Show simple item record

dc.contributor.authorBorowska-Stefańska, Marta
dc.date.accessioned2017-04-04T10:03:51Z
dc.date.available2017-04-04T10:03:51Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1643-0700
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21151
dc.description.abstractThe main objective of this paper is the evaluation of land use in the areas exposed to flooding in Szadek commune, in respect of the potential loss of property. 1% water area was accepted as area exposed to floods, as designated in the Study of the conditions and directions of spatial development of Szadek commune. The assessment of tangible losses was carried out under the Regulation of the Minister of the Environment, the Minister of Transport, Construction and Marine Economy, the Minister of Administration and Digitalization and the Minister of Internal Affairs as of 21 December 2012 on elaboration of flood hazard maps and flood risk maps. Potential losses were assessed on the basis of land use analysis, using Topographic Data Base. Land use and material damage were presented using GIS methods. It was found that, within areas exposed to floods, the highest material losses are generated by services, production and residential areas, located mainly along the Pichna and the Pisia rivers. The largest surface within surveyed region is occupied by areas free from buildings, i.e. grassland, arable land and forests (44%, 38%, 15%, respectively). The analysis of flood risk levels is of a great importance as it enables authorities to conduct a suitable anti-flood protection policy.en_GB
dc.description.abstractCelem badań jest ocena aktualnego stanu zagospodarowania terenów zagrożonych powodziami w gminie Szadek, ze względu na potencjalne straty materialne. Za teren zalewowy przyjęto obszar wody 1% wyznaczony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szadek. Oceny strat materialnych dokonano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego. Potencjalne straty materialne obliczono na podstawie analizy zagospodarowania terenów zagrożonych powodziami, przy wykorzystaniu Bazy Danych Obiektów Topograficznych. Za pomocą metod GIS przedstawiono zarówno zagospodarowanie, jak i ocenę strat. Stwierdzono, że w granicach terenów zagrożonych powodziami najwyższe straty materialne generuje zabudowa usługowo-produkcyjna i mieszkaniowa, zlokalizowana głównie wzdłuż Pichny i Pisi. Na badanych obszarach największą powierzchnię zajmują tereny wolne od zabudowy, tj. użytki zielone, grunty orne i lasy, których udział wynosi odpowiednio: 44%, 38%, 15%. Analiza poziomu ryzyka powodziowego jest bardzo ważna, gdyż umożliwia ona prowadzenie odpowiedniej polityki w zakresie ochrony przeciwpowodziowej.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja przygotowana przy współpracy Ośrodka Badawczego Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego UŁpl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesBiuletyn Szadkowski;16
dc.subjectland useen_GB
dc.subjectflood hazard zoneen_GB
dc.subjectSzadeken_GB
dc.subjectGISen_GB
dc.subjectzagospodarowanie przestrzennepl_PL
dc.subjecttereny zalewowepl_PL
dc.subjectSzadekpl_PL
dc.subjectGISpl_PL
dc.titleZagospodarowanie terenów zalewowych w gminie Szadekpl_PL
dc.title.alternativeLand use within flood hazard zone in Szadek communeen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[307]-320
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, 90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 31
dc.identifier.eissn2449-8351
dc.referencesBaza Danych Obiektów Topograficznych, Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi, 2015.pl_PL
dc.referencesBorowska-Stefańska M., Ocena ryzyka powodziowego jako element wdrażania Dyrektywy Powodziowej – przykład Uniejowa, „Problemy Rozwoju Miast, Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast” 2014, R. XI, z. III, s. 5–11.pl_PL
dc.referencesBorowska-Stefańska M., Ocena potencjalnych strat materialnych na terenach zalewowych, wyznaczonych dwoma metodami, w wybranych miastach województwa łódzkiego, „Problemy Rozwoju Miast, Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast” 2015, R. XII, z. IV, s. 9–18.pl_PL
dc.referencesBorowska-Stefańska M., Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w Uniejowie, „Biuletyn Uniejowski” 2015, t. 4, s. 131–142.pl_PL
dc.referencesBorowska-Stefańska M., Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w wybranych miastach województwa łódzkiego, „Prace Geograficzne” 2015, z. 140, s. 57–77.pl_PL
dc.referencesBorowska-Stefańska M., Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w województwie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.pl_PL
dc.referencesBurchard J., Środowiskowe uwarunkowania rozwoju miasta i gminy Szadek, „Biuletyn Szadkowski” 2001, t. 1, s. 77–90.pl_PL
dc.referencesICPR, International commission for the protection of the Rhine, “Non-structural flood plain management: Measures and their effectiveness”, Koblenz 2002, http://www.iksr.org/index.php [dostęp 20.09.2014].pl_PL
dc.referencesMarszał T., Szadek monografia miasta, Zarząd Gminy i Miasta Szadek, Szadek 1995.pl_PL
dc.referencesMessner F., Meyer V., Flood damage, vulnerability and risk perception – challenges for flood damage research, UFZ Discussion Paper 13, 2005.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego, 2013, Dz.U., poz. 104.pl_PL
dc.referencesSowiński M., Szkody powodziowe jako element wyznaczania ryzyka, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” 2008, nr 7, s. 121–130.pl_PL
dc.referencesStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Szadek, 2012.pl_PL
dc.referencesThieken A. H., Müller M., Kreibich H., Mer B., Flood damage and influencing factors: New insights from the August 2002 flood in Germany, “Water Resources Research” 2005, 41, s. 1–16, doi:10.1029/2005WR004177.pl_PL
dc.referencesWind H.G., Nierop T.M., de Blois C.J., de Kok J.L., Analysis of flood damages from the 1993 and 1995 Meuse flood, “Water Resources Research” 1999, Vol. 35, No. 11), s. 3459–3465.pl_PL
dc.referencesWytyczne techniczne Baza Danych Topograficznych (TBD), 2008, Główny Geodeta Kraju.pl_PL
dc.contributor.authorEmailborosia@op.pl
dc.identifier.doi10.18778/1643-0700.16.15


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record