SPIS TREŚCI - CONTENT

Profesor Stanisław Liszewski 1940–2016

 1. Tourism Studies on Łódź and Its Metropolitan Area
  Stanisław Liszewski
 2. Badania turystyczne nad Łodzią i jej obszarem metropolitalnym
  Stanisław Liszewski
 3. An Evaluation of Changes in the Bioclimate of Łódź in the Light of the Tourism Climate Index
  Mariusz Siedlecki
 4. Ocena zmian bioklimatu Łodzi w świetle wskaźnika klimatyczno-turystycznego
  Mariusz Siedlecki
 5. The Tourism Attractiveness of Landforms in Łagiewnicki Forest, Łódź
  Marcin Jaskulski; Aleksander Szmidt
 6. Rzeźba terenu Lasu Łagiewnickiego w Łodzi jako atrakcja turystyczna
  Marcin Jaskulski; Aleksander Szmidt
 7. Past Industrial Traces of the Jasień River in the Tourism Space of Łódź
  Joanna Jędruszkiewicz; Piotr Moniewski
 8. Ślady industrialnej przeszłości Jasienia w przestrzeni turystycznej Łodzi
  Joanna Jędruszkiewicz; Piotr Moniewski
 9. The Fountains of Łódź: Their Relevance to the Lives of its Inhabitants
  Adam Bartnik; Aleksandra Suwart
 10. Fontanny Łodzi – znaczenie w życiu mieszkańców
  Adam Bartnik; Aleksandra Suwart
 11. Hotels in Łódź City Space
  Bogdan Włodarczyk
 12. Hotele w przestrzeni miejskiej Łodzi
  Bogdan Włodarczyk
 13. Gastronomy as a Tourism Attraction for Łódź
  Andrzej Stasiak
 14. Gastronomia jako atrakcja turystyczna Łodzi
  Andrzej Stasiak
 15. Museums of Łódź as an Element of Tourism Space and the Connection between Museums and the City’s Tourism Image
  Beata Krakowiak
 16. Muzea w Łodzi jako element przestrzeni i walor miasta: związek muzeów z kreowanym wizerunkiem miasta
  Beata Krakowiak
 17. Travel Agencies in Łódź at the Beginning of the 21st Century: Their Origins, Types and Distribution
  Jolanta Latosińska
 18. Biura podróży w Łodzi na początku XXI wieku – geneza, rodzaje i rozmieszczenie
  Jolanta Latosińska
 19. Tourism Development in Łódź in 2000-2014: Directions and Character of Change
  Joanna Kowalczyk-Anioł
 20. Rozwój ruchu turystycznego w Łodzi w latach 2000– 2014. Kierunki i charakter zmian
  Joanna Kowalczyk-Anioł
 21. Opportunities and Limitations for MICE Tourism Development in Łódź
  Marta Sylla; Jakub Chruściński; Paulina Drużyńska; Paulina Płóciennik; Witold Osak
 22. Analiza wybranych czynników rozwoju turystyki MICE na tle potencjału Łodzi
  Marta Sylla; Jakub Chruściński; Paulina Drużyńska; Paulina Płóciennik; Witold Osak
 23. Łódź Leisure Time Space as Perceived by Liceum Students and Members of the ‘Universities of the Third Age’
  Michał Duda
  Łódzka przestrzeń czasu wolnego w percepcji licealistów i słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku
  Michał Duda
 24. The Role of the Inhabitants of Łódź in the Urbanisation of its Surrounding Area
  Marzena Makowska-Iskierka
 25. Udział łodzian w procesie urbanizacji turystycznej w strefie podmiejskiej Łodzi
  Marzena Makowska-Iskierka

Recenzje

 • Turystyka muzealna. Przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie, pod red. Agaty Niemczyk i Renaty Seweryn, Wydawnictwo Proksenia, Kraków 2015, ss. 211 Beata Krakowiak
 • Turystyka muzealna. Przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie [Museum Tourism: A Case Study of The National Museum in Kraków], Agata Niemczyk and Renata Seweryn (eds.), Proksenia, Kraków 2015, pp. 211 Beata Krakowiak

  Wspomnienia

 • Profesor Ryszard Gałecki (1929–2015), Grzegorz Gołembski
 • Professor Ryszard Gałecki (1929–2015), Grzegorz Gołembski
 • Profesor Olaf Rogalewski (1924–2015), Jerzy Wyrzykowski
 • Professor Olaf Rogalewski (1924–2015), Jerzy Wyrzykowski

  Recent Submissions

  View more