SPIS TREŚCI - CONTENT

 • 35 lat czasopisma „Turyzm/Tourism”
  Andrzej Stasiak, Bogdan Włodarczyk
 • 35 years of the „Turyzm/Tourism” journal
  Andrzej Stasiak, Bogdan Włodarczyk
 • Magister Elżbieta Paradowska – sekretarz i redaktor językowy czasopisma „Turyzm/Tourism” w latach 1985–2020
  Andrzej Stasiak, Bogdan Włodarczyk
 • Elżbieta Paradowska M.A. – the secretary and language editor of the “Turyzm/Tourism” journal: 1985-2020
  Andrzej Stasiak, Bogdan Włodarczyk

  Artykuły - Articles

  1. Geneza refleksji naukowej nad turystyką: perspektywa europejska
   Leszek Butowski
  2. The origins of academic work on tourism: a European perspective
   Leszek Butowski
  3. Fanoturystyka i fanoturysta – głos w dyskusji nad definicjami i problematyką badawczą
   Joanna Krupa, Elżbieta Nawrocka
  4. Fan tourism and fan tourists: discussion on definitions and research issues
   Joanna Krupa, Elżbieta Nawrocka
  5. Backpackerzy z pokolenia milenialsów o ryzyku związanym z podróżowaniem: ujęcie typologiczne
   Jolanta Barbara Jabłonkowska, Bogusław Stankiewicz
  6. Millennial backpackers and risks in travel: a typological approach
   Jolanta Barbara Jabłonkowska, Bogusław Stankiewicz
  7. Ekologiczne zachowania konsumpcyjne i stosunek do proekologicznych działań w obiektach noclegowych przedstawicieli pokolenia Z
   Maciej Dębski, Małgorzata Borkowska-Niszczota
  8. Consumer ecological behaviour and attitudes towards pro-ecological activities in accommodation facilities by generation Z
   Maciej Dębski, Małgorzata Borkowska-Niszczota
  9. Eksperckie prognozy skutków trendów turystycznych w świetle oceny ex post studentów polskich uczelni
   Wiesław Alejziak, Bartosz Szczechowicz
  10. Expert forecasts of the impacts of tourism trends: Assessment by polish university students
   Wiesław Alejziak, Bartosz Szczechowicz
  11. Kształcenie akademickie a poziom kompetencji społecznych studentów kierunku turystyka i rekreacja
   Bożena Alejziak
  12. University education and levels of social competence in tourism and recreation students
   Bożena Alejziak
  13. Identyfikacja poziomu aspiracji studentów do przedsiębiorczości w branży turystyczno-rekreacyjnej
   Marta Sidorkiewicz
  14. Identifying students’ entrepreneurial aspirations in the tourism and recreation industry
   Marta Sidorkiewicz
  15. Satysfakcja klientów słowackich uzdrowisk: studium przypadku uzdrowisk w miejscowościach Rajecké Teplice, Pieszczany i Brusno
   Peter Čuka, Bohuslava Gregorová
  16. Customer satisfaction in Slovak spas: Case studies of Rajecké Teplice, Piešťany and Brusno
   Peter Čuka, Bohuslava Gregorová
  17. Sfera profanum dnia Wszystkich Świętych wobec społecznego aspektu cmentarzy
   Sławoj Tanaś
  18. The profane sphere of All Saints’ Day and the social aspects of cemeteries
   Sławoj Tanaś
  19. Badanie wizerunku i znajomości celu podróży, zachowań związanych z wyszukiwaniem informacji, zaangażowania oraz motywacji turystycznej jako czynników wpływających na lojalność ekoturysty wobec destynacji
   Jing Yu, Azilah Kasim, Jayashree Sreenivasan, Hisham Dzakiria, Ahsan Ul Haq Magray
  20. Exploring destination image, familiarity, information search behaviour, involvement and travel motivation as influencers of ecotourists’ destination loyalty
   Jing Yu, Azilah Kasim, Jayashree Sreenivasan, Hisham Dzakiria, Ahsan Ul Haq Magray
  21. Odczuwanie braku nadziei a pragnienie budowania kariery w turystyce: analiza empiryczna przeprowadzona na Uniwersytecie w Synopie, Turcja
   Ali Turan Bayram, Hasan Tahsin Kavlak, Jeet Dogra, Gül Erkol Bayram
  22. Hopelessness against desire to pursue a career in tourism: An empirical analysis of Sinop University, Turkey
   Ali Turan Bayram, Hasan Tahsin Kavlak, Jeet Dogra, Gül Erkol Bayram

   Recenzje - Reviews

  23. Armin Mikos von Rohrscheidt, Zarządzanie w turystyce kulturowej (T. I i II), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2020
   Andrzej Kowalczyk
  24. Armin Mikos von Rohrscheidt, Management in Cultural Tourism (Vol. I & II), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2020
   Andrzej Kowalczyk

  Recent Submissions

  View more