CONTENT

1. Wprowadzenie
Małgorzata Mieszek i Marcin Bauer
2. Koncepcja genezy i dziejów reformacji w „Zawstydzeniu arianów” Piotra Skargi / The Idea of the Origins and History of the Reformation in Piotr Skarga’s “The Abashment of the Arians”
Dawid Szymczak
3. „Kolęda, Nowe Lato i Szczodry Dzień” — geneza, rozwój i schyłek gatunku w XVII wieku / Literary cycles “Carol, the New Year and the Generous Day” — the Genesis, the Development and the Decline of the Genre in the 17th Century
Michał Kuran
4. Prolegomena do twórczości Wawrzyńca Chlebowskiego. Stan badań i kierunki dalszych prac / Prolegomena to Wawrzyniec Chlebowski’s Creation. The State of Research and Directions for Further Works
Michał Kuran
5. „Kto skosztuje, wie, co to za smaki duchowne są”. Obrazowanie o charakterze sensualnym w podręczniku medytacji na przykładzie „Elementarzyka ćwiczenia duchownego” Mikołaja z Mościsk / “Those who Tried Them, Know the Taste of Spiritual Flavours”. Sensual Images in Meditation Manuals Based on “The Manual of Spiritual Exercise” by Mikołaj of Mościska
Katarzyna Kaczor-Scheitler
6. Wzorowe „niewiasty chrześcijańskie” w siedemnastowiecznym kazaniu okolicznościowym „Pszczółka w bursztynie” Franciszka Sitańskiego / Exemplary “Christian Women” in Franciszek Sitański’s 17th Century Sermon “The Bee in Amber”
Katarzyna Kaczor-Scheitler
7. Rosja i Rosjanie w pamiętnikarstwie polskim od końca XVI do połowy XVII wieku — przegląd tekstów źródłowych / Russia and Russians in Polish Memoirism from the Late 16th Till the Middle of the 17th Century — a Review of Source Materials
Marcin Bauer
8. Wojna o Smoleńsk lat 1632–1634 w drukowanych diariuszach polskich. Struktury relacji i perspektywy narracyjne / Smolensk War of 1632–1634 in Printed Polish Diaries. Structures of Relation and Narrative Perspectives
Marcin Bauer
9. Jak obiecywać, by nic nie obiecać — odpowiedzi Andrzeja Maksymiliana Fredry udzielone delegatom wojsk na sejmie w 1652 roku / How to Make the Empty Promises – the Replies of Andrzej Maksymilian Fredro to Soldiers Delegates in the Seym in 1652
Krystyna Płachcińska
10. Wotum Krzysztofa Grzymułtowskiego na sejmie w 1662 roku jako przejaw oratorstwa najwyższej próby / Krzysztof Grzymułtowski’s Speech in the Seym in 1662 as the Perfect-formed Oration
Krystyna Płachcińska
11. „Przyszła powódź i zgubiła”. O sposobach przedstawiania Męki Pańskiej w kazaniu wielkopiątkowym Mikołaja Szomowskiego / “Venit diluvium, et perdidit”. The Presentations of the Passion in Mikołaj Szomowski’s Good Friday Sermon
Magdalena Kuran
12. „Eloquentia sacra”, czyli retoryka w służbie kaznodziejstwa (analiza rękopiśmiennego kompendium retorycznego anonimowego autora reformackiego z XVIII wieku) / “Eloquentia sacra” that is a Rhetoric in the Service of Preaching (Analysis of the 18th Century Manuscript Compendium of Rhetoric by Anonymous Member of the Order of the Reformati)
Magdalena Kuran
13. Dzieciobójstwo w dawnych dramatach szkolnych / Infanticide in Old School Dramas
Małgorzata Mieszek
14. „Rodowitym rytmem pracy Janickiego dopełniam” – „Vitae Regum Polonorum” Klemensa Janickiego w przekładzie Jana Bielskiego / “Vitae Regum Polonorum” by Klemens Janicki in the Translation of Jan Bielski
Małgorzata Mieszek

Recent Submissions