Show simple item record

dc.contributor.authorDutkiewicz, Mateusz
dc.date.accessioned2022-11-28T17:42:31Z
dc.date.available2022-11-28T17:42:31Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationDutkiewicz, M. (2019), Marketing wartości a budowanie marki miasta – konstrukt teoretyczny, „Przegląd Nauk Ekonomicznych”, Nr 32, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Łódź, s. 149 – 161.pl_PL
dc.identifier.issn2544 – 221X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/44399
dc.description.abstractCel artykułu: Głównym celem artykułu jest przedstawienie autorskiej propozycji modelu związku między koncepcją marketingu wartości a budowaniem marki miasta. Bazując na literaturze charakteryzującej oba zagadnienia, określony został model gdzie marketing wartości został przedstawiony jako aglomerat narzędzi, filozofii oraz strategii. Markę miasta zinterpretowano jako wypadkową czynników: pozytywnego wizerunku, skojarzeń związanych z marką, dobrego postrzegania marki oraz lojalności wobec marki. Artykuł ma charakter teoretyczny, stanowiący konstrukt intelektualny pod przyszłe badania empiryczne. Metody badawcze: Metoda badań opierać się będzie na metodzie sondażu diagnostycznego. Badania przeprowadzone zostaną przy wykorzystaniu techniki ankiety i narzędzia w postaci ustrukturyzowanego kwestionariusza ankiety, opartego na skalach semantycznych. Wyniki i wnioski: Przedstawiony konstrukt teoretyczny będzie poddany weryfikacji. Na jej podstawie będzie można sformułować wyniki oraz wnioski.pl_PL
dc.description.abstractArticle aim: The main purpose of this article is to present the original model of a relationship between value marketing and building of the city's brand. Based on the literature that characterizes both issue, a model was defined in which value marketing is presented as the agglomerate of tools, philosophy and strategy. It's brand was interpreted as a resultant of four factors, those are: a positive image, associations with a brand, good perception of a brand and loyalty to it. This article is theoretical and provide intelectual construct for future empirical researches. Research methodology: The test method will be based on the diagnostic survey method. The research will be carried out in the form of a structured questionnaire based on semantic scales. Results & conclusions: The presented theoretical construct will be verified. Based on this verification, it will be possible to formulate results and conclusions.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherPolskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzipl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Nauk Ekonomicznych;32
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectmarketingpl_PL
dc.subjectmiastopl_PL
dc.subjectwizerunekpl_PL
dc.subjectwartośćpl_PL
dc.subjectmarkapl_PL
dc.subjectmarketingpl_PL
dc.subjectcitypl_PL
dc.subjectimagepl_PL
dc.subjectvaluepl_PL
dc.subjectbrandpl_PL
dc.titleMarketing wartości a budowanie marki miasta – konstrukt teoretycznypl_PL
dc.title.alternativeValue Marketing and Building the Brand of the City – Theoretical Constructionpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number149 – 161pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingupl_PL
dc.referencesAaker D.A., McLoughlin D. (2007), Strategic Market Management, European Edition. John Wiley&Sons, Chichester, s. 6-7.pl_PL
dc.referencesAlexander J., Hill N. (2003), Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.pl_PL
dc.referencesArmstrong G., Kotler P., Saunders J., Wong V. (2002), Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesAshworth G., Kavaratzis M. (2010), Place Branding: where do we stand?, [w:] G. J. Ashworth, E. Elgar, M. Kavaratzis (red.), Towards Effective Place Brand Management. Branding European Cities and Regions, Cheltenhman, Northampton.pl_PL
dc.referencesBakalarska J., Marketing Wartości (2016), Wydawnictwo Słowa i Myśli, Lublin.pl_PL
dc.referencesBraun E., Eshuis J., Klijn E. (2012), Stakeholde involvement on the effectiveness od place Branding, ,,Public Management Review”, Vol. 4 No. 4.pl_PL
dc.referencesBraun. E., Zenker S., (2015), The place Brand Centre – a conceptual approach for the Brand management of places, paper delivered AT 39th, European Marketing Academy Conference, Copenhaga.pl_PL
dc.referencesBruska A., Kauf S. (2007), Planistyczne aspekty zarządzania marketingowego, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole.pl_PL
dc.referencesCaslione J.A., Kotler Ph. (2009), Chaos: Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, MT Biznes, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChlipała P. (2014), Marketing relacyjny i marketing wartości – w kierunku paradygmatu zintegrowanego, ,,Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach”, nr 182.pl_PL
dc.referencesDoyle P. (2003), Marketing wartości, Wyd. Felberg SJA, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFlorek M., Glińska E., Kowalewska A. (2009), Wizerunek miasta: od koncepcji do wdrożenia, Wolters Kluwers Polska, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGlińska E. (2016), Budowanie marki miasta, Wolters Kluwer SA.pl_PL
dc.referencesGrönroos Ch. (2007), Service Management and Marketing, Customer Management in Service Competition. John Wiley&Sons, Chichester.pl_PL
dc.referencesGuneri B., Kaplan M.D., Kurtulus K., Yurt O., (2010), Branding places: applying Brand personality koncept to cities, ,,European of Marketing”, Vol. 44, No. 9/10.pl_PL
dc.referencesHanna S., Rowley J. (2012), ,,Practitioners views on the essence of place Brand management, Place Branding and Public Diplomacy”, Vol 8, No. 2.pl_PL
dc.referencesJain D.C., Maesincee S., Kotler Ph. (2002), Marketing nie stoi w miejscu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJarczewski W., Miasto jako produkt, Instytut Rozwoju Miast, niepublikowany materiał z konferencji „Kreowanie wizerunku miast. Strategie i techniki”, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa, http://wsp.pl/file/183_188967022.pdf (dostęp: 10.04.2018 r.).pl_PL
dc.referencesKartajava H., Kotler P., Setiawan I. (2010), Marketing 3.0. Dobry produkt? Zadowolony klient? Spełniony człowiek!, Wyd.MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa.pl_PL
dc.referencesKotler P., P., Lee, N. (2008). Marketing w sektorze publicznym. Mapa drogowa wyższej efektowności. WAiP, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMałozięć K., Marketing terytorialny jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości w skali lokalnej (na przykładzie Gminy Dębica), Uniwersytet Rzeszowski. Wydział Ekonomii, Rzeszów 2015.pl_PL
dc.referencesMarkowski T. (1999), Zarządzanie rozwojem miast, Wyd. PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOlins W. (2004), O marce, Instytut Marki Polskiej, Warszawa, za: M. Piątkowska (2010), Marka i wizerunek jednostki samorządu terytorialnego, ,,Marketing i Rynek”, Nr 1.pl_PL
dc.referencesPabian A. (2007), Środki i formy marketingowego oddziaływania na konsumentów, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.pl_PL
dc.referencesPinzaru F., Skrzypek E. (2017), Marka jako ważny element marketingu, ,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, nr 114.pl_PL
dc.referencesRaftowicz-Filipkiewicz M. (2009), Wpływ brandingu narodowego na międzynarodową konkurencyjność gospodarek, „Gospodarka narodowa”, nr 10.pl_PL
dc.referencesSzromnik A. (2007), Marketing Terytorialny, Wolters Kluwer Polska, Kraków.pl_PL
dc.referencesWebster F.E. (2002), Market-Driven Management: How to Define, Develop, and Deliver Customer Value. John Wiley&Sons, New Jersey.pl_PL
dc.referencesZenker S. (2011), How to Catach a city? The koncept and measurement of place brands, ,,Journal of Place Management and Development”, Vol. 4, No. 1.pl_PL
dc.referencesŻak K., (2013), Pomiar wartości klienta w koncepcji zarządzania przez wartość, ,,Studia Ekonomiczne”, nr 141.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0