Recent Submissions

 • Institutional and Spatial Struoturalization of Polish Village 

  Piotrowski, Wacław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1980)
  Zasadniczą dla referatu jest teza, że przeprowadzona w 1973 r. reforma podziałów administracyjnych na szczeblu podstawowym otworzyła zupełnie uowe perspektywy reintegracji wsi polskiej zarówno w płaszczyźnie społecznej,jak ...
 • Authors’ Note 

  Unknown author (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1980)
 • Teams of Individual Farmers - Stimulators and Barriers 

  Pilichowski, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1980)
  W artykule podejmuje się problematykę funkcjonowania zespołów rolników indywidualnych w Polsce. Zespoły to, powstające w nowym kształcie na wsi polskiej od 19?1 r. — stanowiły u połowie lat siedemdziesiątych zjawisko znaczne ...
 • Folklore Ensembles - a Form of Cultural Activity of Rural Population 

  Piotrowski, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1980)
  W artykule podejmuje się problematykę funkcjonowania zespołów folklorystycznych w centralnej Polsce. Badania dotyczyły głównie działania zespołów na wsi, a także pewnych aspektów motywacji uczestnictwa w zespole i jej ...
 • Attitudes of Rural Population towards Village and Town as Living Environments 

  Kowalski, Mieczysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1980)
  Ważnym składnikiem subiektywnej jakości życia jest stosunek do własnego środowiska zamieszkania - uczuciowy, poznawczy i behawioralny - oraz odniesienie do innych typów środowiska, co skrajnie przejawia się w poczuciu ...
 • Material Situation and Sooial Differentiation of Rural Families 

  Starosta, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1980)
  Celem niniejszej artykułu jest prezentacja relacji, jakie zachodzą pomiędzy położeniem materialny» rodzin wiejskich a ich cechami zróżnicowania społecznego. Przede wszystkim chodzi tu o odpowiedź na pytanie: czy ...
 • Attitudes towards Type of Building-Up in Local Environment 

  Majer, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1980)
  Artykuł zawiera analizę wyników badań zakresu wiedzy oraz oceny dotyczące przykładów mieszkalnej i niemieszkalnej zabudowy o walorach historycznych, a także o profilu współczesnym - w lokalny« środowisku zamieszkania. ...
 • Local Rural Institutions and Organizations in the Period Following Reform of the Administration System 

  Psyk, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1980)
  Przedmiotem artykułu są lokalne instytucje 1 organizacje funkcjonujące na obszarach wiejskich w aspekcie zmian, jakie w tym zakresie poczyniła reforma administracji terenowej dokonywana w latach 1972-1975. Punktem wyjścia ...
 • Some Consequences of Specialization and Professionalization Processes in Rural Institutions 

  Malinowska, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1980)
  Artykuł rozpoczyna charakterystyka procesów specjalizacji i profesjonalizacji w instytucjach wiejskich, uwzględniająca warunki wewnątrz instytucjonalne tych procesów, oraz warunki określone cechami zbioru instytucji. W ...