Show simple item record

dc.contributor.authorFiglus, Tomasz
dc.date.accessioned2017-04-04T10:03:58Z
dc.date.available2017-04-04T10:03:58Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1643-0700
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21162
dc.description.abstractThe paper presents results of geographical and historical research on morphogenesis and changes in spatial structures of villages in the western part of Szadek municipality. 32 villages west of the river Pichna have been examined. The research was based on historical cartographic sources, including topographic maps and archival plans of these settlements. A comparative analysis of these materials, from a dynamic perspective, made possible the reconstruction of the initial spatial structures and their subsequent transformations. The origins and processes of evolution of rural structures are discussed in the context of development of settlement in this area, based on source documents from the Middle Ages up to the 20th century.en_GB
dc.description.abstractArtykuł prezentuje wyniki badań geograficzno-historycznych dotyczących zagadnień morfogenezy i zmian rozplanowania wsi w zachodniej części współczesnej gminy Szadek. Szczegółowej analizie poddano 32 punkty osadnicze położone na zachód od koryta rzecznego Pichny Szadkowickiej lub leżące w bezpośrednim jego sąsiedztwie. W badaniach wykorzystano historyczne źródła kartograficzne, w tym mapy topograficzne oraz archiwalne plany poszczególnych jednostek osadniczych. Ich analiza porównawcza w ujęciu dynamicznym dała podstawę do rekonstrukcji inicjalnych struktur przestrzennych oraz ich późniejszych zmian. Pochodzenie i proces kształtowania układów ruralistycznych omówiony został w kontekście rozwoju osadnictwa na badanym obszarze, dzięki wykorzystaniu źródeł dokumentowych oraz statystyczno-opisowych od okresu średniowiecza do XX w. Uwzględniono m.in. metrykę historyczną wsi, proces lokacji na prawie niemieckim, rozwój i zanik stosunków folwarcznych. Na tle zjawiska transformacji morfologicznej w XIX i XX w. udało się zidentyfikować przykłady układów przestrzennych pochodzenia feudalnego, w tym nieregularne wsie drogowe z blokowo-pasmowym układem działek, relikty ulicówek z układem niwowym rozłogów oraz dobrze zachowane w krajobrazie kulturowym dawne struktury dworsko-folwarczne.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja przygotowana przy współpracy Ośrodka Badawczego Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego UŁpl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesBiuletyn Szadkowski;16
dc.subjectrural settlementen_GB
dc.subjectmorphogenesisen_GB
dc.subjectchanges in spatial structuresen_GB
dc.subjectSzadek municipalityen_GB
dc.subjectosadnictwo wiejskiepl_PL
dc.subjectmorfogenezapl_PL
dc.subjectzmiany układów przestrzennychpl_PL
dc.subjectgmina Szadekpl_PL
dc.titleZagadnienia morfogenezy i przemian rozplanowania wsi na tle rozwoju osadnictwa w zachodniej części gminy Szadekpl_PL
dc.title.alternativeMorphogenesis and changes in the layout of villages in the context of settlement development in the western part of Szadek municipalityen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[91]-115
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych
dc.identifier.eissn2449-8351
dc.referencesArchiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Skarbu Koronnego, Ks. 24, 25.pl_PL
dc.referencesArchiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Castrensia Siradiensia, ks. I, II, III.pl_PL
dc.referencesArchiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Terrestria Siradiensia, ks. I, III.pl_PL
dc.referencesArchiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Terrestria Szadkoviensia, ks. I, II.pl_PL
dc.referencesArchiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu, Zbiór kartograficzny, sygn. 441, Plan gruntów wsi Cesarska Łaska z 1870 r.pl_PL
dc.referencesArchiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu, Zbiór kartograficzny, sygn. 446, Plan majątku Boczki z lat 80. XIX w.pl_PL
dc.referencesArchiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu, Zbiór kartograficzny, sygn. 467, Pierworys pomiaru dóbr prywatnych Kotlinki z 1886 r.pl_PL
dc.referencesArchiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu, Zbiór kartograficzny, sygn. 479, Plan gruntów osady młynarskiej Raduchów pod nazwą Babiniec z 1937 r.pl_PL
dc.referencesArchiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu, Zbiór kartograficzny, sygn. 503, Plan gruntów włościan wsi Kromolin z 1886 r.pl_PL
dc.referencesArchiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu, Zbiór kartograficzny, sygn. 593, Plan gruntów przechodzących na własność włościan wsi Prusinowice z 1884 r.pl_PL
dc.referencesKarte des Westlichen Russlands, 1911, 1:100 000, ark. D 35 Lask, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, sygn. K 5399.pl_PL
dc.referencesKarte von Südpreußen, David Gilly, Cron, Langner, 1793–1796, 1:50 000, ark. 56, Preussischer Kulturbesitz – Staatsbibliothek zu Berlin, sygn. Kart N 14431, fotokopia w Pracowni Atlasu Historycznego Instytutu Historii PAN.pl_PL
dc.referencesMapa taktyczna Wojskowego Instytutu Geograficznego, 1929, 1:100000, Pas 42 Słup 28 Łask–Zduńska Wola, Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, sygn. C.860.pl_PL
dc.referencesTopograficzeskaja Karta Carstwa Polskago, 1839–[1843], 1:126 000, Kol. II Sek. V oraz Kol. II Sek. III, Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, sygn. C.542.pl_PL
dc.referencesJana Łaskiego Liber beneficiorum archidyecezyi gnieźnieńskiej, wyd. J. Łukowski, t. 1, Gniezno 1880.pl_PL
dc.referencesKodeks dyplomatyczny Polski, wyd. L. Rzyszczewski, A. Muczkowski, t. 2, Warszawa 1878.pl_PL
dc.referencesKsięgi sądowe łęczyckie od 1385 do 1419, cz. 1, [w:] Teki A. Pawińskiego, t. 3, Warszawa 1897.pl_PL
dc.referencesLustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1564–1565, cz. 1, wyd. A. Tomczak, Cz. Ohryzko-Włodarska, J. Włodarczyk, Bydgoszcz 1961; cz. 2, wyd. A. Tomczak, Bydgoszcz 1963.pl_PL
dc.referencesLustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1659–1665, cz. 2: Województwa sieradzkie, łęczyckie, brzesko-kujawskie, inowrocławskie i ziemia dobrzyńska, wyd. Z. Górski, J. Pakulski, A. Tomczak, Toruń 1996.pl_PL
dc.referencesLustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1789, cz. 2: Województwo sieradzkie, t. 1, Powiaty sieradzki i szadkowski, wyd. R. Kabaciński, K. Mikulski, J. Pakulski, Toruń 2004.pl_PL
dc.referencesMatricularum Regni Poloniae summaria, wyd. T. Wierzbowski, cz. IV/1, Warszawa 1910.pl_PL
dc.referencesPolska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym opisana przez Adolfa Pawińskiego, t. 2: Wielkopolska, [w:] Źródła Dziejowe, t. 13, Warszawa 1883.pl_PL
dc.referencesSkorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych, t. 2, Województwo łódzkie, GUS, Warszawa 1925.pl_PL
dc.referencesTabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego z wyrażeniem ich położenia i ludności alfabetycznie ułożona w Biórze Kommissyi Rządowey Spraw Wewnętrznych i Policyi, t. 1–2, Warszawa 1827.pl_PL
dc.referencesVisitationes bonorum archiepiscopatus necnon capituli Gnesnensis saeculi XVI, wyd. B. Ulanowski, Kraków 1920.pl_PL
dc.referencesBaranowski B., Rozwój gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej w województwie łęczyckim i wschodniej części województwa sieradzkiego do połowy XVII wieku, „Zeszyty Naukowe UŁ” 1955, Ser. 1, z. 1.pl_PL
dc.referencesBaranowski B., Stosunki gospodarcze i społeczne w XVII i XVIII wieku, [w:] Szkice z dziejów sieradzkiego, red. J. Śmiałowski, Łódź 1977, s. 101–125.pl_PL
dc.referencesChomać R., Zmiany własnościowe struktury agrarnej guberni kaliskiej w latach 1864–1914, „Rocznik Kaliski” 1968, t. 1, s. 159–251.pl_PL
dc.referencesFiglus T., Geneza i zmiany struktury społeczno-gospodarczej osadnictwa wiejskiego w dobrach królewskich na obszarze przedrozbiorowego powiatu szadkowskiego, „Biuletyn Szadkowski” 2015, t. 15, s. 89–108.pl_PL
dc.referencesFiglus T., Morfogeneza wsi na obszarze Polski Środkowej, Rozprawa doktorska wykonana pod kierunkiem M. Kuleszy, mpis w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.pl_PL
dc.referencesGrabski W., Historia Towarzystwa Rolniczego 1858–1861, t. I, Warszawa 1904.pl_PL
dc.referencesJanczak J., Ludność powiatu szadkowskiego w okresie Sejmu Czteroletniego, „Przeszłość Demograficzna Polski” 1975, t. 8, s. 3–55.pl_PL
dc.referencesKoter M., Fizjonomia, morfologia i morfogeneza miasta. Przegląd rozwoju oraz próba uściślenia pojęć, „Zeszyty Naukowe UŁ, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze” 1974, Ser. 2, z. 55, s. 3–16.pl_PL
dc.referencesKozierowski S., Badania nazw topograficznych na obszarze dawnej wschodniej Wielkopolski, t. 1–2, Poznań 1926–1928.pl_PL
dc.referencesNejman E., Parafie dekanatu szadkowskiego i niektóre z dekanatu lutomierskiego (powiat szadkowski) w dawnej statystyce, „Biuletyn Szadkowski” 2010, t. 10, s. 245–261.pl_PL
dc.referencesSłownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (dalej: SGKP), wyd. B. Chlebowski, F. Sulimierski, W. Walewski, Warszawa 1880–1902.pl_PL
dc.referencesStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Szadek, Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/178/2012 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 28 listopada 2012 roku.pl_PL
dc.referencesSzubzda J., Monice i inne podsieradzkie królewszczyzny, „Na Sieradzkich Szlakach” 2008, cz. 1, nr 4, s. 8–12; 2009, cz. 2, nr 2, s. 23–27.pl_PL
dc.referencesSzulc H., Morfogeneza osiedli wiejskich w Polsce, Prace Geograficzne, nr 163, Wrocław 1995.pl_PL
dc.referencesZajączkowski S., Zajączkowski S.M., Materiały do słownika geograficzno-historycznego dawnych ziem łęczyckiej i sieradzkiej do 1400 roku, cz. 1–2, Łódź 1966–1970.pl_PL
dc.referencesZajączkowski S.M., O lokacjach wsi na prawie niemieckim w Łęczyckiem i Sieradzkiem od końca XIV do początków XVI wieku, Łódź 1974.pl_PL
dc.referencesZajączkowski S.M., Sieć osadnicza i struktura własnościowa osadnictwa dawnych ziem łęczyckiej i sieradzkiej w początkach XVI w., „Slavia Antiqua” 1972, t. 19, s. 21–49.pl_PL
dc.referencesZajączkowski S.M., Wieś sieradzka w XII–XVI wieku, [w:] Szkice z dziejów sieradzkiego, red. J. Śmiałowski, Łódź 1977, s. 59–71.pl_PL
dc.referencesZajączkowski S., Studia nad osadnictwem dawnych ziem łęczyckiej i sieradzkiej w XII–XIV w. Uwagi i spostrzeżenia, „Studia z Dziejów Osadnictwa” 1966, t. 4, s. 2–85.pl_PL
dc.contributor.authorEmailtomasz.figlus@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/1643-0700.16.05


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record