Now showing items 1-14 of 14

  • Elektrochemia a działanie leku na organizm 

   Skinder, Natalia Wanda (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
   Jede chemische Substanz hat ihre physiologische Eigenschaften, sie kann also therapeutisch oder toxisch wirken. Diese Wirkung hängt unter anderen von der räumlichen Atomordnung in der Molekül, und auch vom Einführungsweg ...
  • 200 Jahre „Pulsierendes Quecksilberherz” . Zur Geschichte und Theorie eines faszinierenden elektrochemischen Versuches 

   Möllencamp, Hartwig; Flintjer, Bolko; Jansen, Walter (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
   „Pulsujące serce rtęci” od czasu jego odkrycia przez Aleksandra Voltę w roku 1800 wzbudziło zainteresowanie wielu badaczy. W roku 1829 Friedlieb Ferdinand Runge nadał temu doświadczeniu ostateczny kształt. Z biegiem lat ...
  • Reakcje utleniania i redukcji w organizmach jako drogi wiązania i pozyskiwania energii 

   Kocimowska-Badek, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
   Trudności dla ucznia stanowi utożsamianie reakcji redoks przedstawionych w programie chemii i biologii. Przedmiotem referatu jest więc analiza głównych szlaków biochemicznych wiązania i uwalniania energii w organizmach, ...
  • Elektrochemia - integralna część chemii ogólnej 

   Kozłowski, Zygmunt (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
   Elektrochemia pełni w dydaktyce na ogół rolę nauki o ogniwach galwanicznych, elektrolizie i korozji. Może ona jednak i powinna pełnić rolę jednego z fundamentów chemii ogólnej i częściowo termodynamiki chemicznej. Siła ...
  • Wpływ asocjacji jonowej na wyniki badań własności roztworów elektrolitów 

   Bald, Adam; Gregorowicz, Jerzy; Szejgis, Adam (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
   Die thermodynamische Untersuchungen von Elektrolytlösungen in gemischten Lösungsmitteln wurden im unserem Labor seit vielen Jahren durchgeführt. Der Einfluße der lonenassoziation auf die thermodynamische Funktionen wie, ...
  • Wstęp 

   Gregorowicz, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
  • Program autorski dla klasy biologiczno-chemicznej z elementami ekologii 

   Kolasiński, Andrzej; Kinart, Cezary Maciej (1995)
   Opracowany przez nas program, oprócz obowiązującego zakresu minimum programowego z przedmiotów ogólnokształcących, zawiera bardzo szeroko rozbudowany o elementy dotyczące zagadnień ekologicznych materiał naucznia chemii, ...
  • Fritz Haber i Zygmunt Klemensiewicz - twórcy elektrody szklanej 

   Jansen, Walter; Piosik, Romuald (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
   Fritz Haber i Zygmunt Klemensiewicz wynaleźli w roku 1909 elektrodę szklaną, za pomocą której można w sposób prosty i szybki przeprowadzić potencjometryczne miareczkowanie. Walther Nemst w roku 1889, za pomocą swojej ...
  • Problemy związane z nauczaniem równowag jonowych w roztworach 

   Janiuk, Ryszard Maciej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
   Kluczowe znaczenie dla zrozumienia przez uczniów istoty przemian przebiegających w roztworach wodnych elektrolitów ma właściwe opanowanie przez nich pojęcia „dysocjacja elektrolityczna (jonowa)”. Obserwowane w tym ...
  • Die Elementarisierung als didaktisches Prinzip 

   Wollrab, Adalbert (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
   Dla poglądowego i zrozumiałego przedstawienia skomplikowanych faktów lub treści, niezbędne jest przedstawienie ich w sposób uproszczony, pokazując to co jest najistotniejsze. Tę metodę dydaktyczną nazywam elementaryzacją. ...
  • Badanie efektów modernizacji nauczania elektrochemii 

   Wasiak, Anna Maria; Jakuszewska, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
   Nauczanie elektrochemii pełni obecnie funkcję oderwanego działu programowego, obejmującego problemy przewodnictwa elektrycznego roztworów elektrolitów, procesów zachodzących w ogniwach galwanicznych oraz wyjaśniania ...
  • Cele operacyjne w nauczaniu zagadnień z elektrochemii 

   Mikulska, Janina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
   Obecnie programy nauczania chemii pozostawiają nauczycielowi dużą swobodę w doborze treści i metod nauczania. Dlatego też coraz większe znaczenie w kształtowaniu i wychowaniu odgrywa świadomość celów dydaktycznych. Współczesna ...
  • Czy środki dydaktyczne pomagają w percepcji elektrochemii? 

   Burewicz, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
   Kluczowe znaczenie dla zrozumienia przez uczniów istoty przemian przebiegających w roztworach wodnych elektrolitów ma właściwe opanowanie przez nich pojęcia „dysocjacja elektrolityczna (jonowa)”. Obserwowane w tym ...
  • Propozycja wprowadzenia pojęcia dysocjacji jonowej na lekcjach chemii w szkole podstawowej 

   Niraz, Zofia; Wojciechowska, Krystyna; Malik, Lucyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
   Absolwenci szkół podstawowych twierdzą, że przyczyną dysocjacji jonowej elektrolitów jest przepływ prądu elektrycznego, a nie polarne cząsteczki wody. Naszym zdaniem powodem takiego twierdzenia jest to, że lekcję ...