CONTENT


Od Redakcji

NOWE MEDIA

1. Internetowy serwis samorządowy – ewolucja przekazu w okresie „mobilnej zmiany” / Internet Local Government Service – The Evolution of Communication During the Mobile Change
Krzysztof Kowalik
2. Algorytmizacja przestrzeni internetowej / Algorithms of the Web
Przemysław Szews
3. Konwergencja programów audiowizualnych dla dzieci – od telewizji do internetu / Convergence in Audiovisual Programs for Children – From Television to the Internet
Natalia Moćko

EDUKACJA MEDIALNA

4. Selected Ethical Problems and Contemporary Mass Media / Wybrane problemy etyczne a współczesne media masowe
Olga Białek-Szwed
5. The Professional Formation of Journalists in Europe. Analysis of Journalists’ Obligations According to the Regulations Stated in the Editorial Guidelines of Press Agencies and Journals, and in the Ethical Codes of UNESCO and the European Union / Profesjonalna formacja dziennikarska w przestrzeni europejskiej – analiza obowiązków dziennikarzy na podstawie reguł profesji zawartych w statutach agencji prasowych, statutach dzienników, w kodeksach etycznych UNESCO i Unii Europejskiej
Rafał Leśniczak
6. The Notion of ‘Mission’ in Radio Broadcasting in Poland / Pojęcie „misji” w polskiej radiofonii
Grażyna Stachyra
7. Biografia i autobiografia w literaturze audialnej / Biography and Autobiography in Audio Literature
Joanna Bachura-Wojtasik
8. Perswazyjnie o warsztacie dziennikarskim (na przykładzie publikacji w rubryce „Media – warsztat” miesięcznika „Press”) / Journalistic Craft in a Persuasive Manner (based on a publication in a column entitled “Media – Good Practice” in the month periodical “Press”)
Monika Worsowicz

ANALIZY I WARSZTAT DZIENNIKARSKI

9. Intryga audio. Hybrydyczna rzeczywistość słuchowiska Krzysztofa Czeczota „Andy” / The Audio Intrigue. Hybrid Reality in Krzysztof Czeczot’s Radio Drama “Andy”
Janusz Łastowiecki
10. Rzeźba jako kod – chwyty retoryczne stosowane przez rzeźbiarza / Sculpture as a Code – Rhetorical Devices Used by the Sculptor
Zofia Władyka-Łuczak
11. Rola i znaczenie mediów w kształtowaniu obrazu polsko-niemieckiego pogranicza w latach 90. XX wieku (na przykładzie „Gazety Pogranicza”, dodatku do „Gazety Wyborczej”) / The Role and Significance of the Media in Shaping the Image of the Polish-German borderlands in the 1990s (as seen in the example of the “Gazeta Pogranicza” supplement to “Gazeta Wyborcza”)
Paulina Olechowska
12. Sprawozdanie piłkarskie – u źródeł gatunku / Football Report – At the Source of a Genre
Rafał Siekiera
13. Od sukcesu tygodnika do niszowego miesięcznika. Zarys historii „Uważam Rze” / – From a Successful Weekly to a Niche Monthly. An Overview of History of “Uważam Rze” Magazine
Maciej Kalbarczyk
14. Zmiana formuły „Przekroju” w latach 2000–2013 / Changes in the Formula of “Przekrój” in the years 2000–2013
Katarzyna Wrona
15. Strategia empatii w wywiadach Teresy Torańskiej. O nową filozofię rozmowy dziennikarskiej / The Strategy of Empathy in Teresa Torańska’s Interviews: A New Philosophy of the Journalist’s Interview
Kaja Rostkowska-Biszczanik
16. Powieść reportażowa czy dziennikarska? Uwagi o międzywojennej twórczości prozatorskiej Jalu Kurka / Journalistic or Reportage Novel? Notes on Jalu Kurek’s Interwar Prose
Izabella Adamczewska

Recent Submissions