Spis treści

 1. Reforma podatkowa w Stanach Zjednoczonych. Jej geneza i możliwe następstwa
  Marek Belka
 2. Elementy ekonomii alternatywnej w programie zachodnioniemieckiej partii zielonych
  Anna Borkowska
 3. Konkurencja jako podstawa systemu gospodarczego w doktrynie F. Hayeka
  Janina Godłów-Lęgiedź
 4. Polityka socjalna państwa kapitalistycznego w świetle ekonomii popytu i ekonomii podaży
  Tadeusz Hadrowicz
 5. Oddziaływanie państwa na procesy innowacyjne w gospodarce Japonii
  Witold Kasperkiewicz
 6. "Ekonomia grantów” K. E. Bouloinga. Ogólny zarys koncepcji
  Marian Klimczak
 7. Polityczny cykl koniunkturalny
  Witold Kuchowicz
 8. Polityka zwalczania bezrobocia w Wielkiej Brytanii lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych oraz jej teoretyczne uwarunkowania
  Eugeniusz Kwiatkowski
 9. Neoinstytucjonalne koncepcje polityki gospodarczej
  Witold Lejman
 10. Formy, mechanizmy i zasady regulacji podwyżek cen w wybranych krajach kapitalistycznych
  Lech Miastkowski
 11. Ekonomia polityczna wobec niektórych problemów współczesności
  Andrzej Michalewski
 12. Próby empirycznej weryfikacji koncepcji menedżerskich
  Roman Milewski
 13. Treści normatywne współczesnej ekonomii niemarksistowskiej
  Wiesław Piątkowski
 14. Koncepcja neutralności pieniądza w świetle teorii monetarnej
  Jerzy Pruski
 15. Drogi rozwoju społeczno-gospodarczego kapitalizmu z perspektywy katolicyzmu współczesnego
  Gedymin Spychalski
 16. Współczesne teorie rynku siły roboczej na tle podniesienia się średniej stopy bezrobocia w rozwiniętych krajach kapitalistycznych
  Adam Szeworski
 17. Zachodnioniemiecki rynek pracy - bezrobocie lat osiemdziesiątych
  Stanisław M. Szukalski
 18. Krajowe i międzynarodowe skutki deficytów budżetowych
  Andrzej Wojtyna

Recent Submissions