SPIS TREŚCI

1. Prawo publiczne. Zagadnienia aksjologiczne w dziedzinie prawa. Wstęp
Jerzy Leszczyński


Polityka prawa

2. Polityka fiskalna a polityka prawa / Fiscal policy and law policy
Marek Zirk-Sadowski


Administracja i postępowanie administracyjne

3. Samorządowe interpretacje przepisów prawa podatkowego / Self-governmental interpretations of tax law provisions
Jacek Brolik
4. Trzy generacje postępowania administracyjnego a Kodeks postępowania administracyjnego / Three generations of the administrative procedure and the Polish Administrative Procedure Code
Marta Ćwiklińska
5. Przywrócenie terminu w postępowaniu administracyjnym / Restoration of the term in the administrative proceedings
Karolina Muzyczka
6. Aktywność planistyczna administracji publicznej w sferze ochrony rodziny i opieki nad nią / Planning activity of the public administration in the area of family protection and care
Anna Krygier
7. Wybrane aspekty udziału organizacji społecznej w postępowaniach dotyczących indywidualnych spraw studentów i doktorantów / Selected aspects of participation of a community organization in proceedings concerning individual cases of students and postgraduates
Paweł Dańczak


Sfera publiczna – prawo, nauka, religia

8. O pewnej (rewolucyjnej) hipotezie Harolda J. Bermana – prawo i nauka w średniowieczu / On Harold J. Berman’s (revolutionary) Hypothesis – law and science in the Middle Ages
Marcin J. Leszczyński
9. Serce rozumne – o państwie, prawie i polityce w dialogu między rozumem a religią / A wise heart – about the state, law and politics in a dialogue between reason and religion
Maciej Borsiak


Kwestie moralne w odpowiedzialności prawnej i roli prawnika

10. Aspekty moralne odpowiedzialności w prawie karnym / The moral foundations of criminal responsibility
Michał Peno
11. Wina bez kary – o bezkarności manipulatora / Guilt without conviction – impunity of the psycho-manipulator
Piotr Łukowski
12. Rola i etyka prawnika u Karla Nickersona Llewellyna / The role and ethics of the lawyer as perceived by Karl Nickerson Llewellyn
Maciej Koszowski


Zagadnienia lingwistyczne

13. Skuteczność formalna i materialna performatywu / Formal and material effectiveness of the performative
Łukasz Łukowski
14. Rozumowanie metaforyczne, czyli „metaforą po oczach” / Metaphorical reasoning
Dorota Rybarkiewicz

Recent Submissions

 • O pewnej (rewolucyjnej) hipotezie Harolda J. Bermana – prawo i nauka w średniowieczu 

  Leszczyński, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  W książce „Prawo i rewolucja” Harold J. Berman wysuwa hipotezę, że pewne polityczne i społeczne przekształcenia przełomu XI i XII wieku miały, jak to określa, formatywny charakter w odniesieniu do całej późniejszej historii ...
 • Serce rozumne – o państwie, prawie i polityce w dialogu między rozumem a religią 

  Borsiak, Maciej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Praca przedstawia oraz komentuje dyskusję, która odbyła się między kardynałem Josephem Ratzingerem a filozofem Jürgenem Habermasem. Dotyczyła ona obecnej sekularyzacji oraz miejsca religii w liberalnym państwie konstytucyjnym. ...
 • Aspekty moralne odpowiedzialności w prawie karnym 

  Peno, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Celem pracy jest charakterystyka prawa karnego jako gałęzi prawa o szczególnym natężeniu pierwiastka moralnego, przesądzającego o jego specyfice. Wyróżniono dwa aspekty rozważań. Pierwszy dotyczy oceny moralnej zachowań ...
 • Wina bez kary – o bezkarności manipulatora 

  Łukowski, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Wielu wybitnych psychologów, takich jak Philip Zimbardo czy Simon Baron-Cohen, stawia fundamentalne pytanie: Jak dobrzy ludzie mogą skłaniać się do zła? Odpowiedź na nie powinna być przedmiotem zainteresowania i stanowić ...
 • Rola i etyka prawnika u Karla Nickersona Llewellyna 

  Koszowski, Maciej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Poza krótkim wprowadzeniem na temat filozofii prawa, jaką jest amerykański realizm prawny, w pracy zostały przedstawione rola i etyka prawnika w ujęciu Karla Nickersona Llewellyna. Poglądy tego amerykańskiego realisty ...
 • Skuteczność formalna i materialna performatywu 

  Łukowski, Łukasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Skuteczność performatywu jest zazwyczaj rozumiana jako spełnienie wszystkich warunków gwarantujących jego poprawną prezentację. Takie podejście jest uzasadnione na gruncie logiczno-filozoficznym. Na gruncie prawoznawstwa ...
 • Rozumowanie metaforyczne, czyli „metaforą po oczach” 

  Rybarkiewicz, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Według głównej tezy badań kognitywnych metafora jest podstawą myślenia. W kontekście prawa, które stanowi podstawę życia społecznego i ma wielki wpływ na każdego z nas, teza ta ma fundamentalne znaczenie. Zakres oddziaływania ...
 • Wstęp 

  Leszczyński, Jerzy ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
 • Polityka fiskalna a polityka prawa 

  Zirk-Sadowski, Marek Aureliusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Niniejsze studium poddaje krytyce instrumentalną wizję polityki fiskalnej. Głęboką strukturą tej koncepcji jest idea homo oeconomicus, uczestnika gry rynkowej poddanego racjonalności instrumentalnej. Jednakże podstawowym ...
 • Wybrane aspekty udziału organizacji społecznej w postępowaniach dotyczących indywidualnych spraw studentów i doktorantów 

  Dańczak, Paweł ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie problematyki udziału organizacji społecznej w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw studentów i doktorantów, przy czym rozważania dotyczące tego zagadnienia ...
 • Aktywność planistyczna administracji publicznej w sferze ochrony rodziny i opieki nad nią 

  Krygier, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Celem studium jest ukazanie planistycznej aktywności administracji publicznej w sferze ochrony rodziny i opieki nad nią. Aktywność tę kształtują zadania nakładane przez prawodawcę na podmioty administracji publicznej. W ...
 • Przywrócenie terminu w postępowaniu administracyjnym 

  Muzyczka, Karolina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  W postępowaniu administracyjnym obowiązują dwa podstawowe rodzaje terminów. Pierwszy rodzaj terminów to te, które wynikają bezpośrednio z ustawy (terminy ustawowe z kolei dzieli się na zawite i instrukcyjne), drugi rodzaj ...
 • Samorządowe interpretacje przepisów prawa podatkowego 

  Brolik, Jacek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Wydawanie interpretacji przez organy samorządu terytorialnego działające jako podatkowe organy interpretacyjne, w normatywnym przedmiocie ich funkcjonowania jako organów podatkowych, uzasadnia ogólne nazwanie tych ...
 • Trzy generacje postępowania administracyjnego a Kodeks postępowania administracyjnego 

  Ćwiklińska, Marta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Javier Barnes wyróżnił trzy generacje postępowania administracyjnego. Niniejszy esej będzie próbą analizy Kodeksu postępowania administracyjnego pod kątem trzech generacji postępowania administracyjnego. Pierwsza generacja ...