Show simple item record

dc.contributor.authorRuta-Korytowska, Karolina
dc.date.accessioned2019-03-07T07:54:09Z
dc.date.available2019-03-07T07:54:09Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0860-6587
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27021
dc.description.abstractThe aim of the article is to describe selected difficulties with writing in Polish experienced by a hearing-impaired student. The research material comes from a B.A thesis and selected other texts written by a student of Adam Mickiewicz University in Poznań, who attended optional classes in practical knowledge of the Polish language.en_GB
dc.description.abstractCelem artykułu jest opis wybranych trudności, których doświadczał student z wadą słuchu w zakresie tworzenia tekstów w języku polskim. Materiał badawczy pochodzi z prac niedosłyszącego studenta Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który uczęszczał na fakultatywne zajęcia z praktycznej znajomości języka polskiego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców;25
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectglottodidacticsen_GB
dc.subjectwriting skillen_GB
dc.subjectsyntaxen_GB
dc.subjectsurdoglottodydaktykapl_PL
dc.subjectglottodydaktykapl_PL
dc.subjectsprawność pisaniapl_PL
dc.subjectskładniapl_PL
dc.titleStopień opanowania sprawności pisania u studenta z dysfunkcją słuchu – studium przypadkupl_PL
dc.title.alternativeHearing-impaired student’s difficulty with writing skills – a case studyen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number199-210
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Instytut Filologii Polskiej, Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, ORCID: 0000-0003-1534-532X.
dc.identifier.eissn2449-6839
dc.referencesDąbrowska A., 2012, Składniowa konstrukcja dysmorficzna jako błąd kompleksowy, „Poradnik Językowy”, nr 6, s. 82–93.pl_PL
dc.referencesDąbrowska A., Pasieka M., 2008, Błędy językowe w tekstach pisanych przez cudzoziemców – wybrane problemy związane z klasyfikacją i oceną, w: A. Seretny, E. Lipińska (red.), Rozwijanie i testowanie biegłości w języku polskim jako obcym, Kraków, s. 103–113.pl_PL
dc.referencesDomagała-Zyśk E., 2003, Czy istnieje już polska surdoglottodydaktyka, „Języki Obce w Szkole”, nr 4, s. 3–7.pl_PL
dc.referencesDomagała-Zyśk E., 2013, Wielojęzyczni. Studenci niesłyszący i słabosłyszący w procesie uczenia się i nauczania języka obcego, Lublin.pl_PL
dc.referencesJanuszewicz M., 2011, Lektoraty języka polskiego jako obcego dla Głuchych w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego. Trudności, osiągnięcia, perspektywy, w: K. Pluskota, K. Taczyńska (red.), Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego II, Toruń, s. 29–36.pl_PL
dc.referencesJastrzębska-Golonka D., Rypel A., 2008, Specyfika tworzenia tekstów przez uczniów z deficytami słuchu – wybrane zagadnienia, w: J. Porayski-Pomsta (red.), Mowa i język w perspektywie dydaktycznej, logopedycznej i rozwojowej, Warszawa, s. 222–235.pl_PL
dc.referencesJura M., 2011, Polszczyzna Głuchych, w: K. Pluskota, K. Taczyńska (red.), Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego II, Toruń, s. 37–50.pl_PL
dc.referencesKorendo M., 2007, Przykłady tekstów pisanych, czyli jak teoria językoznawcza przystaje do rzeczy­wistości niesłyszących, w: A. Maciejewska (red.), Zaburzenia komunikacji językowej w czytaniu i pisaniu, Siedlce, s. 87–97.pl_PL
dc.referencesKorendo M., 2008, Jak niesłyszący gimnazjaliści radzą sobie z opisem obrazka? Analiza przykładów, w: J. Porayski-Pomsta (red.), Mowa i język w perspektywie dydaktycznej, logopedycznej i rozwojowej, Warszawa, s. 213–221.pl_PL
dc.referencesKorendo M., 2012, Jak niesłyszący piszą o sobie? Analiza przykładów, w: K. Krakowiak, A. Dziurda-Multan (red.), Wychowanie dzieci z uszkodzeniami słuchu – nowe wyzwania dla rodziców i specjalistów, Lublin 2012, s. 187–197.pl_PL
dc.referencesKowal J., 2005, Trudności w czytaniu i pisaniu dzieci niedosłyszących i głuchych, „Nauczyciel i Szkoła” , nr 1–2, s. 104–120.pl_PL
dc.referencesKowal J., 2011, Język polski jako obcy w nauczaniu milczących cudzoziemców, rozprawa doktorska, Uniwersytet Wrocławski [maszynopis].pl_PL
dc.referencesKowańdy K., 1998, Zaburzenia językowe w mowie pisanej dzieci niedosłyszących, w: U. Eckert (red.), Wybrane zagadnienia z surdopedagogiki, Warszawa, s. 240–267.pl_PL
dc.referencesLipińska E., 2006, Przyswajanie języka pierwszego a uczenie się języka obcego / drugiego, w: E. Lipińska, A. Seretny (red.), Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego, Kraków, s. 19–28.pl_PL
dc.referencesPanasiuk J., Woźniak T., 2001, Pojęcie tekstu a zaburzenia mowy, w: S. Grabias (red.), Zaburzenia mowy, Lublin, s. 108–132.pl_PL
dc.referencesRuta K., Wrześniewska-Pietrzak M., 2017, Przyimki przestrzenne w tekstach pisanych w języku polskim przez osoby niesłyszące – uwagi wstępne, „Polonica”, t. XXXVII, s. 137–148.pl_PL
dc.referencesSeretny A., Lipińska E., 2012, Między językiem ojczystym a obcym. Nauczanie i uczenie się języka odziedziczonego na przykładzie szkolnictwa polonijnego w Chicago, Kraków.pl_PL
dc.contributor.authorEmailkaruta@amu.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/0860-6587.25.17


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.