SPIS TREŚCI

Przedmowa

Wstęp

Część I. Zagadnienia ogólne

* Przegląd literatury i stanu badań nad problemem nauczania języka polskiego jako obcego
Janina Michowicz, Jan Lewandowski
* Główne ogniwa dydaktyczne w procesie nauczania języka polskiego jako obcego
Janina Michowicz
* Niektóre metody nauczania języka polskiego jako obcego (Próba klasyfikacji)
Janina Michowicz, Małgorzata Strąk
* Wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na proces przyswajania języka polskiego jako obcego
Anna Omulecka

Część II. Zagadnienia nauczania mowy, gramatyki i słownictwa

* O fonetykę dydaktyczną języka polskiego dla cudzoziemców
Jerzy Majchrowski
* Uwagi o trudnościach fonetycznych studentów latynoskich w procesie przyswajania języka polskiego
Janusz Kucharczyk
* Najczęstsze błędy fleksyjne i składniowe w procesie przyswajania języka polskiego przez studentów latynoskich
Janusz Kucharczyk
* Próba przedstawienia błędów popełnianych najczęściej przez studentów wietnamskich w czasie uczenia się języka polskiego w Polsce
Elżbieta Sajenczuk
* Z problemów leksykalno-składniowych w grupie z językiem niemieckim
Leon Sikorski
* Z problematyki nauczania cudzoziemców konstrukcji ze słowem "nie" (Potrzeby językowe i ich realizacja w podręcznikach do nauki języka polskiego jako obcego używanych w ośrodkach kształcenia cudzoziemców w Polsce)
Halina Olaczek
* W oprawie odmiany specjalistycznej języka polskiego na zajęciach z cudzoziemcami
Ewa Wyrębowska-Bajor

Część III. Z prac nad dydaktycznym specjalistycznymsłownikiem minimum języka polskiego dla cudzoziemców

* Teoretyczne założenia dydaktycznego słownika objaśniającego języka polskiego dla cudzoziemców
Jan Mączyński
* Uwagi na marginesie pracy nad "Historycznym słownikiem minimum dla cudzoziemców"
Magdalena Starzycka
* Z prac nad "Chemicznym słownikiem minimum dla cudzoziemców" (Problem doboru treści i układu hasła)
Krzysztof Kalinowski, Iwona Słaby-Góral

Część IV. Z metodycznych doświadczeń nauczycieli przedmiotów kierunkowych w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców

* Wybrane problemy koordynacji pracy w nauczaniu języka polskiego jako obcego w ramach przedmiotu "język polski" i przedmiotu "chemia" w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego
Stanisław Golewski, Iwona Słaby-Góral
* Niektóre czynniki warunkujące efektywność nauczania fizyki w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego
Stanisław Rubaj
* Założenia ogólne stosowania testów w nauczeniu cudzoziemców
Janina Michowicz
* Testy w nauczaniu matematyki w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Lódzkiego
Józef Jerzewski
* Testy w nauczaniu fizyki w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego
Stanisław Rubaj
* Rola testów w nauczaniu chemii w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców
Grażyna Karowicz

Recent Submissions

View more