Show simple item record

dc.contributor.authorSowa, Dorota
dc.date.accessioned2016-07-12T11:08:08Z
dc.date.available2016-07-12T11:08:08Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1508-1117
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/18755
dc.description.abstractDoliny rzeczne współcześnie stanowią silny „magnes inwestycyjny”. Ich atrakcyjność przyrodnicza bardzo często przekłada się na atrakcyjność budowlaną. Celem pracy jest ukazanie lokalnej – gminnej polityki przestrzennej w bezpośrednim sąsiedztwie małej rzeki, w świetle rosnącej presji inwestycyjnej. Problem ten został zobrazowany na przykładzie Mrogi w obrębie dwóch jednostek administracyjnych – gminy Brzeziny i gminy Głowno. Posłużyły temu analizy dokumentów planistycznych szczebla lokalnego (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego) w kontekście gospodarowania przestrzenią w sąsiedztwie małej rzeki. Analizy wykazały dużą atrakcyjność przestrzeni stanowiącej bezpośrednie sąsiedztwo małej rzeki. Ukazały, że mała dolina rzeczna nie jest w stanie obronić się przed narastającą współcześnie presją urbanistyczną. Dochodzi do jej ograniczania, a wręcz fragmentaryzacji. Ma miejsce urbanizacja niemalże do samego koryta. Konieczna jest zatem prawidłowo prowadzona polityka przestrzenna uwzględniająca ochronę dolin rzecznych poprzez zachowanie ich przyrodniczych funkcji.pl_PL
dc.description.abstractIrrespective of their rank and dimensions, river valleys are the most valuable ecosystems in a commune's space in terms of ecological connectivity with surrounding areas. They are evidence of the natural potential of the space, primarily for its biodiversity. At the same time they become attractive to potential investors – their natural assets attract housing construction. The aim of this paper is to present local spatial policy implemented in the areas of minor river valleys in the light of rising investment pressure. The problem is presented on the example of the Mroga river placed in two communes: Brzeziny and Głowno. Analyses of planning documents of the local level pictured the attraction of the space near small rivers and confirmed impossibility of protection of small river valleys from rising urban pressure. As a result of those processes, river valleys diminish and are fragmented (up to the river bed itself). Thus proper spatial policy taking into account the natural values of river valleys has to be implemented. It necessary to properly run local spatial policy, that takes the protection of river valleys into account is extremely difficult to curry out. Today, preserving the natural features of small river valleys becomes difficult or even impossible.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica;24
dc.subjectlokalna polityka przestrzennapl_PL
dc.subjectfunkcjapl_PL
dc.subjectprzestrzeńpl_PL
dc.subjectmała rzekapl_PL
dc.subjectdolina rzecznapl_PL
dc.subjectdokumenty planistycznepl_PL
dc.subjectlocal spatial policypl_PL
dc.subjectspacepl_PL
dc.subjectsmall riverpl_PL
dc.subjectsmall river valleypl_PL
dc.subjectspatial planningpl_PL
dc.subjectlocal acts of lawpl_PL
dc.titleMała dolina rzeczna w świetle lokalnej polityki przestrzennej na przykładzie Mrogipl_PL
dc.title.alternativeMinor river valleys in local spatial policy – the case of the Mroga riverpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Dorota Sowa, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number105–117pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej.pl_PL
dc.identifier.eissn2353-4826
dc.referencesAffek A., 2013, Propozycje wskaźników środowiskowych do oceny zagospodarowania i ładu przestrzennego w gminach, [w:] Śleszyński P. (red.), Wskaźniki zagospodarowania i ładu przestrzennego w gminach, „Biuletyn KPZK PAN”, Warszawa, s. 51–86.pl_PL
dc.referencesChmielewski J.M., 1996, Teoria urbanistyki. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGawroński K., 2002, Miejscowe planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony i kształtowania środowiska, „Rocznik Ochrony Środowiska”, 4, s. 479–495.pl_PL
dc.referencesGerman K., 1998, Konflikt funkcji przyrodniczych i antropogenicznych w dnach dolin, [w:] Łuczyńska-Bruzda M. (red.), Krajobraz dolin rzecznych po katastrofie, Politechnika Krakowska, Kraków, s. 53–56.pl_PL
dc.referencesKijowski A., Raczkowski W., 2007, Przekształcenia sieci osadniczej dolin rzecznych w Wielkopolsce i ich rola w planowaniu przestrzennym, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG”, 7, s. 301–311.pl_PL
dc.referencesMikołajczak A., Borowiak K. 2013, Koncepcja zagospodarowania turystycznego obszaru parku pałacowego w Radojewie i jego okolic, „Nauka Przyroda Technologie”, 7(2), #22, s. 1–10.pl_PL
dc.referencesParysek J.J., 2006, Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej. Wybrane aspekty praktyczne, Wydawnictwo UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesPawłowska K. (red.), 2010, Zanim wybuchnie konflikt. Idea i metody partycypacji społecznej w ochronie krajobrazu i kształtowaniu przestrzeni, t. B, Jak?, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków.pl_PL
dc.referencesRaszeja E., 2009, Krajobraz wiejski – wartość czy towar? Problemy promocji, komodyfikacji i autentyczności w projektowaniu zagospodarowania turystycznego, „Nauka Przyroda Technologie”, 3(1), #36, s. 1–9.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie nr 19 Wojewody Skierniewickiego z dnia 2 lipca 1997 roku w sprawie wyznaczenia Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Dolina Mrogi” w gminie Rogów i Brzeziny, Dz. U. Województwa Skierniewickiego, nr 15, poz. 8pl_PL
dc.referencesRozporządzenie nr 36 Wojewody Skierniewickiego z dnia 28 lipca 1997 roku w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu, Dz. U. Województwa Skierniewickiego, nr 18, poz. 113.pl_PL
dc.referencesTołwiński T., 1963, Zieleń w urbanistyce, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTomczak A., Sowa D., 2011, Ochrona przyrody jako wyznacznik kształtowania przestrzeni, [w:] Górski M. (red.), Prawo ochrony przyrody a wolność gospodarcza, Łódź–Poznań, s. 419–434.pl_PL
dc.referencesTomczak A., Sowa D., 2012, Praktyka kształtowania zabudowy mieszkaniowej na poziomie planowania miejscowego, [w:] Dzieciuchowicz J., Groeger L. (red.), Kształtowanie przestrzeni mieszkaniowej miast. Shaping the Urban Residential Area, „Space–Society–Economy”, 11, Department of Spatial Economy and Spatial Planning, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 71–88.pl_PL
dc.referencesUstawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku, Dz. U., 2012, poz. 647 z późn. zm.).pl_PL
dc.referencesWojciechowski H.K., 2000, Człowiek i rzeka w układzie przyrodniczym i gospodarczym, [w:] Kołtuniak T. (red.), Rzeki – kultura, cywilizacja, historia, t. 9, Katowice, s. 187–198.pl_PL
dc.referencesZałącznik nr 3 do uchwały XLIX/324/2014 Rady Gminy Brzeziny z dnia 14 listopada 2014 roku.pl_PL
dc.referencesZałącznik nr 8 do uchwały XXX/131/12 Rady Gminy Głowno z dnia 28 grudnia 2012 roku.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/1508-1117.24.08


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record