Show simple item record

dc.contributor.authorPałka-Łebek, Ewa
dc.contributor.authorBrambert, Patryk
dc.date.accessioned2018-10-18T09:58:43Z
dc.date.available2018-10-18T09:58:43Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1508-1117
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/26009
dc.description.abstractAgritouristic space in the southeastern Poland is determined by many factors of a different nature. Actually innovations in agritourism are recognized as more and more important factors. They are desirable in order to achieve competitiveness of touristic offers on rural areas. This paper concerns identification of innovations introduced by agritourist farms situated in four voivodeships of mentioned part of the country: Lubelskie, Małopolskie, Podkarpackie and Świętokrzyskie. The main goal was to assess the innovativeness of determined undertakings. It was built on the analysis of some opinions about these problems of a selected group of 607 holders of agritourist farms. The survey was held in 2016.en_GB
dc.description.abstractPrzestrzeń agroturystyczną w Polsce południowo-wschodniej determinuje wiele czynników o różnym charakterze. Aktualnie coraz większą rolę przypisuje się innowacjom. Są one wskazane dla osiągnięcia konkurencyjności ofert turystycznych na tych obszarach. W pracy dokonano identyfikacji innowacji wprowadzanych przez gospodarstwa agroturystyczne zlokalizowane w czterech województwach wskazanej części kraju: lubelskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim. Głównym celem jest ocena innowacyjności określonych przedsiębiorstw. W analizie uwzględniono opinie na ten temat w ramach wybranej grupy 607 posiadaczy gospodarstw agroturystycznych. Badania ankietowe wykonano w 2016 roku.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica;32
dc.subjectrural areasen_GB
dc.subjectinnovationsen_GB
dc.subjectagritourismen_GB
dc.subjectinnovativenessen_GB
dc.subjectagritourist farmen_GB
dc.subjectobszary wiejskiepl_PL
dc.subjectinnowacjepl_PL
dc.subjectinnowacyjnośćpl_PL
dc.subjectagroturystykapl_PL
dc.subjectgospodarstwo agroturystycznepl_PL
dc.titleInnowacyjność w gospodarstwach agroturystycznychpl_PL
dc.title.alternativeInnovativeness in agritourist farmsen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018pl_PL
dc.page.number[125]-138
dc.contributor.authorAffiliationZakład Geografii Społeczno-Gospodarczej, Instytut Geografii, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
dc.contributor.authorAffiliationZakład Badań Regionalnych i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
dc.identifier.eissn2353-4826
dc.referencesAlejziak B., 2009, Innowacyjna gospodarka a turystyka, [w:] Feczko J. (red.), Rozwój turystyki w warunkach Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, Kielce: 25–39.pl_PL
dc.referencesBednarska M., Gołembski G., Markiewicz E., Olszewski M., 2007, Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie statyczne i dynamiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBrambert P., 2016, Wpływ współpracy sieciowej na przedsiębiorczość i innowacyjność w regionie świętokrzyskim na przykładzie klastra Grono Targowe Kielce, Praca doktorska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.pl_PL
dc.referencesBudner W., 2013, Klastry w gospodarce lokalnej – znaczenie, czynniki i bariery rozwoju, [w:] Fimińska-Banaszyk R., Zimny A. (red.), Doskonalenie zarządzania w samorządach lokalnych, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, Konin: 9–20.pl_PL
dc.referencesDębniewska M., Wojtowicz K., 2014, Innowacyjność i konkurencyjność w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem turystycznym, [w:] Snarski S., Jalinik M. (red.), Przedsiębiorczość w turystyce, Wydawnictwo EkoPress, Białystok.pl_PL
dc.referencesDrucker P.F., 1992, Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEtzkowitz H., Leydesdorff L., 2000, The dynamics of innovation: From national systems and „Mode 2” to a triple helix of university-industry-government relations, „Research Policy”, 29 (2): 109–123.pl_PL
dc.referencesGancarczyk J., 2012, Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach turystycznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług”, 91: 105–123.pl_PL
dc.referencesJanasz W. (red.), 2004, Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, Wydawnictwo Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJanasz W., 2005, Innowacje i ich miejsce w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa, [w:] Janasz W. (red.), Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Difin, Warszawa: 23–63.pl_PL
dc.referencesKamińska W., Heffner K. (red.), 2011, Obszary wiejskie: wielofunkcyjność, migracje, nowe wizje rozwoju, „Studia KPZK PAN”, 133, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLichniak I., 2010, Cechy podmiotu innowacyjnego. Region innowacyjny, [w:] Godlewska-Majkowska H. (red.), Innowacyjność jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w latach 2002–2007, Wydawnictwo SGH, Warszawa: 14–16.pl_PL
dc.referencesLumpkin G.T., Dess G.G., 2001, Linking two dimensions of entrepreneurial orientation to firm performance: The moderating role of environment and industry lifecycle, „Journal of Business Venturing”, 5: 429–451.pl_PL
dc.referencesMatusiak K.B. (red.), 2011, Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNiedzielski P., Markiewicz J., Rychlik K., Rzewuski T., 2007, Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw. Kompendium wiedzy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.pl_PL
dc.referencesPałka E., 2015, Innowacje w gospodarstwach agroturystycznych Polski południowo-wschodniej, „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae”, 4: 73–88.pl_PL
dc.referencesPanasiuk A., 2014, Procesy innowacyjne w kształtowaniu struktury rynku turystycznego, [w:] Snarski S., Jalinik M. (red.), Przedsiębiorczość w turystyce, Wydawnictwo Eko-Press, Białystok.pl_PL
dc.referencesPlawgo B. (red.), 2014, Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2014. Raport ogólny, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPuciato D., Woś B., 2011, Innowacje jako forma wzbogacenia oferty wybranych gospodarstw agroturystycznych w Górach Świętokrzyskich, „Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Seria Oeconomica”, 64: 113–124.pl_PL
dc.referencesSchumpeter J.A., 1939, Business cycles: a theoretical, historical and statistical analysis of the capitalist process, McGraw-Hill Book Company, New York–Toronto–London.pl_PL
dc.referencesSchumpeter J.A., 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzymańska E., 2013, Procesy innowacyjne przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie organizacji imprez turystycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.pl_PL
dc.referencesWyszkowska Z., 2012, Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, „Journal of Agribusiness and Rural Development”, 3: 299–307.pl_PL
dc.contributor.authorEmailewa.palka@ujk.edu.pl
dc.contributor.authorEmailpatryk.brambert@ujk.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/1508-1117.32.07


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record