Show simple item record

dc.contributor.authorĆwik-Bury, Agata
dc.date.accessioned2022-08-16T11:42:11Z
dc.date.available2022-08-16T11:42:11Z
dc.date.issued2022-08-16
dc.identifier.issn1509-877X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42775
dc.description.abstractThe article deals with the subject of the legal protection of a taxpayer, which is based on the principle of legitimate expectations according to the European Court of Justice case law. The author stresses that case law formulates assertion of the right to rely on the principle of the protection of legitimate expectations, which extends to any taxable person in a situation in which an administration authority has caused that person to entertain expectations which are justified by precise assurances provided to him.en
dc.description.abstractArtykuł podejmuje problematykę ochrony prawnej podatnika, opartej na zasadzie uzasadnionych oczekiwań, odkodowanej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Autorka podkreśla, że z utrwalonego orzecznictwa wynika, iż prawo do ochrony prawnej opartej na zasadzie ochrony uzasadnionych oczekiwań odnosi się do każdego podatnika w sytuacji, w której organ administracji wzbudził u tej osoby, wskutek udzielonych jej precyzyjnych zapewnień, pewne prawnie chronione oczekiwanie.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesKwartalnik Prawa Podatkowego;3pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectlegitimate expectationsen
dc.subjectlegal protectionen
dc.subjecttax lawen
dc.subjectuzasadnione oczekiwaniapl
dc.subjectochrona prawnapl
dc.subjectprawo podatkowepl
dc.titleZasada ochrony uzasadnionych oczekiwań. Refleksje na gruncie prawa podatkowegopl
dc.title.alternativeThe principle of legitimate expectations. Reflections on the basis of tax lawen
dc.typeArticle
dc.page.number23-49
dc.contributor.authorAffiliationWojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicachpl
dc.identifier.eissn2658-0349
dc.referencesAlexy R., Teoria praw podstawowych, Warszawa 2010.pl
dc.referencesAyhan T., The Principle of Legal Certainty in EU Case Law, „TODAİE’s Review of Public Administration” 2010, vol. 4, no. 3.pl
dc.referencesBącal A., Tararuj-Młynik J., Zasada zaufania i zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań w prawie podatkowym, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2021, nr 3–4(96–97).pl
dc.referencesCraig P., EU Administrative Law, Oxford 2012, https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199568628.001.0001pl
dc.referencesCraig P., Substantive Legitimate Expectations in Domestic and Community Law, „Cambridge Law Journal” 1996, vol. 55, https://doi.org/10.1017/S0008197300098184pl
dc.referencesĆwik-Bury A., Terminy przedawnienia a neutralność systemu VAT w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE. Perspektywa pewności prawa, Warszawa 2020.pl
dc.referencesFilipczyk H., Ochrona uzasadnionych oczekiwań w nowej Ordynacji podatkowej – przepisy, racje, konteksty, [w:] Zasada pewności w prawie podatkowym, red. A. Kaźmierczyk, A. Franczak, Warszawa 2021.pl
dc.referencesGibasiewicz D., Zasada neutralności podatku od wartości dodanej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Warszawa 2012.pl
dc.referencesHart H.L.A., The Concept of Law, Oxford 1994.pl
dc.referencesKalinowski M., Opodatkowanie podatkiem VAT usług złożonych. Ochrona uzasadnionych oczekiwań podatnika. Glosa do wyroku NSA z dnia 17 kwietnia 2019 r., I FSK 494/17, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2019, nr 12.pl
dc.referencesKalisz A., Wykładnia i stosowanie prawa wspólnotowego, Warszawa 2007.pl
dc.referencesKalisz-Prakopik A., Leszczyński L., Zasady prawa w stosowaniu prawa wspólnotowego, „Europejski Przegląd Sądowy” 2005, nr 1.pl
dc.referencesKmieciak Z., Ochrona zaufania w prawie administracyjnym. Ustalenia teoretyczne i doświadczenia praktyki, „Samorząd Terytorialny” 1997, nr 11.pl
dc.referencesKnysiak-Sudyka H., Ocena regulacji art. 7a, 7b i 8 Kodeksu postępowania administracyjnego – czy ustawodawca stworzył nowe zasady ogólne postępowania administracyjnego?, „Casus” 2019, nr 93.pl
dc.referencesKordela M., Zasady prawa jako normatywna postać wartości, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2006, R. LXVIII, z. 1.pl
dc.referencesKordela M., Zasady prawa. Studium teoretycznoprawne, Poznań 2012.pl
dc.referencesLemańska J., Uzasadnione oczekiwania w perspektywie prawa krajowego i regulacji europejskich, Warszawa 2016.pl
dc.referencesLeszczyński L., Maroń G., Pojęcie i treść zasad prawa oraz klauzul odsyłających. Uwagi porównawcze, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin-Polonia. Sectio G (Ius)” 2013, vol. LX, no. 1.pl
dc.referencesLeszczyński L., Maroń G., Zasady prawa i generalne klauzule odsyłające w operatywnej wykładni prawa, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin-Polonia. Sectio G” 2013, vol. LX, no. 2.pl
dc.referencesMarcisz P., Koncepcja tworzenia prawa przez Trybunał Sprawiedliwości UE, Warszawa 2015.pl
dc.referencesMiąsik D., Europeizacja prawa administracyjnego – pojęcie i konteksty, [w:] System prawa administracyjnego. Tom 3: Europeizacja prawa administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2014.pl
dc.referencesMorawski W., Zasada równości a indywidualne interpretacje podatkowe, [w:] Ochrona praw podatnika. Diagnoza sytuacji, red. A. Franczak, Warszawa 2021.pl
dc.referencesNiedźwiedź M., Zasady ogólne europejskiego prawa administracyjnego – zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań – wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 13.07.1965 r., 111/63, Lemmerz-Werke GmbH przeciwko Wysokiej Władzy EWWiS, „Europejski Przegląd Sądowy” 2020, nr 7.pl
dc.referencesPrus Ł., Ochrona uzasadnionych oczekiwań jednostki jako zasada ogólna europejskiego prawa administracyjnego, Wrocław 2018.pl
dc.referencesPrus Ł., Ochrona uzasadnionych oczekiwań w prawie unijnym i polskim, „Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka” 2019, nr 4.pl
dc.referencesPrus Ł., W kwestii ochrony uzasadnionych oczekiwań w prawie administracyjnym UE. Glosa do wyroku TS z dnia 19 maja 1992 r., C-104/89 oraz C-37/90, „Europejski Przegląd Sądowy” 2012, nr 3.pl
dc.referencesSchønberg S., Legitimate Expectations in Administrative Law, Oxford 2000, https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198299479.001.0001pl
dc.referencesSołtys A., Obowiązek wykładni prawa krajowego zgodnie z prawem unijnym jako instrument zapewnienia efektywności prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2015.pl
dc.referencesŚwiątkiewicz J., Europejski Kodeks Dobrej Administracji (wprowadzenie, tekst i komentarz o zastosowaniu kodeksu w kategoriach polskich procedur administracyjnych), Warszawa 2007.pl
dc.referencesThomas R., Legitimate Expectations and Proportionality in Administrative Law, Oxford–Portland 2000.pl
dc.referencesWiatrowski R., Wykładnia prounijna Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, Warszawa 2021.pl
dc.referencesWronkowska S., Zieliński M., Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1974.pl
dc.referencesWróbel A., Komentarz do art. 8, [w:] M. Jaśkowska, M. Wilbrandt-Gotowicz, A. Wróbel, Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego, LEX/el. 2019.pl
dc.referencesWróbel A., Źródła prawa Unii Europejskiej, [w:] Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, red. tenże, t. I, Warszawa 2010.pl
dc.contributor.authorEmailtonik_brum06@icloud.com
dc.identifier.doi10.18778/1509-877X.2022.03.02


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0