SPIS TREŚCI - CONTENT

 1. Turystyczne portale internetowe – wiarygodne źródło informacji?
  Marta Drozdowska, Magdalena Duda-Seifert
 2. Travel Websites: A Relevant Source of Statistical Information?
  Marta Drozdowska, Magdalena Duda-Seifert
 3. Media społecznościowe a e-marketing hotelarski w Iranie – przykład Parsian International Hotels
  Banafsheh Nasihatkon, Jamal Kheiri, Oriol Miralbell
 4. Social Media and Hotel E-Marketing in Iran: The Case of Parsian International Hotels
  Banafsheh Nasihatkon, Jamal Kheiri, Oriol Miralbell
 5. Multisensoryczność krajobrazu jako inspiracja w kreowaniu produktu turystycznego
  Mateusz Rogowski
 6. The Multi-Sensory Landscape as an Inspiration in the Creation of a Tourism Product
  Mateusz Rogowski
 7. Ocena atrakcyjności wizualnej krajobrazu wybranych obszarów Polski
  Katarzyna Podhorodecka
 8. Evaluation of the Visual Attractiveness of the Landscape in Selected Areas in Poland
  Katarzyna Podhorodecka
 9. Znaczenie benchmarkingu w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw turystycznych na przykładzie Polskich Linii Lotniczych LOT SA
  Beata Gierczak-Korzeniowska
 10. The Importance of Benchmarking in the Innovative Activities of Tourism Enterprises: The Case Study of Lot S.A. Polish Airlines
  Beata Gierczak-Korzeniowska
 11. Konopie indyjskie jako motyw zagranicznych podróży turystycznych obywateli Polski
  Andrzej Matczak, Przemysław Adam Pawlicki
 12. Cannabis Indica as a Motivation for Foreign Travel by Polish Citizens
  Andrzej Matczak, Andrzej; Adam, Przemysław Pawlicki
 13. Charakterystyka turystów kulturowych zainteresowanych dziedzictwem żydowskim w miastach na przykładzie odwiedzających synagogę Pod Białym Bocianem we Wrocławiu
  Magdalena Duda-Seifert
 14. The Characteristics of Cultural Tourists who Visit Urban Jewish Heritage Centres: The Case Study of Visitors to the White Stork Synagogue in Wrocław
  Magdalena Duda-Seifert
 15. Problematyka zakwaterowania turystycznego w czasopiśmie „Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism”
  Małgorzata Ambrozik
 16. The Issue of Tourist Accommodation in the Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism
  Małgorzata Ambrozik

Recent Submissions