Show simple item record

dc.contributor.authorBatko, Barbara
dc.contributor.authorTrzaska, Barbara
dc.contributor.editorWalczak-Duraj, Danuta
dc.date.accessioned2022-01-24T14:53:04Z
dc.date.available2022-01-24T14:53:04Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationBatko B., Trzaska B., Odpowiedzialność kadr administracji publicznej w budowaniu społeczeństwa informacyjnego w Polsce, [w:] Etyka a moralność. Aksjonormatywny kontekst współczesnej pracy i wybranych zawodów, Walczak-Duraj D. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 199-216, https://doi.org/10.18778/7525-488-4.13pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-488-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/40490
dc.description.abstractThe Polish state emphasises the importance of transforming the industrial society into a modern innovative one. The term information society was adopted in EU official documents in the mid-1990s. The activities of the Polish state undertaken in order to build and develop an information society have a ten-year tradition. A big role in the effectiveness of these activities is played by the sense of a special mission fulfilled by public service and responsibility of public sector employees. The article, from the angle of ethical values, rules of conduct and professionalism, attempts to evaluate the effectiveness of activities undertaken by public administration staff in managing the quality of information published by public sector organizations on the Internet.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofWalczak-Duraj D. (red.), Etyka a moralność. Aksjonormatywny kontekst współczesnej pracy i wybranych zawodów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectpublic administrationpl_PL
dc.subjectinformation societypl_PL
dc.subjectcode of ethicspl_PL
dc.subjectquality of informationpl_PL
dc.subjectInternetpl_PL
dc.titleOdpowiedzialność kadr administracji publicznej w budowaniu społeczeństwa informacyjnego w Polscepl_PL
dc.title.alternativeResponsibility of Public Administration Staff in the Process of Building an Information Society in Polandpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010pl_PL
dc.page.number199-216pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białejpl_PL
dc.referencesAltkorn Jerzy W, 2004, Wizerunek firmy, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.pl_PL
dc.referencesBatko Barbara, 2008a, Chapter 2. Quality Criteria For Public Sector Websites in Poland, [w:] L. Jeziorski, S. Borkowski (red.), Zarządzanie, doskonalenie, zmiany. Monografia, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec.pl_PL
dc.referencesBatko Barbara, 2008b, Internetowe źródła informacji o rynku pracy a konkurencyjność przedsiębiorstw trzeciego sektora, [w:] Administracja i zarządzanie, Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej, nr 78, Numer specjalny (5) 2008, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce.pl_PL
dc.referencesBatko Barbara, 2008c, Jakość informacji dotyczących rynku pracy upowszechnianych za pomocą Internetu przez instytucje publiczne, [w:] E. Pancer-Cybulska (red.), Gospodarka społeczna w Europie, Monografie Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, Wrocław.pl_PL
dc.referencesBatko Barbara, 2009a, Jakość informacji publikowanych w Internecie jako wartość wpływająca na wiarygodność instytucji, [w:] Baryluk M., Wawrzak-Chodaczek M., Wartości w komunikacji różnych grup społecznych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.pl_PL
dc.referencesBatko Barbara, 2009b, Zarządzanie jakością informacji w sektorze publicznym a bezpieczeństwo społeczeństwa, [w:] Włodarczyk M., Marjański A., Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe – aktualne wyzwania. Zagrożenie bezpieczeństwem w sektorze publicznym, t. X, Z. 8, Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesBlack Sam, 1999, Public Relations, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBoć Jan (red.), 2003, Administracja publiczna, Kolonia Limited, Wrocław.pl_PL
dc.referencesDubisz Stanisław (red.), 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 1: A–J PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencese-Polska – Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001–2006, Ministerstwo Gospodarki, aktualizacja 11.09.2001 [online], Urząd Komitetu Integracji Europejskiej http://www1.ukie.gov.pl/HLP/files.nsf/0/99094766263E249EC1256E8400314623/$file/ePolska.doc (dostęp 15 stycznia 2008).pl_PL
dc.referencesEuropean Ombudsman, 2002, The European Code of Good Administrative Behaviour, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, March.pl_PL
dc.referencesGasparski Wojciech, 2000, Kodeksy etyczne: ich projektowanie, wprowadzanie i stosowanie (na wybranym przykładzie), „Annales”, t. 3 [online] http://cebi.pl/texty/Kodeks_kazus.doc (dostęp: 17 kwietnia 2010).pl_PL
dc.referencesGoban-Klas Tomasz, 2001, Media i komunikowanie masowe, PWN, Warszawa–Kraków.pl_PL
dc.referencesIzdebski H., 2007, Od administracji publicznej do public goverance, „Zarządzanie Publiczne”, nr 1.pl_PL
dc.referencesIzdebski Hubert, 2010, Zasady i etyka w służbie cywilnej, „Przegląd Służby Cywilnej”, Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, nr 2(5) [online] http://www.dsc.kprm.gov.pl/userfiles/PSCmarzec_ kwiecien2010(1).pdf (dostęp: 15 kwietnia 2010).pl_PL
dc.referencesKettl Donald F., 2000, The Global Public Management Revolution. A Report on the Transformation of Governance, The Brookings Institution, Washington.pl_PL
dc.referencesKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., DzU 1997, nr 78, poz. 483.pl_PL
dc.referencesKrajewski Wojciech, 2000/2001, Etyka w służbie publicznej. Uregulowania prawne dotyczące etyki w służbie publicznej w Polsce, „Służba Cywilna” nr 1.pl_PL
dc.referencesMiller Holmes, BDP, The multiple dimensions of information quality. Information System Management [online]. Muhlenberg College’s Department of Accounting, Business and Economics, Allentown, Pennsylvania http://www.muhlenberg.edu/depts/abe/business/miller/mdiqual.html (dostęp 5 lutego 2008).pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej, DzU 2002, nr 67, poz. 619.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych , DzU 2005, nr 212, poz. 1766.pl_PL
dc.referencesStefanowicz Bogdan, 2004, Informacja, Wyd. 1, SHG, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStrategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, MSWiA, Warszawa 2008 [online] http://www.mswia.gov.pl/download.php?s=4&id=3760 (dostęp: 29 kwietnia 2010).pl_PL
dc.referencesStrategiczny plan rządzenia [online], Kancelaria Prezesa Rady Ministrów http://www.kprm.gov.pl/templates/admin/userfiles/files/1983_prezentacja_kprm.swf (dostęp 22 sierpnia 2008).pl_PL
dc.referencesTadeusiewicz Ryszard, 2002, Społeczność Internetu, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTokarski Jan (red.), 1980, Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesUrząd Komitetu Integracji Europejskiej [online]. Biuletyn Informacji Publicznej http://www.bip.gov.pl/subjects/4519,Urząd+Komitetu++Integracji+Europejskiej.html (dostęp: 10 maja 2010).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, DzU 2005, nr 64, poz. 565.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej, DzU 1999, nr 49, poz. 483.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, DzU …, nr 227, poz. 1505.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej, DzU 2006, nr 170, poz. 1218.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, DzU 2001, nr 112, poz. 1198.pl_PL
dc.referencesZałącznik do Zarządzenia nr 114 Prezesa Rady Ministrów z 11 października 2002 r. sprawie ustanowienia Kodeksu Etyki Służby Cywilnej, M.P. nr 46, poz. 683.pl_PL
dc.referencesZarządzenie nr 114 Prezesa Rady Ministrów z 11 października 2002 r. sprawie ustanowienia Kodeksu Etyki Służby Cywilnej, M.P. nr 46, poz. 683.pl_PL
dc.referencesZoll Andrzej, 2002, Prawo do dobrej administracji (przedmowa do I wydania Rzecznika Praw Obywatelskich IV kadencji), Warszawa, październik [w:] Świątkiewicz J., 2007, Europejski Kodeks Dobrej Administracji (wprowadzenie, tekst i komentarz o zastosowaniu kodeksu w warunkach polskich procedur administracyjnych), Wydanie VI, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa, marzec.pl_PL
dc.referencesKowalczyk Lucjan, 2008, Współczesne zarządzanie publiczne jako wynik procesu zmian w podejściu do administracji publicznej, Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, nr 1 [online] http://www.lucjankowalczyk.com/wp-content/uploads/2008/10/59-2.pdf (dostęp: 2 lutego 2010).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-488-4.13
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe