Show simple item record

dc.contributor.authorBorowska-Stefańska, Marta
dc.date.accessioned2017-04-04T10:03:52Z
dc.date.available2017-04-04T10:03:52Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1643-0700
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21152
dc.description.abstractThe goal of this article is to assess transport accessibility from fire brigades to objects located within the flood hazard zone in the district of Zduńska Wola. To determine the areas exposed to floods, flood hazard maps and planning documents were used, including the study of the conditions and directions of spatial development. On this basis, the objects located within areas exposed to floods were identified, using the Topographic Objects Database. This database was also used to locate the fire brigade units, operating within the National Rescue and Firefighting System in the analyzed district and neighboring municipalities. To carry out the analysis of the transport accessibility, data from OpenStreetMap (OSM) and a tool for network analysis in the ArcGis were employed. It was found that within the flood hazard areas in the surveyed municipalities are 514 buildings. 41 of these objects can be accessed from the municipal units of the fire brigade in up to 8 minutes, and 79 buildings can be reached in up to 15 minutes. In the case of flood, the remaining buildings can be reached in up to 15 minutes from the voluntary fire brigades.en_GB
dc.description.abstractW artykule za cel przyjęto ocenę dostępności transportowej z jednostek straży pożarnych do budynków zlokalizowanych na terenach zalewowych w powiecie zduńskowolskim. Do wyznaczania terenów zalewowych wykorzystano mapy zagrożenia powodziowego oraz dokumenty planistyczne, w tym studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Na tej podstawie dokonano identyfikacji obiektów zlokalizowanych na terenach zagrożonych powodziami, przy wykorzystaniu Bazy Danych Obiektów Topograficznych. Baza ta posłużyła również do lokalizacji jednostek straży pożarnych wpisanych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i wytypowanych do współpracy z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego, które znajdują się na obszarze analizowanego powiatu oraz gmin z nim bezpośrednio sąsiadujących. Stwierdzono, że w granicach terenów zalewowych badanych gmin znajduje się łącznie 514 budynków. Do 41 obiektów jest zapewniony dojazd z komend miejskich jednostek PSP w czasie do 8 minut oraz do 79 w czasie do 15 minut. W przypadku nadejścia powodzi do pozostałych budynków dojazd jest możliwy w czasie do 15 minut z jednostek OSP.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja przygotowana przy współpracy Ośrodka Badawczego Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego UŁpl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesBiuletyn Szadkowski;16
dc.subjectflood hazard zoneen_GB
dc.subjectfirefightersen_GB
dc.subjecttransport accessibilityen_GB
dc.subjectOpenStreetMapsen_GB
dc.subjectGISen_GB
dc.subjecttereny zagrożone powodziamipl_PL
dc.subjectstraże pożarnepl_PL
dc.subjectdostępność transportowapl_PL
dc.subjectOpenStreetMapspl_PL
dc.subjectGISpl_PL
dc.titleDostępność transportowa od jednostek straży pożarnych do budynków zlokalizowanych na terenach zalewowych w powiecie zduńskowolskimpl_PL
dc.title.alternativeTransport accessibility from firefighters to objects located within flood hazard areas in the district of Zduńska Wolaen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[321]-335
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, 90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 31
dc.identifier.eissn2449-8351
dc.referencesBac M., Zarządzanie kryzysowe w organizacjach w kontekście polskiego ustawodawstwa, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2009, nr 2, s. 9–21.pl_PL
dc.referencesBac M., Tradycja i innowacje w zarządzaniu ryzykiem powodziowym w Polsce, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2011, nr 19, s. 21–32.pl_PL
dc.referencesBaza Danych Obiektów Topograficznych, Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi, 2015.pl_PL
dc.referencesBorowska-Stefańska M., Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w województwie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.pl_PL
dc.referencesBorowska-Stefańska M., Dostępność transportowa od straży pożarnych do obiektów społecznych zlokalizowanych na terenach zagrożonych powodziami w województwie łódzkim z wykorzystaniem analiz sieciowych, „Transport Miejski i Regionalny” 2016, nr 3, s. 28–32.pl_PL
dc.referencesDrop P., Gajewski P., Mackiewicz M., Zastosowanie danych OPENSTREETMAP oraz wolnego oprogramowania do badań dostępności komunikacyjnej w skali lokalnej, „Acta Univesitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” 2013, 14, s. 157–167.pl_PL
dc.referencesDrzymała T., Krawczyńska S., Galaj J., Badanie wpływu różnych czynników na czas dojazdu samochodów ratowniczo-gaśniczych z siedziby jednostki PSP na miejsce akcji, „Logistyka” 2014, nr 4, s. 230–237.pl_PL
dc.referencesGuzik R., Przestrzenna dostępność szkolnictwa ponadpodstawowego w województwie małopolskim, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesInformacje pozyskane z WZMiUW w Łodzi.pl_PL
dc.referencesKrawczyńska S., Drzymała T., Gałaj J., Badanie wpływu różnych czynników na czas interwencji jednostek PSP w czasie działań ratowniczo-gaśniczych, „Logistyka” 2014, 5, s. 832–841.pl_PL
dc.referencesLeszczyński T.Z., Kluczowe zadania administracji samorządowej w zarządzaniu kryzysowym, [w:] Bezpieczeństwo i Zarządzanie kryzysowe – aktualne wyzwania. Zarządzanie bezpieczeństwem w sektorze publicznym, red. M. Włodarczyk, A. Marjański, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2009, t. X, z. 8, s. 69–78.pl_PL
dc.referencesPlan operacyjny ochrony przed powodzią dla województwa łódzkiego 2013.pl_PL
dc.referencesPlan rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola-Karsznice na lata 2014–2020.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.pl_PL
dc.referencesStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Szadek 2012.pl_PL
dc.referencesStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zduńska Wola 2012.pl_PL
dc.referencesStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zduńska Wola 2013.pl_PL
dc.referencesSuchorab P., Akty prawne regulujące problemy klęsk żywiołowych, [w:] Doraźne metody ochrony stosowane podczas powodzi ze szczególnym uwzględnieniem rękawów przeciwpowodziowych, red. D. Riegert, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego PIB, Józefów 2012, s. 110–142.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2007, Nr 89, poz. 590, z późn. zm.).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.pl_PL
dc.referencesWiśniewski S., Zróżnicowanie dostępności transportowej miast w województwie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.pl_PL
dc.referencesWojewódzki program małej retencji dla województwa łódzkiego, 2005.pl_PL
dc.contributor.authorEmailborosia@op.pl
dc.identifier.doi10.18778/1643-0700.16.16


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record