Show simple item record

dc.contributor.authorMarciniak, Lukasz
dc.date.accessioned2015-03-27T16:37:36Z
dc.date.available2015-03-27T16:37:36Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationMarciniak Łukasz (2015) Teorie pracujące. Pragmatyzm w ujęciu badaczy z grupy Chicago School Irregulars. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 11, nr 1, s. 40‒53 [dostęp dzień, miesiąc, rok]. Dostępny w Internecie: ‹www.przegladsocjologiijakosciowej.org›.pl_PL
dc.identifier.issn1733-8069
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/7513
dc.descriptionPublikacja ukazuje się w ramach Serii Wydawniczej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Edycja IV – „Co po kryzysie?“.pl_PL
dc.description.abstractArtykuł przybliża inicjatywę podjętą przez grupę amerykańskich badaczy na przełomie lat sześć- dziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku związaną z wypracowaniem praktycznych wniosków ze stosowania założeń pragmatyzmu w badaniach społecznych. Choć brak jest jednego, spójnego dokumentu podsumowującego ustalenia badaczy, analiza późniejszych dokonań uczestników spotkań grupy, ich osiągnięć metodologicznych i empirycznych pozwala na zrekonstruowanie kluczowych założeń, jakich trzymali się w swojej pracy naukowej oraz przeformułowanie ich we wskazówki dla kontynuatorów. Pośród różnorodnych przedstawianych w artykule ustaleń kluczowe miejsce zajmują te dotyczące oczekiwanych rezultatów pracy badawczej – teorii spełniających fundamentalne założenia nauki pragmatycznej, nazwanych tutaj teoriami pracującymi.pl_PL
dc.description.abstractThe article presents an initiative taken at the turn of the 60s and 70s of the 20th century by a group of American researchers tied to the elaboration of practical conclusions from the application of pragmatism principles in social studies. Although there is no single, coherent document summarizing their findings, the subsequent analysis of their achievements and empirical methodology allows for the reconstruction of key assumptions and further reformulation into the guidelines for the followers. Among various findings presented in the article, the focus here is on expected results of research work—theories that meet the fundamental assumptions of pragmatic science, here named working theories.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja dofinansowana została ze środków PTS.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologiipl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Socjologii Jakościowej;Tom XI, nr 1
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectpragmatyzm społecznypl_PL
dc.subjectteorie pracującepl_PL
dc.subjectChicago School Irregularspl_PL
dc.subjectinterakcjonizm symbolicznypl_PL
dc.subjectbadania jakościowepl_PL
dc.subjectsocial pragmatismpl_PL
dc.subjectworking theoriespl_PL
dc.subjectsymbolic interactionismpl_PL
dc.subjectqualitative researchpl_PL
dc.titleTeorie pracujące. Pragmatyzm w ujęciu badaczy z grupy Chicago School Irregularspl_PL
dc.title.alternativeWorking Theories. Pragmatism as Defined by the Researchers From Chicago School Irregulars Grouppl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number40‒53pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteŁukasz Marciniak, dr, adiunkt w Katedrze Socjologii Organizacji i Zarządzania Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Główne obszary zainteresowań naukowych to socjologia stosowana, pragmatyzm, metodologia badań jakościowych i teorii ugruntowanych, metodyka wspierania rozwoju kompetencji społecznych i organizacyjnych. Jest aktywnym badaczem i praktykiem innowacji społecznych.pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska