Show simple item record

dc.contributor.authorSchweitzer, Marcell
dc.date.accessioned2016-04-06T09:57:46Z
dc.date.available2016-04-06T09:57:46Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17692
dc.description.abstractCelem artykułu jest ocena znaczenia koncepcji separacji dla budowy systemu rachunkowości przedsiębiorstwa. Przedmiotem analizy autora jest (wewnętrzny) rachunek kosztów i wyników, pagatoryczny (zewnętrzny) rachunek zysków i strat oraz system controllingu przedsiębiorstwa. Podział systemu rachunkowości jednostki gospodarczej na dwa podsystemy, tj. rachunek kosztów i wyników dla potrzeb informacyjnych kierowników jednostki oraz podsystem rachunkowości zewnętrznej, nazwany pagatorycznym rachunkiem zysków i strat, a także określenie wzajemnych relacji tych podsystemów oraz ich powiązań z systemem controllingu powinny zostać dokonane przy zastosowaniu zasad i procedur wskazujących, przy jakich założeniach taki podział jest dopuszczalny bez naruszenia funkcji celu. Dążąc do wyspecyfikowania tych zasad, autor przedstawił i ocenił następujące koncepcje odnoszące się do separacji i integracji podsystemów rachunkowości: - teoria Preinreicha-Lücke’go, - koncepcja Kloocka oparta na teorii inwestycji, - podejście oparte na teorii agencji, - podejście zorientowane na rynek kapitałowy. Końcowa część artykułu zawiera propozycje autora i wnioski ważne dla projektowania wewnętrznego rachunku kosztów i wyników, podsystemu rachunkowości finansowej (zewnętrznej) oraz systemu controllingu w jednostce gospodarczej. 1. Na płaszczyźnie operacyjnej system rachunku kosztów jest niezbędny. Może być zorganizowany zgodnie z koncepcją relacyjnej bazy danych. 2. Teoretyczną podbudową formalnej relacji równorzędności pagatorycznego rachunku zysków i strat oraz wewnętrznego rachunku kosztów i wyników jest teoria Lücke’go oraz koncepcje pochodne. 3. Dzięki konsekwentnemu formułowaniu i stosowaniu formalnych teorii separacji oraz rzeczywistych podziałów, rachunek kosztów i controlling dostarczają właściwych informacji potrzebnych do podejmowania decyzji w sprawie różnych problemów wewnętrznych. 4. Jednym z ważnych zadań controllingu jest opracowanie, przetestowanie, wdrożenie oraz utrzymywanie systemu rachunku kosztów dostosowanego do specyfiki firmy. Dzięki uzyskanym informacjom można koordynować wszystkie decyzje kierownictwa, uwzględniając nadrzędny cel przedsiębiorstwa. 5. Niezależnie od wyżej przedstawionych korzyści nie ulega wątpliwości, że choć jesteśmy na właściwym torze, traktując formalne i rzeczywiste podziały jako teoretyczne podstawy rachunku kosztów i controllingu, potrzebne są dalsze badania empiryczne w tej dziedzinie.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;195
dc.titleSeparation Theorems as a Theoretical Basis of the Relations Between Calculatorical (internal) and Pagatorical (external) Income Statement and Controllingpl_PL
dc.title.alternativeKoncepcje separacji jako teoretyczna podstawa relacji między wewnętrznym rachunkiem kosztów i wyników oraz rachunkiem zysków i strat (pagatorycznym) a controllingiempl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005pl_PL
dc.page.number259-278pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationEberhard-Karls-Universität, Tübingen (Germany)pl_PL
dc.referencesBeaver W. H. (1998), Financial Reporting: An Accounting Revolution, 3rd Ed., Englewood Cliffs (NJ).pl_PL
dc.referencesBreid V. (1994), Erfolgspotentialrechnung - Konzeption im System einer finanztheoretisch fundierten, strategischen Erfolgsrechnung, Stuttgart.pl_PL
dc.referencesDierkes St., Kloock J. (2000), Integration von Investitionsrechnung und kalkulatorischer Erfolgsrechnung, „Kostenrechnungspraxis” [krp], p. 119-131.pl_PL
dc.referencesHax H. (2002), Integration externer und interner Unternehmensrechnung, [in:] Handwörterbuch Unternehmensrechnung und controlling, Hrsg. H.-U. von Küpper, A. Wagenhofer, 4. Aufl., Stuttgart, p. 758-767.pl_PL
dc.referencesKloock J. (1981), Mehrperiodige Investitionsrechnungen auf der Basil kalkulatorischer und handelsrechtlicher Erfolgsrechnungen, “Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung” p. 873-890.pl_PL
dc.referencesKloock J. (1997), Betriebliches Rechnungswesen, 2. Aufl., Köln.pl_PL
dc.referencesKoch H. (1999), Zur Frage der Vereinheitlichung der Entscheidungsrechnungen: Kalkulatorische Planerfolgsrechnung oder Zahlungsrechnung, “Zeitschrift für Betriebswirtschaft”, p. 195-204.pl_PL
dc.referencesKüpper H.-U. (1985), Investitionstheoretische Fundierung der Kostenrechnung, “Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung”, p. 26-48.pl_PL
dc.referencesKüpper H.-U. (1990), Verknüpfung von Investition- und Kostenrechnung als Kern einer umfassenden Planungs- und Kontrollrechnung, “Betriebswirtschafliche Forschung und Praxis” p. 253-267.pl_PL
dc.referencesKüpper H.-U. (1995), Unternehmensplanung und Steuerung mit pagatorischen oder kalkulatorischen Erfolgsrechnungen, “Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung", Sonderheft 34, p. 19-50.pl_PL
dc.referencesLücke W. (1955), Investitionsrechnungen auf der Grundlage von Ausgaben oder Kosten?, “Zeitschrift für handelswissenschaflliche Forschung”, p. 310-324.pl_PL
dc.referencesPfaff D. (1994), Zur Notwendigkeit einer eigenständigen Kostenrechnung, “Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung”, p. 1065-1084.pl_PL
dc.referencesPreinreich G. A. D. (1937), Valuation and Amortization, “The Accounting Review” vol 12, p. 209-226.pl_PL
dc.referencesSchmalenbach E. (1947), Pretiale Wirtschaftslenkung. Band 1: Die optimale Geltungszahl, Bremen-Horn.pl_PL
dc.referencesSchmalenbach E. (1948), Pretiale Wirtschaftslenkung. Band 2: Pretiale Lenkung des Betriebes, Bremen-Horn.pl_PL
dc.referencesSchweitzer M. (2001), Die Kosten- und Erlösrechnung zwischen theoretischen Anforderungen und Rechnungswirklichkeit (Offene Fragen der internen Erfolgsrechnung), “Jahrbuch für Controlling und Rechnungswesen” 2001, Hrsg. G. von Seicht, Wien, p. 159-200.pl_PL
dc.referencesSchweitzer M. (2002), Unternehmensrechnung, Gestaltung und Wirkungen, [in:] Handwörterbuch Unternehmensrechnung und Controlling, Hrsg. H.-U. von Küpper, A. Wagenhofer, 4. Aufl., Stuttgart, p. 2017-2030.pl_PL
dc.referencesSchweitzer M. (2003), Leitungsebenendifferenzierte Kennzahlen als Instrumente des Controllings, “Betriebswirtschaftslehre und betriebliche Praxis”, Festschrift für Horst Seelbach zum 65. Geburtstag, Hrsg. H. von Jahnke, W. Brüggemann, Wiesbaden, p. 429-454.pl_PL
dc.referencesSchweitzer M. (2004), Anforderungen an das Controlling bei Dynamik und Unsicherheit des Wirtschaftens, “Jahrbuch für Controlling und Rechnungswesen”, Hrsg. G. von Seicht Wien, p. 73-91.pl_PL
dc.referencesSchweitzer M., Küpper H.-U. (2003), Systeme der Kosten- und Erlösrechnung, 8. Aufl., München.pl_PL
dc.referencesSchweitzer M., Ziolkowski U. (1999), Interne Unternehmungsrechnung: aufwandsorientiert oder kalkulatorisch?, Sonderheft 42, “Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung”, Hrsg. M. von Schweitzer, U. Ziolkowski, Düsseldorf, Frankfurt/M.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record