Show simple item record

dc.contributor.authorKubaszewski, Piotr
dc.date.accessioned2016-06-21T10:42:43Z
dc.date.available2016-06-21T10:42:43Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0208-6069
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/18479
dc.description.abstractNiniejsze opracowanie stanowi próbę oceny, jak w praktyce funkcjonują instytucje wprowadzone nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 1 kwietnia 2011 r. Najważniejszą zmianą nowelizacji było dodanie do ustawy art. 62a, dającego prokuratorowi oraz sądowi możliwość umorzenia postępowania karnego wobec sprawcy posiadającego nieznaczne ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych, przeznaczonych na jego własny użytek. Ponadto, nowelizacja rozszerzyła katalog alternatywnych środków o charakterze leczniczym, realizując zasadę „leczyć zamiast karać”. Raport sporządzony został na podstawie wszelkich dostępnych danych statystycznych, przekazanych przez: sądy, Prokuraturę Generalną i – przede wszystkim – Ministerstwo Sprawiedliwości. W ramach prac nad raportem przeprowadzone zostały także wywiady z praktykami stosującymi przepisy nowelizacji (policjantem, prokuratorem i adwokatem) oraz przedstawicielką Ministerstwa Sprawiedliwości. Przedstawione dane statystyczne wskazują, że liczba umorzeń spraw o posiadanie narkotyków, w tym umorzeń na podstawie art. 62a u.p.n., jest wciąż stosunkowo mała. Głównym postulatem płynącym z niniejszego raportu jest zatem konieczność opracowania przez Prokuratora Generalnego stosownych wartości granicznych dla poszczególnych substancji psychoaktywnych, definiujących pojęcie ich „nieznacznej ilości”.pl_PL
dc.description.abstractThis study is an attempt to evaluate how the institutions, established by the amendment to the Act on prevention of drug abuse of 1 April 2011, perform in practice. The most important change to the act amended was the addition of Article 62a to the Act. This Article gives a prosecutor and court an option to discontinue criminal proceedings against individuals in possession of small amounts of intoxicants and psychotropic substances intended for private use. Furthermore, the amendment extended a scope of alternative medicinal substances implementing the principle of “treat rather than punish”. The report was compiled basing on any available statistical data provided by: courts, the Prosecution General and most of all by the Ministry of Justice. During the work on the report, a few interviews were done with the people who apply the provisions of the amended act (a policeman, a prosecutor and an advocate) and with a representative of the Ministry of Justice. The presented statistical data show that the number of discontinued proceedings connected with drug possession including those ones discontinued under Article 62a, is still relatively small. The main requirement arising from this report is the necessity for the Prosecutor General’s Office to develop proper limit values for individual psychoactive substances defining the notion of “small amounts”.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica;76
dc.subjectnarkotykipl_PL
dc.subjectnowelizacjapl_PL
dc.subjectposiadaniepl_PL
dc.subjectkryminalizacjapl_PL
dc.subjectprzeciwdziałanie narkomaniipl_PL
dc.subjectdrugspl_PL
dc.subjectamendmentpl_PL
dc.subjectpossessionpl_PL
dc.subjectcriminalisationpl_PL
dc.subjectprevention of drug abuspl_PL
dc.titleNowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w trzy lata po jej wejściu w życie – raport z praktyki stosowaniapl_PL
dc.title.alternativeThe Act amending the Prevention of Drug Abuse Act 3 years after its enforcement – a report on applicationpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Piotr Kubaszewski, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[113]-140pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationHelsińska Fundacja Praw Człowieka.pl_PL
dc.identifier.eissn2450-2782
dc.referencesHelsińska Fundacja Praw Człowieka. Opinia z dnia 18 grudnia 2009 r. www.hfhrpol.waw.pl/interwencja/pomoc-osobom-uzaleznionym-od-narkotykow/opinia-hfpc-w-sprawie-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-przeciwdzialaniu-narkomanii.html/ [dostęp 10.01.2016].pl_PL
dc.referencesHelsińska Fundacja Praw Człowieka. Opinia z dnia 22 lutego 2011 r. www.hfhrpol.waw.pl/interwencja/pomoc-osobom-uzaleznionym-od-narkotykow/parlament-przyjal-nowelizacje-ustawy-o-przeciwdzialaniu-narkomanii.html/ [dostęp 10.01.2016].pl_PL
dc.referencesKładoczny, Piotr, Barbara Wilamowska, Piotr Kubaszewski (red.). 2013. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz do wybranych przepisów karnych. Warszawa: Difin.pl_PL
dc.referencesKrajewski, Krzysztof. 1992. „W kwestii kryminalizacji posiadania środków odurzających i psychotropowych”. Państwo i Prawo 8: 49−57.pl_PL
dc.referencesKrajewski, Krzysztof. 1999. “How flexible are the United Nations drug conventions”. International Journal of Drug Policy 10: 329−338.pl_PL
dc.referencesKrajewski, Krzysztof. 2007. „Prawo karne wobec narkotyków i narkomanii: Ustawodawstwo polskie na tle modeli regulacji dotyczących narkotyków”. Alkoholizm i Narkomania 20 (4): 434.pl_PL
dc.referencesKrajewski, Krzysztof. 2008a. „Przestępstwo posiadania narkotyków oraz środki stosowane wobec jego sprawców w świetle badań aktowych”. Alkoholizm i Narkomania 21 (3): 221−234.pl_PL
dc.referencesKrajewski, Krzysztof. 2008b. „Przestępstwo posiadania narkotyków w świetle badań aktowych”. Państwo i Prawo 9: 31−45.pl_PL
dc.referencesKrajewski, Krzysztof. 2008c. Sprawy o posiadanie narkotyków w praktyce sądów krakowskich. Raport z badań. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.pl_PL
dc.referencesKuźmicz, Ewelina, Zofia Mielecka-Kubień, Jędrzej Stasiowski, Dorota Wiszejko-Wierzbicka. 2009. „Penalizacja posiadania narkotyków – działania instytucjonalne i koszty”. Analizy i Opinie 101: 5. Instytut Spraw Publicznych.pl_PL
dc.referencesKuźmicz, Ewelina, Zofia Mielecka-Kubień, Dorota Wiszejko-Wierzbicka (red.). 2009. Karanie za posiadanie. Art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – koszt, czas, opinie. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.pl_PL
dc.referencesPłatek, Monika. Opinia do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3420). orka.sejm.gov.pl/rexdomk6.nsf/Opdodr?OpenPage&nr=3420 [dostęp 10.01.2016].pl_PL
dc.referencesProkurator Generalny. Sprawozdanie Prokuratora Generalnego z rocznej działalności prokuratury w 2014 r. www.pg.gov.pl/ [dostęp 31.07.2015].pl_PL
dc.referencesSejm VI kadencji. Uzasadnienie do projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw. Druk sejmowy nr 3420.pl_PL
dc.referencesSierosławski, Janusz. 2004. „Używanie narkotyków przez młodzież szkolną. Wyniki ogólnopolskich badań ankietowych ESPAD 2003”. Serwis Informacyjny Narkomania 3: 17−55.pl_PL
dc.referencesSierosławski, Janusz. 2005. Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2005 r. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.pl_PL
dc.contributor.authorEmailp.kubaszewski@hfhr.org.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/0208-6069.76.10


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record