Show simple item record

dc.contributor.authorPiątek, Krzysztof
dc.contributor.editorKacprzak, Andrzej
dc.contributor.editorGońda, Marcin
dc.contributor.editorKudlińska-Chróścicka, Iwona
dc.date.accessioned2022-08-17T10:50:10Z
dc.date.available2022-08-17T10:50:10Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationPiątek K., Ośrodek Readaptacyjny „Mateusz” jako sposób odpowiedzi na współczesne tendencje w polskiej pomocy postpenitencjarnej, [w:] Problemy społeczne. Trwałość i zmienność w dynamicznej rzeczywistości. Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesor Jolanty Grotowskiej-Leder, A. Kacprzak, M. Gońda, I. Kudlińska-Chróścicka (red.), WUŁ, Łódź 2022, https://doi.org/10.18778/8220-767-5.19pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-767-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42805
dc.description.abstractOpracowanie rozpoczyna się od przedstawienia wątpliwości interpretacyjnych pojęcia pomocy postpenitencjarnej, wynikających z używania go w ramach różnych tzw. społecznych dyscyplin naukowych, przy czym szczególny zamęt pojęciowy obserwowany jest na gruncie prawnym. W dalszej części scharakteryzowano pomoc postpenitencjarną we współczesnej Polsce, ze szczególnym wyeksponowaniem perspektywy instytucjonalnej. Jedną z takich instytucji jest Ośrodek Readaptacyjny „Mateusz” w Toruniu, będący przykładem aktywności organizacji pozarządowej w obszarze pomocy postpenitencjarnej. W zakończeniu zostało przedstawione narzędzie metodologiczne, wykorzystywane głównie do tzw. badań w działaniu (action research), w postaci laboratorium społecznego. Pomysł przeprowadzenia laboratorium społecznego w ośrodku „Mateusz” można traktować jako jedną z form testowania nowych rozwiązań problemów pomocy postpenitencjarnej w Polsce.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofProblemy społeczne. Trwałość i zmienność w dynamicznej rzeczywistości. Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesor Jolanty Grotowskiej-Leder;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectpomoc postpenitencjarnapl_PL
dc.subjectFundusz Pomocy Postpenitencjarnejpl_PL
dc.subjectOśrodek Readaptacyjny „Mateusz”pl_PL
dc.subjectlaboratorium społecznepl_PL
dc.titleOśrodek Readaptacyjny „Mateusz” jako sposób odpowiedzi na współczesne tendencje w polskiej pomocy postpenitencjarnejpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number321-337pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Socjologiipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-768-2
dc.contributor.authorBiographicalnoteKrzysztof Piątek – profesor tytularny, zatrudniony na stanowisku profesora w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk w latach 2007–2011 i 2015–2019, aktualnie ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zakresie polityki społecznej i pracy socjalnej. Zainteresowania badawcze to: szeroko rozumiane problemy polityki społecznej, pomocy społecznej oraz pracy i edukacji socjalnej. Autor ponad 150 publikacji, w tym m.in. Oblicza polityki społecznej. W kierunku autonomizacji polityki socjalnej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012, za którą w 2014 roku otrzymał nagrodę za najlepszą pracę opublikowaną w 2012 roku z zakresu polityki społecznej, przyznaną przez KNoPiPS PAN.pl_PL
dc.referencesAmbrozik W. [2008], Readaptacja społeczna i reorganizacja środowisk lokalnych jako warunek skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych, [w:] B. Urban, J. Stanik (red.), Resocjalizacja, t. 2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 182–195.pl_PL
dc.referencesBulenda T. [2013], System penitencjarny i postpenitencjarny: Wybrane zagadnienia, [w:] Polski system penitencjarny. Ujęcie integralno-kulturowe, Warszawa: Wydawnictwo Forum Penitencjarne, s. 53–65.pl_PL
dc.referencesConsedine J. [2004], Sprawiedliwość naprawcza. Przywrócenie ładu społecznego, Warszawa: Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej.pl_PL
dc.referencesFidelus A. [2012], Determinanty readaptacji społecznej skazanych, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.pl_PL
dc.referencesFitowska K., Nyk-Bednarczyk B. [2005], Pomoc osobom opuszczającym zakłady karne i ich rodzinom. Wybrane zagadnienia, Kraków: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – egzemplarz bezpłatny.pl_PL
dc.referencesHołyst B. [2006], Psychologia kryminalistyczna, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze Lexis-Nexis.pl_PL
dc.referencesKrukowski A. [1991], Wybrane zagadnienia nauki polityki kryminalnej, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.pl_PL
dc.referencesMachel H. [2003], Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Gdańsk: Wydawnictwo Arche.pl_PL
dc.referencesPiątek K. [1986], Zatrudnienie socjalne, Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Studia i Materiały, z. 10 (267).pl_PL
dc.referencesPiątek K. [2003], Zatrudnienie socjalne – dwadzieścia lat później, „Polityka Społeczna”, nr 7, s. 6–10.pl_PL
dc.referencesPiątek K. [2015], Problem przestępczości – zapomniany i niedoceniany obszar polityki społecznej, „Polityka Społeczna”, nr 9, s. 20–25.pl_PL
dc.referencesPiątek K. [2017], Ośrodek Readaptacyjny „Mateusz” – coaching, terapia, mentoring, itd.? W poszukiwaniu istoty nowego podejścia do wspierania osób opuszczających zakłady karne w Polsce, [w:] B. Kromolicka, A. Jarzębińska (red.), O (wyzwaniach) współczesnej pracy socjalnej. Nowe problemy – zmiana – transgresja, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, s. 353–371.pl_PL
dc.referencesPiątek K. [2020], Social Laboratories as a Method of Testing Solution to the Problems of Post-release Prisoner Assistance in Poland – A Case Study of the Activities of the „Mateusz” Association for Prevention and Rehabilitation (Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji „Mateusz”), „Problemy Polityki Społecznej”, nr 2, s. 13–24.pl_PL
dc.referencesPiątek K., Zielińska E. [2016], Polityka społeczna jako sposób realizacji sprawiedliwości naprawczej w Polsce, „Przegląd Socjologiczny”, t. 65, nr 2, s. 143–161.pl_PL
dc.referencesRegulamin Ośrodka Readaptacyjnego „Mateusz” w Toruniu.pl_PL
dc.referencesSłużba Więzienna [2020], Roczna informacja statystyczna za rok 2019, Warszawa: Ministerstwo Sprawiedliwości, Centralny Zarząd Służby Więziennej, https://sw.gov.pl/strona/statystyka-roczna (dostęp: 09.05.2021).pl_PL
dc.referencesStępniak P. [2008], Pomoc społeczna i pomoc postpenitencjarna jako wsparcie społecznej readaptacji skazanych. Pojęcia, geneza i rozwój, [w:] B. Urban, J.M. Stanik (red.), Resocjalizacja, t. 2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 196–202.pl_PL
dc.referencesSzarfenberg R. [2008], Krytyka i afirmacja polityki społecznej, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 22 kwietnia 2005 roku w sprawie Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej, Dz.U. z 2005 r. Nr 69, poz. 618.pl_PL
dc.referencesUstawa z 6 czerwca 1997 – Kodeks karny wykonawczy, Dz.U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557.pl_PL
dc.referencesUstawa z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-767-5.19


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe