiej: studium przypadku nauczania twórczego rozwiązywania problemów
   Katarzyna Leśniewska-Napierała, Tomasz Napierała, Kathleen M.C. Tjørve, Even Tjørve
  8. A ‘contest’ as a pedagogical method in tourism higher education: A case study in teaching creativity through problem-solving
   Katarzyna Leśniewska-Napierała, Tomasz Napierała, Kathleen M.C. Tjørve, Even Tjørve
  9. Ocena wpływu nowych produktów turystycznych na ożywienie gospodarcze obszarów wiejskich w świetle badań empirycznych wybranych gmin województwa lubelskiego
   Joanna Szczęsna, Monika Wesołowska
  10. Assessment of the effect of new tourism products on the economic recovery of rural areas in the context of empirical research on selected communes of the Lublin Voivodeship
   Joanna Szczęsna, Monika Wesołowska
  11. Analiza projektu „Europejskie miasto sportu” i jego wpływu na rozwój aktywności turystycznej na przykładzie wybranych miast słowackich
   Daniela Matušíková, Milena Švedová, Tünde Dzurov Vargová, Patrycja Żegleń
  12. An analysis of the "European City of Sports" project and its impact on the development of tourist activity: The example of selected Slovakian cities
   Daniela Matušíková, Milena Švedová, Tünde Dzurov Vargová, Patrycja Żegleń
  13. Przyczyny zróżnicowania ruchu turystycznego w polskich parkach narodowych
   Piotr Miazek
  14. Causes of variations in the scale of tourism in Polish national parks
   Piotr Miazek
  15. Strategia rozwoju turystyki jako narzędzie planowania na poziomie lokalnym na przykładzie gminy Karlino (woj. zachodniopomorskie)
   Daniel Szostak, Zbigniew Głąbiński, Tomasz Duda
  16. Strategy for the development of tourism as a tool for planning at a local level: The example of Karlino commune (West Pomeranian Voivodeship)
   Daniel Szostak, Zbigniew Głąbiński, Tomasz Duda
  17. Behawioralne czynniki lokalizacji hoteli – studium przypadku obiektów z województwa opolskiego
   Daniel Puciato
  18. Behavioral factors in hotel location: A study of hotels from Opole Province in Poland
   Daniel Puciato
  19. Między elitarnością i egalitaryzmem – w poszukiwaniu właściwego charakteru produktu turystycznego Zabytkowej Linii Tramwajowej we Wrocławiu
   Krzysztof Kołodziejczyk
  20. Between elitism and egalitarianism: The Heritage Tram Line in Wrocław as an example of a search for an acceptable tourist product
   Krzysztof Kołodziejczyk

  Recent Submissions

  View more