Show simple item record

dc.contributor.authorZatorska, Agnieszka
dc.date.accessioned2015-05-13T08:25:22Z
dc.date.available2015-05-13T08:25:22Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn0860-6587
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/8755
dc.description.abstractThe paper deals with 400 adjectives (1046 tokens) excerpted from the textbooks of Slovene as a foreign language Gremo naprej and Slovenska beseda v živo 2. The author presents the frequency of the given adjective samples from the textbooks and classifies examined adjectives into classes of qualitative, relational, and possessive. Firstly, she assumed that the qualitative adjectives could be more frequent than relational on the lower level of learning. However, the samples from the textbooks show that the relational adjectives were more frequent in more basic Gremo naprej than in Slovenska beseda v živo 2, in which the qualitative adjectives are more often used. The article describes the way of adjective representation in the textbooks (lexicon, grammar, the texts building, titles). The paper shows also cultural content transferred by the adjectives.en
dc.description.abstractW artykule przedstawiono frekwencję przymiotników (1046 użyć ok. 400 leksemów) oraz ich podział na jakościowe, relacyjne i dzierżawcze na podstawie materiału z dwu podręczników do nauki języka słoweńskiego: Gremo naprej oraz Slovenska beseda v živo 2. Autorka wskazuje na możliwe przyczyny takiego stanu rzeczy. Odwrotnie do postawionej hipotezy o powiększaniu się zasobu przymiotników relacyjnych przy jednoczesnym podwyższaniu kompetencji językowych, w Gremo naprej jest ich więcej niż w podręczniku Slovenska beseda v živo 2, w którym odnotowano z kolei więcej przymiotników jakościowych. W artykule nakreślono sposoby prezentowania przymiotników w podręcznikach (ilustracja zasobu leksykalnego i systemu gramatycznego, konstytuowanie tekstów, także poprzez występowanie w tytułach), jak również udokumentowano rolę przymiotników w ukazywaniu treści kulturowych.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja wydana dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Łodzipl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców;21
dc.subjectjęzyk słoweńskipl_PL
dc.subjectpodręcznikipl_PL
dc.subjectfrekwencjapl_PL
dc.subjectprzymiotniki jakościowepl_PL
dc.subjectrelacyjnepl_PL
dc.subjectdzierżawczepl_PL
dc.subjectthe Slovene languageen
dc.subjecttextbooksen
dc.subjectfrequencyen
dc.subjectqualitative adjectivesen
dc.subjectrelational adjectives and possessive adjectivesen
dc.titlePrzymiotniki w podręcznikach do nauki języka słoweńskiegopl_PL
dc.title.alternativeAdjectives in the textbooks for Slovene as foreign languageen
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number259-267pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Filologii Słowiańskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódźpl_PL
dc.referencesKržišnik E., 2000, Posredovanje slovničnega znanja v učbenikih slovenščine kot drugega/tujega jezika, [w:] Skripta 4. Zbornik za učitelje slovenščine kot drugega/tujega jezika, red. A. Vidovič Muha, Ljubljana, s. 7–13.pl_PL
dc.referencesMiller G.A., 1996, The Science of Words, New York.pl_PL
dc.referencesNowakowska M.M., 2013, Polak i Polska w wybranych podręcznikach do nauki języka polskiego jako obcego w konfrontacji z postrzeganiem tychże przez Słoweńców, [w:] Glottodydaktyka ‒ media ‒ komunikacja. Kształtowanie kompetencji komunikacyjnej, red. I. Dembowska-Wosik, E. Pałuszyńska, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 20, s.141–147.pl_PL
dc.referencesStarc S., 2008, Osnovnošolsko učbeniško besedilo kot besedilo kolonija, sestavljeno iz besednih in nebesednih znakov, [w:] Sodobne strategije učenja in poučevanja, red. V. Medved Udovič, M. Cotič, M. Cencič , Koper 2008, s. 45–56.pl_PL
dc.referencesSlovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ), 2000, elektronska izdaja, SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in avtorji, Ljubljana: SAZU in ZRC SAZU.pl_PL
dc.referencesToporišič J., 2000, Slovenska slovnica, Maribor.pl_PL
dc.referencesZatorska A., 2013, Polskie i słoweńskie predykatory kauzatywne z parafrazą przymiotnikową, Łódź.pl_PL
dc.referencesZatorska A., Gojkošek M., 2013, Nominalizacije in njihova funkcijskost v besedilih o zgodovini Slovenije, [w:] Družbena funkcijskost jezika (vidiki, merila, opredelitve) OBDOBJA 32, red. A. Žele, Ljubljana, s. 497–502.pl_PL
dc.contributor.authorEmailagnieszka.zatorska@uni.lodz.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record