Show simple item record

dc.contributor.authorMakowska-Iskierka, Marzenapl
dc.date.accessioned2015-06-16T13:15:27Z
dc.date.available2015-06-16T13:15:27Z
dc.date.issued2013en
dc.identifier.issn0867-5856en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/9798
dc.description.abstractThe article presents the effects of urbanisation that took place from 1979 to 2004, on the space of tourism areas in the rural-urban fringe of the Łódź Metropolitan Area. The study concerns morphological changes, i.e. land use, land plot development, as well as the technological and social infrastructure of 24 destinationsen
dc.description.abstractArtykuł prezentuje konsekwencje procesu urbanizacji, jakie zaszły w latach 1979–2004 na płaszczyźnie przestrzenno-fizjonomicznej na terenach turystycznych położonych w strefie podmiejskiej Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Analiza dotyczy zmian fizjonomicznych i morfologicznych, tj. planu i zabudowy, struktury użytkowania gruntów, zagospodarowania działek oraz infrastruktury technicznej i społecznej 24 miejscowości wypoczynkowych.pl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesTuryzm;2en
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.en
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/en
dc.subjecturbanisationen
dc.subjecttourism urbanisationen
dc.subjectspatial aspect of the urbanisation processen
dc.subjectmetropolitan areaen
dc.subjectrural-urban fringeen
dc.subjecttourism destinationsen
dc.subjecturbanizacjapl
dc.subjecturbanizacja turystycznapl
dc.subjectpłaszczyzna przestrzenno-fizjonomiczna procesu urbanizacjipl
dc.subjectobszar metropolitalnypl
dc.subjectstrefa podmiejskapl
dc.subjectmiejscowości turystyczno-wypoczynkowepl
dc.titleKonsekwencje przestrzenno-fizjonomiczne urbanizacji turystycznej w łódzkim obszarze metropolitalnympl
dc.title.alternativeSpatial and Morphological Effects of Tourism Urbanisation in the Łódź Metropolitan Areaen
dc.page.number33-42en
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Instytut Geografii Miast i Turyzmupl
dc.referencesDOI K., 1957, The Industrial Structure of Japanese Prefectures, Proceedings of the IGU Regional Conference in Japan, Tokyo, pp. 310-316.en
dc.referencesDZIEGIEĆ E., 1995, Urbanizacja turystyczna terenów wiejskich w Polsce, Turyzm, 5/1, pp. 5-56.en
dc.referencesFARACIK R., 2011, Turystyka w strefie podmiejskiej Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, [in:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (eds.), Przestrzeń turystyczna - czynniki, różnorodność, zmiany, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, UW, Warszawa, pp. 149-156.en
dc.referencesJAKÓBCZYK-GRYSZKIEWICZ J., 1991, Zróżnicowanie urbanizacji wsi w strefie podmiejskiej Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis.Folia Geographica, 13, pp. 75-99.en
dc.referencesJAŁOWIECKI B., 1972, Miasto i społeczne problemy urbanizacji, Śląski Instytut Naukowy w Katowicach, PWN, Warszawa, Kraków.en
dc.referencesKORCELLI P., GAWRYSZEWSKI A., POTRYKOWSKA A., 1992, Rozwój i rozmieszczenie ludności. Procesy urbanizacji, [in:] Przestrzenna struktura ludności Polski. Tendencje i perspektywy, Biuletyn KPZK PAN, XCVIII, pp. 12-34.en
dc.referencesKOWALCZYK A., 1994, Geograficzno-społeczne problemy zjawiska „drugich domów”, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa.en
dc.referencesLISZEWSKI S., 1977, Tereny miejskie a struktura przestrzenna Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis, Łódź.en
dc.referencesLISZEWSKI S., 1987, Geneza i rozwój osadnictwa wypoczynkowego w otoczeniu Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis. Turyzm, 3, pp. 33-54.en
dc.referencesLUNDGREN J., 1974, On access to recreational lands in dynamic metropolitan hinterlands, Tourist Review, 29 (4), pp. 124-131.en
dc.referencesMAKOWSKA-ISKIERKA M., 2009, Procesy urbanizacyjne na terenach turystyczno-wypoczynkowych strefy podmiejskiej Łodzi, doctoral thesis, Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Łódź.en
dc.referencesMAKOWSKA-ISKIERKA M., 2011, Procesy urbanizacyjne na terenach turystyczno-wypoczynkowych strefy podmiejskiej Łodzi, ser. „Szlakami Nauki”, 37, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.en
dc.referencesMARKOWSKI T., MARSZAŁ T., 2006, Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, KPZK PAN, Warszawa.en
dc.referencesMATCZAK A., 1982, Funkcja wypoczynkowa strefy podmiejskiej Łodzi, doctoral thesis, Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Łódź.en
dc.referencesMATCZAK A., 1986, Budownictwo letniskowe w strefie podmiejskiej Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica, 7, pp. 137-166.en
dc.referencesNOWAKOWSKA M., 2000, Walory turystyczne miasta i gminy Stryków, master’s thesis, Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Łódź.en
dc.referencesPEARCE D., 1989, Tourist development, Longman Group, New York, 2e.Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego, 2010, Uchwała nr LX/1648/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 września 2010 r.en
dc.referencesZIÓŁKOWSKI J., 1964, Socjologiczne aspekty urbanizacji w Europie.Niektóre problemy i kierunki badań, [w:] Urbanizacja a relacje społeczne wsi i miasta. Seria zagadnień społeczno-gospodarczych w kształtowaniu przestrzennym, t. 2, PWN, Warszawa, pp. 3-23.en
dc.contributor.authorEmailiskierka@geo.uni.lodz.plen
dc.identifier.doi10.2478/tour-2013-0009en
dc.relation.volume23


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.