Show simple item record

dc.contributor.authorPyfel, Łukasz
dc.date.accessioned2015-03-27T16:33:22Z
dc.date.available2015-03-27T16:33:22Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationPyfel Łukasz (2015) Badacz jakościowy w świątyni liczb i pieniądza – wykorzystanie metod jakościowych w badaniu rynków finansowych. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 11, nr 1, s. 70‒83 [dostęp dzień, miesiąc, rok]. Dostępny w Internecie: ‹www.przegladsocjologiijakosciowej.org›pl_PL
dc.identifier.issn1733-8069
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/7512
dc.descriptionPublikacja ukazuje się w ramach Serii Wydawniczej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Edycja IV – „Co po kryzysie?“.pl_PL
dc.description.abstractCelem artykułu jest pokazanie, w jaki sposób metody jakościowe mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia mechanizmów funkcjonowania rynków finansowych. We wprowadzeniu krótko omówione zostały procesy wzrostu znaczenia sektora finansów w gospodarce i życiu społecznym oraz rozwój rynków finansowych i ilościowych metod ich badania. Jako ilustrację przydatności metod jakościowych w analizie rynków finansowych podano przykłady z trzech obszarów: 1) performatywności ekonomii finansowej, 2) badań organizacji działających na rynkach finansowych oraz 3) badań zagadnień związanych z komputeryzacją i automatyzacją rynków finansowych. Obszary te powinny stanowić temat dalszych eksploracji prowadzonych przez badaczy jakościowych. W części podsumowującej artykuł umieszczono również przykłady oraz możliwe kierunki praktycznego zastosowania wiedzy będącej wynikiem badań jakościowych.pl_PL
dc.description.abstractThis article demonstrates how qualitative research methods can contribute to better understanding of financial markets. At the beginning, the growing importance of financial sector in economy and social life, development of financial markets, and financial research methods are briefly described. Then, examples of qualitative research from three distinguished areas are presented as an illustration of usefulness of qualitative methods in researching on financial markets. These areas are: 1) performativity of economics, 2) researching on financial markets’ organizations, and 3) researching on issues connected with computerization and automation of financial markets. The areas at hand should become object of further explorations by qualitative researchers. The final section also contains examples of practical implications of qualitative research and possible directions of practical use of knowledge which is a product of qualitative studies on financial markets.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja dofinansowana została ze środków PTS.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologiipl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Socjologii Jakościowej;Tom XI, nr 1
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectsocjologia finansówpl_PL
dc.subjectmetody jakościowepl_PL
dc.subjectrynki finansowepl_PL
dc.subjectperformatywność ekonomiipl_PL
dc.subjectsocjologia organizacjipl_PL
dc.subjectsociology of financepl_PL
dc.subjectqualitative methodspl_PL
dc.subjectfinancial marketspl_PL
dc.subjectperformativity of economicspl_PL
dc.subjectsociology of organizationpl_PL
dc.titleBadacz jakościowy w świątyni liczb i pieniądza – wykorzystanie metod jakościowych w badaniu rynków finansowychpl_PL
dc.title.alternativeQualitative Researcher in the Temple of Numbers and Money—Using Qualitative Methods in Researching on Financial Marketspl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number70‒83pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteŁukasz Pyfel, doktorant w Katedrze Socjologii Organizacji i Zarządzania Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwent studiów podyplomowych Metody ilościowe w analizie rynków finansowych w Szkole Głównej Handlowej. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół socjologii finansów oraz metodologii badań społecznychpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska