CONTENT

Introduction

Chapter I. Continuities in Symbolic Interactionism


 1. Illness Trajectories
  Anselm L. Strauss
 2. Re-definitions of Self in Concentration Camps
  Krzysztof Konecki
 3. The Conoept of "Other" in the Desiderata of Clients of a Matrimonial Agency* Women in Search of Their Identity
  Zbigniew Bokszański
 4. Chapter II. Sociological Research and Interaction


 5. Narrative Interviews - A New Tool for Sociological Field Researc
  Harry Heroanns
 6. A Project for the Study of Common-sense Ideologies of Culture,
  Mieczysław Marciniak
 7. The Social Contact of Questionnaire Interview
  Ilona Przybyłowska, Krzysztof Kistelski
 8. Sensitive Questions in Sociological Survey
  Andrzej Roetocki
 9. Evidence and Imagination:Photography in Enquiry
  AUTOR
 10. Press Photography as a Social Phenomenon and an Object of Sociological Research
  Sławomir 01zacki
 11. Chapter III. On Some Aspects of Paoe-to-Pace Communication


 12. Reflections on Structural Analysis of Courtroom Interaction
  Hans Georg Soeffner
 13. Nonverbal Communication in the Anthropological Field Study. Theoretical Perspective
  Elżbieta Goździak, Mariusz Kairski
 14. The Ritualized Communication in Social Rеsearch Acts
  Andrzej Piotrowski
 15. Psychotherapy as Interaction Process. An Empirical Attempt
  Marek Czyżewski
 16. Chapter IV. Conversation Analysis


 17. Empirical Approaches to an Adult Understanding of Children's Use of Language
  Grace V. Shugar
 18. Some Remarks on Conversation Analysis
  Andrzej Piotrowski
 19. Chapter V. Art Reception In Interactional Perspective


 20. Social Reception of TV-shows. An Interactional Approach vs. Social Psychology
  Bogusław Sułkowski
 21. Remarks on the Reception of Theatrical Space
  AUTOR
 22. On Two Ways of naturalization of the Criminal Novel
  Alicja Rokuszewska-Pawełek
 23. Home Initiation of Child to Reading Practices or rather to the Worlds of Fictions (not only literary ones)
  Janina Tobera
 24. Chapter VI. Art Social Phenomenology and Interaction


 25. Milieu und Gesellschaft
  Richard Grathoff
 26. Apocalyptic Visions and the Problem of Reality
  Paweł Spodenklewicz
 27. The Social Production of Experience
  Marek Czyżewski
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

 • Evidence and Imagination:Photography lit Enquiry 

  Kjolseth, Rolf (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987)
  Autor wskazuje na potrzebę wprowadzenia materiału wizualnego do badania interakcji. Koncentracja na warstwie werbalnej interakcji, a także wykorzystywanie przez socjologów nieomal wyłącznie słowa w procesie opracowywania ...
 • Empirical Approaches to an Adult Understanding of Children's Use of Language 

  Shugar, Grace W. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987)
  Autorka przedstawia odmienne podejście badawcze, określone przez autorkę jako "event analysis". Podejmując dyskusje z analizą konwersacyjną autorka wskazuje, iż znaczenie wydarzeń interakcyjnych związane jest z ...
 • Some Remarks on Conversation Analysis 

  Piotrowski, Andrzej (1987)
  Autor przedstawia krytyczny komentarz do analizy konwersacyjnej, odnoszący się zarówno do jej teoretycznych ustaleń, jak i do kwestii prawomocności praktyki badawczej w analizie konwersacyjnej. W obydwu kwestiach ...
 • The Ritualized Communication in Social Rеsearch Acts 

  Piotrowski, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987)
  Autor rozważa zagadnienie rytualizacji kontaktów miedzy ankieterem a respondentem w badaniu socjologicznym, zwłaszcza w sytuacji wywiadu socjologicznego. Pojecie komunikacji zrytualizowanej odsyła do odpowiednich ...
 • The Social Contact of Questionnaire Interview 

  Kistelski, Krzysztof; Przybyłowska, Ilona (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987)
  Artykuł przedstawia społeczne wyznaczniki prowadzenia badań kwestionariuszowych w oparciu o wyniki sondaży przeprowadzonych na ten temat w ciągu ostatnich 20 lat. Na ich podstawie można stwierdzić, iż wiedza na temat ...
 • Press Photography as a Social Phenomenon and an Object of Sociological Research 

  Olzacki, Sławomir (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987)
  Autor kreśli zasady analizy fotografii prasowej jako zjawiska społecznego, uwikłanego w kontekst instytucjonalny, zwracając uwagę na społeczne mechanizmy wytwarzania, selekcji i publikacji fotografii prasowej. Część ...
 • Remarks on the Reception of Theatrical Space 

  Kowalewicz, Kazimierz (1987)
  Autor zwraca uwagę na sposób postrzegania konstytutywnego elementu interakcji, jakim jest włączona w nią przestrzeń. Uwagi jego oparte są na badaniach nad recepcją widowiska teatralnego.
 • Home Initiation of Child to Reading Practices or rather to the Worlds of Fictions (not only literary ones) 

  Tobera, Janina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987)
  Autorka rekonstruuje interakcyjne zjawiska towarzyszące wprowadzaniu dzieci przez rodziców w świat symboli literackioh. Teoretycznej podstawy rozważaniom autorki dostarczają wczesne prace symbolicznych interakcjonistów, ...
 • Psychotherapy as Interaction Process. An Empirical Attempt 

  Czyżewski, Marek ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987)
  Autor przedstawia swe obserwacje dotyczące półrocznego okresu rozwoju grupy terapeutycznej, kładąc naciek na charakter interakcji między terapeutą a pacjentem. Podjęta próba analizy empirycznej korzysta z perspektywy ...
 • On Two Ways of naturalization of the Criminal Novel 

  Rokuszewska-Pawelek, Alicja (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987)
  Artykuł prezentuje fragment badań nad społeczną recepcją powieści kryminalnej. Autorka zajmuje się dwoma regułami, przy pomocy których badani dokonywali w akcie lektury "oswojenia" tekstu, jego "unaturalnienia" - po ...
 • Reflections on Structural Analysis ef Courtroom Interaction 

  Soeffner, Hans-Georg (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987)
  Autor artykułu analizuje różnice między komunikacją potoczną a komunikacją mającą miejsce w sądzie. Podstawą teoretyczną są koncepcje Alfreda Schutza i Маха Webera, a oparciem empirycznym — badania zespołu - kierowanego ...
 • Apocalyptic Visions and the Problem of Reality 

  Spodenkiewicz, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987)
  Artykuł jest świadectwem szerszych zainteresowań autora, dotyczących nieortodoksyjnych tekstów parareligijnych (tzw. przepowiedni/ oraz możliwoóoi ich analizy w fenomenologicznych kategoriach A. Sohutza, a także przy ...
 • Social Reception of TV-shows. An Interactional Approach vs. Social Psychology 

  Sułkowski, Bogusław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987)
  Autor posługując się danymi z własnych badań nad recepcją TV zastanawia się nad możliwością rozpatrywania kontaktów z mediami jako zastępczego źródła kontaktów społecznych.
 • Nonverbal Communication ln the Anthropological Field Study. Theoretical Perspective 

  Goździak, Elżbieta; Kairski, Mariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987)
  Autorzy rozpatrują możliwości uwzględnienie komunikacji niewerbalnej jako przedmiotu badania antropologii kultury. Teoretyczne podstawy w postaci pojęcia kultury zaczerpnięte są z tzw. Poznańskiej Szkoły Metodologicznej ...
 • The Social Production of Experience 

  Czyżewski, Marek ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987)
  Artykuł przedstawia hipotezę dotyczącą wpływu reguł doświadczenia potocznego na wytwarzanie doświadczeń przekraczających — w potocznym mniemaniu — granice doświadczenia zdroworozsądkowego. Rozwalane są konkretne przykłady ...
 • Sensitive Questions in Sociological Survey 

  Rostocki, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987)
  Autor podejmuje analizę wybranej klasy pytań, które pojawiają się w wywiadach kwestionariuszowych, a mianowicie tzw. pytań drażliwych. Są to te pytania, których następstwem jest poczucie zakłopotania bądź zagrożenia ...
 • Narrative Interviews - A New Tool for Sociological Field Research 

  Hermanns, Harry (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987)
  Autor w swym artykule prezentuje konsekwencje wprowadzenia do metodologii wywiadu socjologicznego perspektywy symbolicznego interakcjonizmu. "Wywiad narracyjny" ma być taką formą długiej swobodnej rozmowy z badanym, ...
 • Milieu und Gesellschaft 

  Grathof, Richard (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987)
  Autor przedstawia zasady tzw. milieu studies, własnego podejścia badawczego zorientowanego na analizę trwałych, powtarzalnych układów interakcyjnych (np. rodzina). Odniesienia empiryczne dają możność zapoznania się z ...
 • The Conoept of "Other" in the Desiderata of Clients of a Matrimonial Agency* Women in Search of Their Identity 

  Bokszański, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987)
  Autor artykułu koncentruje się na rekonstrukcji tożsamości społecznych kobiet i mężczyzn, klientów biura matrymonialnego. W analizie wykorzystano oferty kierowane do biura matrymonialnego. Stwierdzono istnienie rozbieżności ...
 • A Project for the Study of Common-£ense Ideologies of Culture 

  Marciniak, Mieczysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987)
  Artykuł prezentuje zasady wyznaczające sposób prowadzenia wywiadu, który umożliwić ma rekonstrukcje potocznych ideologii kultury. Środkiem umożliwiającym osiągnięcie tego celu jest wywołanie dyskusji w grupie osób ...

View more