Show simple item record

dc.contributor.authorGałka, Paweł
dc.contributor.authorGrzelec, Krzysztof
dc.contributor.authorHebel, Katarzyna
dc.contributor.authorJudge , Eamonn
dc.contributor.authorWyszomirski, Olgierd
dc.date.accessioned2021-06-18T14:49:15Z
dc.date.available2021-06-18T14:49:15Z
dc.date.issued2020-09-30
dc.identifier.issn2082-4440
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/37625
dc.description.abstractThe assumptions and goals of sustainable urban mob ility are defined in global and national documents, for example, the United Nations 2030 Agenda and in the Transport Policy of the State of Poland for 2006–2025. Achieving these goals is a long process. Tools and actions have been identified that play a fundamental role in achieving sustainable mobility, and various methods of measuring the effectiveness of these activities have been presented and compared.The article presents the following research hypotheses:achieving the goals of sustainable mobility through the development of the public transport offer requires the use of modern management methods,it is necessary to identify the main attributes of public transport that determine the use of this type of transport and to finance those elements of the transport offer that correspond to these attributes.The aim of the article is to assess the role of public transport as an element of sustainable mobility and to explain the reasons for unsatisfactory policy effects in Poland.Analysing the effectiveness of actions and tools used in Polish cities in achieving the goals of sustainable mobility, the processes of management in public transport and shaping the attributes of transport services and technical solutions were selected for the analysis. The analysis was carried out on the example of selected Polish cities.On the basis of the conducted research, the authors formulated conclusions:the idea of sustainable mobility development is an element of the transport policy of modern European cities,achieving sustainable development requires changes in the structure of urban transport,effective implementation of a sustainable mobility policy leads to changes in transport behaviour,the condition for increasing the share of public transport is to increase the attractiveness of its services.Detailed conclusions were defined in relation to selected Polish cities, in particular Gdańsk and Gdynia. The use of public transport by people who can travel by car can be increase by affecting the freedom to use passenger cars in cities through traffic and parking restrictions. The most effective tool that limits the use of private cars turns out to be parking fees in the city.Conclusions from the conducted research allowed us to confirm the research hypotheses of the article.en
dc.description.abstractZałożenia i cele zrównoważonej mobilności miejskiej określone są w dokumentach globalnych i krajowych, np. Agendzie ONZ 2030 oraz Polityce transportowej Państwa Polskiego na lata 2006–2025. Osiągnięcie tych celów to długi proces. Zidentyfikowano narzędzia i działania, które odgrywają fundamentalną rolę w osiągnięciu zrównoważonej mobilności. Przedstawiono i porównano różne metody pomiaru efektywności tych działań.W artykule przedstawiono następujące hipotezy badawcze:osiągnięcie celów zrównoważonej mobilności poprzez rozwój oferty komunikacji zbiorowej wymaga zastosowania nowoczesnych metod zarządzania,konieczne jest zidentyfikowanie głównych atrybutów transportu publicznego determinujących korzystanie z tego rodzaju transportu oraz sfinansowanie tych elementów oferty przewozowej, które odpowiadają tym atrybutom.Celem artykułu jest ocena roli transportu publicznego jako elementu zrównoważonej mobilności oraz wyjaśnienie przyczyn niezadowalających efektów polityki w Polsce.Analizując skuteczność działań i narzędzi stosowanych w polskich miastach w osiąganiu celów zrównoważonej mobilności, do analizy wybrano procesy zarządzania w transporcie publicznym oraz kształtowania atrybutów usług transportowych i rozwiązań technicznych. Analizę przeprowadzono na przykładzie wybranych polskich miast.Na podstawie przeprowadzonych badań autorzy sformułowali wnioski:idea zrównoważonego rozwoju mobilności jest elementem polityki transportowej nowoczesnych miast europejskich,osiągnięcie zrównoważonego rozwoju wymaga zmian w strukturze transportu miejskiego,skuteczna realizacja polityki zrównoważonej mobilności prowadzi do zmian zachowań transportowych,warunkiem zwiększenia udziału transportu zbiorowego jest podniesienie atrakcyjności jego usług.Szczegółowe wnioski określono w odniesieniu do wybranych polskich miast, w szczególności Gdańska i Gdyni. Korzystanie z transportu publicznego przez osoby, które mogą podróżować samochodem, można ograniczyć, wpływając na swobodę korzystania z samochodów osobowych w miastach poprzez ograniczenia ruchu i parkowania. Najskuteczniejszym narzędziem ograniczającym korzystanie z prywatnych samochodów okazują się opłaty parkingowe w mieście.Wnioski z przeprowadzonych badań pozwoliły potwierdzić hipotezy badawcze artykułu.pl
dc.language.isoen
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesEkonomia Międzynarodowa;31pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectpublic transporten
dc.subjectsustainable mobilityen
dc.subjecttransport policyen
dc.subjecttransport publicznypl
dc.subjectzrównoważona mobilnośćpl
dc.subjectpolityka transportowapl
dc.titleUrban public transport as a tool of sustainable mobility policy – the example of Polanden
dc.title.alternativePubliczny transport miejski jako narzędzia polityki zrównoważonej mobilności – na przykładzie Polskipl
dc.typeArticle
dc.page.number154-184
dc.contributor.authorAffiliationGałka, Paweł - University of Gdansk, Faculty of Economics, Department of Transportation Marketen
dc.contributor.authorAffiliationGrzelec, Krzysztof - University of Gdansk, Faculty of Economics, Department of Transportation Marketen
dc.contributor.authorAffiliationHebel, Katarzyna - University of Gdansk, Faculty of Economics, Department of Transportation Marketen
dc.contributor.authorAffiliationJudge , Eamonn - Leeds Business School, Leeds Beckett University, LS1 3HB, United Kingdomen
dc.contributor.authorAffiliationWyszomirski, Olgierd - University of Gdansk, Faculty of Economics, Department of Transportation Marketen
dc.identifier.eissn2300-6005
dc.referencesBadania i opracowanie planu transportowego aglomeracji poznańskiej. Etap I. (2013), http://www.plantap.pl/assets/Uploads/Tekst-etap-I.pdf (accessed: 15.03.2019).en
dc.referencesBanister D. (2008), The sustainable mobility paradigm, “Transport Policy”, 15(2), https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2007.10.005en
dc.referencesBanister D., Stead D. (2004), Impact of information and communications technology on transport, “Transports Reviews”, 24(5).en
dc.referencesBauer M. (2015), Dyskusja o zasadności prowadzenia kompleksowych badań ruchu w ramach narodowego spisu powszechnego, “Transport Miejski i Regionalny”, 5, https://www.researchgate.net/publication/303646540_DYSKUSJA_ZASADNOSCI_PROWADZENIA_KOMPLEKSOWYCH_BADAN_RUCHU_W_RAMACH_NARODOWEGO_SPISU_POWSZECHNEGO (accessed: 10.03.2020).en
dc.referencesBerlin.de (2018), Bicycle Routes and Facilities, https://web.archive.org/web/20080922140453/ http://www.stadtentwicklung.berlin.de/verkehr/radverkehrsanlagen/en/radwege.shtml (accessed: 7.07.2019).en
dc.referencesBiuro Rozwoju Gdańska (2016), Gdańskie Badania Ruchu. https://www.brg.gda.pl/attachments/article/282/Raport-III.pdf (accessed: 20.03.2019).en
dc.referencesBraun Kohlová M. (2009), Everyday travel mode choice and its determinants: trip attributes versus lifestyle, http://www.feem-web.it/ess/files/braunkohlova.pdf (accessed: 20.12.2019).en
dc.referencesBryniarska Z., Starowicz W. (2010), Wyniki badań systemów publicznego transportu zbiorowego w miastach, SITK w Krakowie, Kraków.en
dc.referencesCampos V.B.G., Ramos R.A.R., e Silva Correia D. de M. (2009), Multi-criteria analysis procedure for sustainable mobility evaluation in urban areas, “Journal of Advanced Transportation”, 43(4).en
dc.referencesCarlsson F. (2003), The demand for intercity public transport: The case of business passengers, “Applied Economics”, 35(1).en
dc.referencesCarse A., Goodman A., Mackett R.L., Panter J., Ogilvie D. (2013), The factors influencing car use in a cycle-friendly city: The case of Cambridge, “Journal of Transport Geography”, 28.en
dc.referencesCascajo R., Monzón A. (2014), Assessing the passengers’ perception of implemented advanced management measures in bus service, http://oa.upm.es/36976/1/INVE_MEM_2014_197741.pdf (accessed: 20.12.2019).en
dc.referencesCats O., Susilo Y.O., Reimal T. (2017), The prospects of fare-free public transport: evidence from Tallinn, “Transportation”, 44.en
dc.referencesChristiansen P., Engebretsen Ø., Fearnley N., Hanssen J.U. (2017), Parking facilities and the built environment: Impacts on travel behaviour, “Transportation Research Part A: Policy and Practice”, 95.en
dc.referencesDill J., Voros K. (2007), Factors Affecting Bicycling Demand: Initial Survey Findings from the Portland, Oregon, “Region. Transportation Research Record” 2031(1), https://doi.org/10.3141/2031-02en
dc.referencesDrechsler W. (2005), The rise and demise of the new public management, “Post-Autistic Economics Review”, 33, http://www.paecon.net/PAEReview/wholeissues/issue33.pdf (accessed: 8.01.2019)en
dc.referencesEboli L., Mazzulla G. (2008), A stated preference experiment for measuring service quality in public transport, “Transport Planning and Technology”, 31(5).en
dc.referencesEPOMM, http://www.epomm.eu/tems/compare_cities.phtml (accessed: 5.10.2020).en
dc.referencesEpomm (2010), Managing Mobility for a Better Future, http://www.epomm.eu/docs/1499/Max_Brochure_PL.pdf (accessed: 20.10.2019)en
dc.referencesFishman E., Washington S., Haworth N. (2014), Bike share’s impact on car use: Evidence from the United States, Great Britain, and Australia, “Transportation Research Part D: Transport and Environment”, 31, https://doi.org/10.1016/j.trd.2014.05.013en
dc.referencesGillis D., Semanjski I., Lauwers D. (2016), How to monitor sustainable mobility in cities? Literature review in the frame of creating a set of sustainable mobility indicators, “Sustainability”, 8(1): 29.en
dc.referencesGłówny Urząd Statystyczny (2016), Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start (accessed: 3.03.2020).en
dc.referencesGoldman T., Gorham R. (2006), Sustainable urban transport: Four innovative directions, “Technology in Society”, 28(1).en
dc.referencesGoodwin P., Cairns S., Dargay J., Hanly M. et al. (2004), Changing travel behaviour. Components, https://www.researchgate.net/publication/32885786_Changing_travel_behaviour#fullTextFileContent (accessed: 7.03.2019).en
dc.referencesGraviter F.J., Forzano L-A.B. (2011), Research Methods for the Behavioural Sciences, Cengage Learning Inc., USA, https://www.cengage.co.uk/books/9781337613316/ (accessed: 8.03.2019).en
dc.referencesHaghshenas H., Vaziri M. (2012), Urban sustainable transportation indicators for global comparison, “Ecological Indicators”, 15(1).en
dc.referencesHess D.B. (2017), Decrypting fare-free public transport in Tallinn, Estonia, “Case Studies on Transport Policy”, 5(4).en
dc.referencesHolmgren J. (2007), Meta-analysis of public transport demand, “Transportation Research Part A: Policy and Practice”, 41(10): 1021–1035.en
dc.referencesHughes M. (2012), Measure for Measure: Using Performance Information in Tough Times, APSE, https://www.apse.org.uk/apse/index.cfm/research/current-research-programme/measure-for-measure-using-performance-information-in-tough-times/measure-for-measure-using-performance-information-in-tough-times/ (accessed: 13.01.2019).en
dc.referencesIGKM (2013), Raport o stanie komunikacji miejskiej w Polsce za lata 2000–2012, Warszawa, http://docplayer.pl/5735559-Raport-o-stanie-komunikacji-miejskiej-w-polsce-w-latach-2000-2012.html (accessed: 10.01.2019).en
dc.referencesIGKM (2018), Komunikacja miejska w liczbach. Dane za 12 miesięcy 2017 r., Warszawa.en
dc.referencesIzba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej (1998), Komunikacja miejska w liczbach. Dane za 12 miesięcy 1997 r., Warszawa.en
dc.referencesJoumard R., Gudmundsson H. (2010), Indicators of environmental sustainability in transport: an interdisciplinary approach to methods, https://backend.orbit.dtu.dk/ws/portalfiles/portal/5719272/Joumard+%26+Gudmundsson+2010+Indicators_EST_May_2010.pdf (accessed: 10.12.2019).en
dc.referencesLitman T. (2004), Transit Price Elasticities and Cross-Elasticities, “Journal of Public Transportation”, 7(2).en
dc.referencesLitman T. (2008), Valuing Transit Service Quality Improvements, “Journal of Publicen
dc.referencesTransportation”, 11(2).en
dc.referencesLitman T. (2016), When Are Bus Lanes Warranted? Victoria Transportation Policy Institute, https://www.vtpi.org/blw.pdf (accessed: 7.03.2019).en
dc.referencesMatulin M., Bošnjak I., Šimunovič L. (2009), Different approaches to the modal split calculation in urban areas [Internet], Conference proceedings of ICTS 2009: “Transport, Maritime and Logistics Science”, https://bib.irb.hr/datoteka/414598.Matulin20Bosnjak20Simunovic.pdf (accessed: 19.03.2019).en
dc.referencesMinistry of Funds and Regional Policy (2015), National Urban Policy 2023, Warsaw.en
dc.referencesMinistry of Infrastructure (2002), State Transport Policy for the years 2006–2025, Warsaw.en
dc.referencesMłodzieżowa Rada Miasta Poznania (2018), Uchwała nr LXVI/2/2018 Młodzieżowej Rady Miasta Poznania, Poznań.en
dc.referencesMobility in Cities. Database. (2018), https://www.uitp.org/MCD (accessed: 20.07.2019).en
dc.referencesNew Urban Agenda, https://habitat3.org/the-new-urban-agenda/ (accessed: 5.10.2020).en
dc.referencesNicolas J.P., Pochet P., Poimboeuf H. (2003), Towards sustainable mobility indicators: Application to the Lyons conurbation, “Transport Policy”, 10(3).en
dc.referencesNykvist B., Whitmarsh L. (2008), A multi-level analysis of sustainable mobility transitions: Niche development in the UK and Sweden, “Technological Forecasting and Social Change”, 75(9).en
dc.referencesOkraszewska R., Romanowska A., Wołek M., Oskarbski J., Birr K., Jamroz K. (2018), Integration of a multilevel transport system model into sustainable Urban mobility planning, “Sustainability”, 10(2), 479: 1–20.en
dc.referencesParasuraman A., Zeithaml V., Berry L. (1988), SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality, “Journal of Retailing”, 64(1).en
dc.referencesPotocki K., Brocato R.C. (1995), A system of management for organisational improvement, “Journal Hopkins APL Technical Digest”, 16(04).en
dc.referencesPticina I. (2011), The methodology of data collection about public transport service quality. The 11th International Conference, “Reliability and statistics in Transportation and Communication”, http://www.tsi.lv/sites/default/files/editor/science/Publikacii/RelStat_11/sess_3_pticina_ed.pdf (accessed: 14.02.2020).en
dc.referencesRada Miasta st. Warszawy (2014), Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla m. st. Warszawy z uwzględnieniem transportu zbiorowego organizowanego na podstawie porozumień z gminami sąsiadującymi, http://transport.um.warszawa.pl/sites/default/files/PlanTransportowy_tekst ze spisem terści_0.pdf (accessed: 15.07.2019).en
dc.referencesRada V.D. de, Martín V.M. (2014), Random Route and Quota Sampling: Do They Offer Any Advantage over Probably Sampling Methods?, “Open Journal of Statistics”, 04(05).en
dc.referencesRedman L., Friman M., Gärling T., Hartig T. (2013), Quality attributes of public transport that attract car users: A research review, “Transport Policy”, 25.en
dc.referencesReichert A., Holz-Rau C. (2015), Mode Use in Long-Distance Travel, “Journal of Transport Land Use”, 8(2).en
dc.referencesRietveld P. (2005), Six reasons why supply-oriented indicators systematically overestimate service quality in public transport, “Transport Reviews”, 25(3).en
dc.referencesSamochody osobowe zarejestrowane w Polsce (2017), http://www.cepik.gov.pl/dla-obywateli/usluga-statystyczna (accessed: 10.08.2019).en
dc.referencesShiftan Y., Golani A. (2005), Effect of Auto Restraint on Travel Behaviour, “Transportation Research Record”, 1932(1).en
dc.referencesStarowicz W. (2001), Kształtowanie jakości usług przewozowych w miejskim transporcie zbiorowym, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.en
dc.referencesSteg L. (2003), Can Public Transport Compete With The Private Car?, “IATSS Research”, 27(2).en
dc.referencesSuchorzewski W., Rozkwitalska C. (1997), Raport o stanie komunikacji miejskiej w 1996 roku, Sterowanie i zarządzanie ruchem w komunikacji miejskiej, http://www.igkm.pl/site/publikacje/pub_raport96.pdf (accessed: 10.08.2019).en
dc.referencesTafidis P., Sdoukopoulos A., Pitsiava-Latinopoulou M. (2017), Sustainable urban mobility indicators: Policy versus practice in the case of Greek cities, “Transportation Research Procedia”, 24.en
dc.referencesUITP (2002), Public transport for sustainable mobility, https://www.uitp.org/public-transport-sustainable-mobility (accessed: 13.03.2020).en
dc.referencesUN (2015), We are transforming the world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, Resolution adopted by the UN General Assembly on September 25, UN on October 21, 2015 A / RES / 70/1.en
dc.referencesUnited Nations (2015), Sustainable Development Goals UNDP.en
dc.referencesUrząd Miasta Kraków (2013), Kompleksowe badania ruchu w Krakowie, https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/207255/karta (accessed: 10.01.2019).en
dc.referencesUrząd Miasta Warszawa (2016), Warszawskie Badanie Ruchu 2015 wraz z opracowaniem modelu ruchu, http://transport.um.warszawa.pl/sites/default/files/WBR 2015 SYNTEZA POL.pdf (accessed: 7.01.2019).en
dc.referencesUrząd Miasta Wrocław (2018), Kompleksowe badania ruchu we Wrocławiu i otoczeniu, http://bip.um.wroc.pl/artykul/565/37499/kompleksowe-badania-ruchu-we-wroclawiu-i-otoczeniu-kbr-2018 (accessed: 7.02.2020).en
dc.referencesWBCSD (2015), Methodology and indicator calculation method for Sustainable Urban Mobility, WBCSD – World Business Council for Sustainable Development, https://www.eltis.org/resources/tools/metodology-and-indicator-cal-culation-method-sustainable-urban-mobility (accessed: 7.11.2019).en
dc.referencesWollmann H. (2004), Local government reforms in Great Britain, Sweden, Germany and France: Between multi-function and single-purpose organisations, “Local Government Studies”, 30(4).en
dc.referencesXu S.J., Chow J. (2018), A longitudinal study of bike infrastructure impact on bikeshare system performance, Researchgate.Net. (January): 1–20, https://www.researchgate.net/profile/Susan_Xu5/publication/320273966_A_longitudinal_study_of_bike_infrastructure_impact_on_bike-share_system_performance/links/5a219ec6a6fdcc8e8664f56b/A-longitudinal-study-of-bike-infrastructure-impact-on-bike-share-system (accessed: 6.07.2019).en
dc.referencesZarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni (2016), Preferencje i zachowania komunikacyjne mieszkańców Gdyni Raport z badań marketingowych 2015, http://www.zkmgdynia.pl/admin/__pliki__/A4_zkmgdynia-PZKMG-raport2015.pdf (accessed: 7.01.2020).en
dc.referencesZarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni (2019), Preferencje i zachowania komunikacyjne mieszkańców Gdyni w 2018 r., https://zkmgdynia.pl/files/Pliki%20do%20pobrania%20-%20inne/Preferencje%20i%20zachowania%20komunikacyjne%20mieszka%C5%84c%C3%B3w%20Gdyni%202018.pdf (accessed: 27.10.2020).en
dc.referencesZiefle M., Wilkowska W. (2015), What makes people change their preferences in public transportation – Opinions in different user groups. In: Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications Engineering, LNICST.en
dc.contributor.authorEmailGałka, Paweł - pawel.galka@ug.edu.pl
dc.contributor.authorEmailGrzelec, Krzysztof - krzystzof.grzelec@ug.edu.pl
dc.contributor.authorEmailHebel, Katarzyna - katarzyna.hebel@ug.edu.pl
dc.contributor.authorEmailJudge , Eamonn - pawel.galka@ug.edu.pl
dc.contributor.authorEmailWyszomirski, Olgierd - olgierd.wyszomirski@ug.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/2082-4440.31.01


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0