Now showing items 1-20 of 34

  • Analiza wybranych czynników rozwoju turystyki MICE na tle potencjału Łodzi 

   Sylla, Marta; Chruściński, Jakub; Drużyńska, Paulina; Płóciennik, Paulina; Osak, Witold (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   Turystyka biznesowa, w niniejszym artykule oznaczona akronimem MICE, odgrywa istotną rolę w przemyśle turystycznym Łodzi. Jednakże w porównaniu z innymi miastami Polski Łódź nie stanowi ważnego ośrodka miejskiego, w ...
  • Badania turystyczne nad Łodzią i jej obszarem metropolitalnym 

   Liszewski, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   Praca ma charakter przeglądowy, a jej celem było zidentyfikowanie opublikowanych prac naukowych dotyczących turystyki na terenie Łodzi i strefy podmiejskiej oraz wyjazdów turystycznych łodzian. Wykonana kwerenda pozwoliła ...
  • Biura podróży w Łodzi na początku XXI wieku – geneza, rodzaje i rozmieszczenie 

   Latosińska, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   Prezentowane badania są kontynuacją badań nad rozmieszczeniem biur podróży w Łodzi prowadzonych w połowie lat 90. XX w., w 2006 i 2010 r. przez pracowników Instytutu Geografii Miast i Turyzmu. Obserwacje funkcjonowania ...
  • An Evaluation of Changes in the Bioclimate of Łódź in the Light of the Tourism Climate Index 

   Siedlecki, Mariusz (Lodz University Press, 2017-02-07)
   The paper presents basic information concerning bioclimatic conditions in Łódź based on the Tourism Climate Index (TCI). The index makes it possible to assess in a comprehensive manner, based on specified meteorological ...
  • Fontanny Łodzi – znaczenie w życiu mieszkańców 

   Bartnik, Adam ORCID; Suwart, Aleksandra (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   Artykuł jest krótką charakterystyką łódzkich fontann. Zaprezentowano lokalizację tych obiektów w przestrzeni publicznej miasta oraz zmianę ich liczby w różnych okresach. Szczególną uwagę zwrócono na funkcję fontann we ...
  • The Fountains of Łódź: Their Relevance to the Lives of its Inhabitants 

   Bartnik, Adam ORCID; Suwart, Aleksandra (Lodz University Press, 2017-02-07)
   This paper presents the characteristics of the fountains of Łódź, their location in the public spaces of the city and changes in various time periods. Special attention is drawn to the function of fountains in contemporary ...
  • Gastronomia jako atrakcja turystyczna Łodzi 

   Stasiak, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   W ostatnich 25 latach w Łodzi, podobnie jak i w innych dużych polskich miastach, obserwuje się dynamiczny rozwój sektora usług gastronomicznych. Wynika to m.in. ze wzrostu zainteresowania dobrą kuchnią zarówno mieszkańców, ...
  • Gastronomy as a Tourism Attraction for Łódź 

   Stasiak, Andrzej (Lodz University Press, 2017-02-07)
   Over the last 25 years, a rapid development in gastronomic services in Łódź and other large Polish cities has been observed, as a result of a growing interest in good cooking both on the part of inhabitants and visitors ...
  • Hotele w przestrzeni miejskiej Łodzi 

   Włodarczyk, Bogdan (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   Artykuł jest próbą przedstawienia aktualnego poziomu rozwoju bazy hotelowej trzeciego co liczby mieszkańców miasta w Polsce. Przeprowadzone analizy dotyczą zarówno aspektów historycznych, jak i przestrzennych. Podstawą ...
  • Hotels in Łódź City Space 

   Włodarczyk, Bogdan (Lodz University Press, 2017-02-07)
   The article is an attempt to describe the current development level of the hotel base in Łódź – the third largest city in Poland. The analysis deals with both historical and spatial aspects. The detailed analysis of the ...
  • Museums of Łódź as an Element of Tourism Space and the Connection between Museums and the City’s Tourism Image 

   Krakowiak, Beata (Lodz University Press, 2017-02-07)
   This article deals with the museum potential of Łódź. The first sections describe the kinds and significance of museums, their location in the city and the attractiveness of their collections, premises and organized events. ...
  • Muzea w Łodzi jako element przestrzeni i walor miasta: związek muzeów z kreowanym wizerunkiem miasta 

   Krakowiak, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   Artykuł dotyczy potencjału muzealnego Łodzi. W kolejnych częściach pracy umówiono rodzaj i rangę łódzkich muzeów, rozmieszczenie placówek w mieście oraz ich walory wynikające ze zbiorów, zajmowanych siedzib oraz organizowanych ...
  • Ocena zmian bioklimatu Łodzi w świetle wskaźnika klimatyczno-turystycznego 

   Siedlecki, Mariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   W pracy zaprezentowano podstawowe informacje z zakresu warunków bioklimatycznych Łodzi opierając się na turystycznym indeksie klimatycznym (z ang. TCI). Wskaźnik ten umożliwia na podstawie określonych parametrów ...
  • Opportunities and Limitations for MICE Tourism Development in Łódź 

   Sylla, Marta; Chruściński, Jakub; Drużyńska, Paulina; Płóciennik, Paulina; Osak, Witold (Lodz University Press, 2017-02-07)
   Business tourism plays an important role in the tourism industry of Łódź. However, compared to other Polish cities relatively few MICE meetings are organised there. The purpose of this article is therefore to analyse the ...
  • Past Industrial Traces of the Jasień River in the Tourism Space of Łódź 

   Jędruszkiewicz, Joanna; Moniewski, Piotr (Lodz University Press, 2017-02-07)
   In the paper the characteristics of one of the most valuable rivers in Łódź, the Jasień, are described. The Jasień is a unique example of a river once working for industry but now existing as untapped tourism potential ...
  • Profesor Olaf Rogalewski (1924–2015) 

   Wyrzykowski, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  • Profesor Ryszard Gałecki (1929–2015) 

   Gołembski, Grzegorz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  • Profesor Stanisław Liszewski 1940–2016 

   Unknown author (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  • Professor Olaf Rogalewski (1924–2015) 

   Wyrzykowski, Jerzy (Lodz University Press, 2015)
  • Professor Ryszard Gałecki (1929–2015) 

   Gołembski, Grzegorz (Lodz University Press, 2015)