Redakcja naukowo-dydaktyczna
Jarosław Wierzbiński, Agata Piasecka

Recenzent
Ewa Komorowska

Redaktor zeszytu
Agata Piasecka

CONTENT

JĘZYK - KULTURA - HISTORIA

Od redaktora

Wspomnienia

1. Pamięci profesora Kazimierza Bajora (1931–2006) w rocznicę pożegnania
Jarosław Wierzbiński
2. Bibliografia prac prof. zw. dr hab. Kazimierza Bajora
Jarosław Wierzbiński

Artykuły

1. O roli zaimków w polskich i rosyjskich tekstach reklam zegarków
Bożena Bolesta-Wrona
2. Женское добрачное в сопоставлении коррелирующих лексем
Петр Червиньски
3. Pojęcie słowa i frazeologizmu w świetle współczesnych rosyjskich koncepcji lingwistycznych
Renata Delewska
4. O teorii amalgamatów na przykładzie metafory kampanii wyborczej: Być kierowanym z tylnego siedzenia
Anna Ginter
5. О непродуктивных суффиксах наименований лиц мужского пола (на материале русского языка XVII века)
Анна Каминьска
6. Категория знака в современном языкознании
Михаил Лабащук
7. O stosunku Bolesława Prusa do "Starszych braci w Darwinie" oraz ich językowym obrazie wyrażonym w konstrukcjach omownych
Violetta Machnicka
8. О некоторых элементах метаязыковой системы фольклора восточных славян (*ko- / *ka-, *ku-)
Маргарита Надель-Червиньска
9. Мультипликационные фильмы как источник прозвищ в молодежном жаргоне (на материале польского языка)
Елена Невзорова-Кмеч
10. К вопросу о роли калькирования в истории русского словопроизводства
Наталия Николаева
11. Świat zwierząt jako inspiracja dla rozwoju leksyki i frazeologii
Agata Piasecka
12. Собственно диалектные словообразовательные модели в субстантивном словопроизводствие
Татьяна Попова
13. Индивидуальная актуализация антонимии в русской диалектной речи
Лариса Райская
14. Относительно "возрастной" характеристики использования фразеологизмов в речи детей (на материале русского языка)
Крыстына Ратайчик
15. O subiekcie semantycznym w rosyjskich zdaniach typu "можно идти" w konfrontacji przekładowej z językiem polskim
Anna Rudyk
16. Индивидуально-авторское использование глаголов и существительных в "Двучастных рассказах" А. И. Солженицына
Лариса Савина
17. Языковая ситуация в Казахстане и функционирование русского языка
Кулдархан Смагулова
18. Нормативно-стилистическая функциональная характеристика лексики в одической поэзии XVIII века
Наталия Тупикова, Анна Лукащук

Recenzje

O rosyjskich konstrukcjach bezosobowych z celownikiem w ujęciu kognitywnym
Jarosław Wierzbiński

Recent Submissions

View more