SPIS TREŚCI


Profesor Alicja Kostrowicka jako badacz i nauczyciel - Mme le Professeur Alicja Kostrowicka en tant que cherchuse et enseignante - Professor Alicja Kostrowicka as a Researcher and Teacher
Andrzej Kowalczyk

Artykuły - Articles - Papers


 1. Geoekologia turystyki - nowy kierunek badawczy w geografii turyzmu - La géoécologie du tourisme - la direction nouvelle de recherches dans la géographie du tourisme - The Geoecology of Tourism - A New Direction in the Geography of Tourism
  Alicja Krzymowska-Kostrowicka
 2. Główne problemy badawcze geografii turyzmu - Les principaux problèmes de recherches dans la géographie du tourisme - The Main Research Problems in the Geography of Tourism
  Jadwiga Warszyńska
 3. Przestrzeń turystyczna miasta (przykład Łodzi) - L’espace touristique d’une ville (exemple: la ville de Łódź) - The Urban Tourist Space (Łódź)
  Stanisław Liszewski
 4. Model regionalny turystyki Słowacji - Le modèle régional du tourisme de la Slovaquie - A Regional Model of Tourism in Slovakia
  Peter Mariot
 5. Ośrodki turystyki religijnej w Polsce i perspektywy ich rozwoju - Les centres du tourisme religieux en Pologne et les perspectives de leur développement - Religious Tourism Centres in Poland and the Prospects for their Development
  Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, Elżbieta Bilska
 6. Segmentacja przestrzenna krajowego rynku turystycznego Ustki - La segmentation spatiale du marché touristique du pays de la ville d’Ustka - Spatial Segmentation of the Tourism Market of Ustka
  Andrzej Matczak
 7. Polityka lokalizacyjna wybranych systemów hotelowych - La politique de localisation des systèmes hôteliers choisis - Localization Policy of Selected Hotel Systems
  Andrzej Kowalczyk
 8. Rozwój turystyki i jej wpływ na środowisko przyrodnicze Alp - Le développement du tourisme et son influence sur le milieu naturel des Alpes - The Development of Tourism and its Influence on the Natural Environment of the Alps
  Włodzimierz Kurek
 9. Szanse rozwoju polskiej turystyki wynikające z położenia nad Bałtykiem - Les chances du développement du tourisme polonais résultant de la situation du pays au bord de la Baltique - The Chances for the Development of Polish Tourism Based on the Seaside Location
  Aleksander Szwichtenberg

 10. Notatki naukowe - Notes scientifiques - Scientific Contributions


 11. Europejskie miasta kultury a turystyka - Les villes européennes de la culture et le tourisme - European Cities of Culture and Tourism
  Marin Baczwarow
 12. Lecznictwo uzdrowiskowe a turystyka - La thérapeutique dans les stations balnéaires et le tourisme - Health Resorts and Tourism
  Danuta Ptaszycka-Jackowska
 13. Strategia rozwoju produktu turystycznego na Dolnym Śląsku i Śląsku Opolskim - La stratégie de développement du produit touristique en Basse Silésie et en Silésie d’Opole - Strategies of the Development of Tourist Product in Lower Silesia and Opole Silesia
  Jerzy Wyrzykowski

Recent Submissions

 • Strategia rozwoju produktu turystycznego na Dolnym Śląsku i Śląsku Opolskim 

  Wyrzykowski, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
 • Lecznictwo uzdrowiskowe a turystyka 

  Ptaszycka-Jackowska, Danuta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
 • Ośrodki turystyki religijnej w Polsce i perspektywy ich rozwoju 

  Jackowski, Antoni; Sołjan, Izabela; Bilska, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
  W Polsce rejestruje się ponad 500 ośrodków kultu religijnego należących do Kościoła rzymskokatolickiego, co stanowi blisko 98% chrześcijańskich ośrodków pielgrzymkowych - pozostałe związane są przede wszystkim z prawosławiem. ...
 • Segmentacja przestrzenna krajowego rynku turystycznego Ustki 

  Matczak, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
  Na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w dniach 22-24.07.1998 r. z 651 turystami wypoczywającymi na plaży w Ustce dokonano identyfikacji i segmentacji przestrzennej rynku turystycznego (wykorzystując w tym celu ...
 • Polityka lokalizacyjna wybranych systemów hotelowych 

  Kowalczyk, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
  Artykuł dotyczy współczesnych tendencji w polityce lokalizacyjnej systemów hotelowych działających w skali międzynarodowej. Poza przedstawieniem jej ogólnych uwarunkowań, szerzej omówiono politykę lokalizacyjną ośmiu ...
 • Rozwój turystyki i jej wpływ na środowisko przyrodnicze Alp 

  Kurek, Włodzimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
  W pierwszej części opracowania przedstawiono rozwój turystyki w Alpach, która jest obecnie główną funkcją tego regionu. Następnie przedmiotem analizy jest zagospodarowanie i ruch turystyczny na tym obszarze, a w szczególności ...
 • Szanse rozwoju polskiej turystyki wynikające z położenia nad Bałtykiem 

  Szwichtenberg, Aleksander (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
  Artykuł przedstawia szanse rozwoju turystyki, uwarunkowane położeniem nadbałtyckim. Skoncentrowano uwagę na wybranych makro- mezo- i mikroskalowych problemach, których rozwiązanie jest niezbędne dla dalszego rozwoju turystyki ...
 • Europejskie miasta kultury a turystyka 

  Baczwarow, Marin (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
 • Model regionalny turystyki Słowacji 

  Mariot, Peter (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
  Autor w artykule przedstawia model regionalny turystyki Słowacji, który składa się z ośrodków, osi wzrostu oraz powierzchni (stref, regionów węzłowych). Na obszarze Słowacji występują cztery podstawowe typy ośrodków turystyki ...
 • Przestrzeń turystyczna miasta (przykład Łodzi) 

  Liszewski, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
  Artykuł ma charakter teoretyczno-metodologiczny. Zdefiniowano w nim pojęcie miejskiej przestrzeni turystycznej korelując je z typami przestrzeni miejskiej. W części empirycznej pracy omówiono trzy fazy rozwoju miejskiej ...
 • Geoekologia turystyki - nowy kierunek badawczy w geografii turyzmu 

  Krzymowska-Kostrowicka, Alicja (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
  Artykuł przedstawia założenia teoretyczne i implikacje praktyczne nowego kierunku badawczego w geografii turyzmu, jakim jest geoekologia turystyki. Omówiono w nim podstawy teoretyczno-metodologiczne tego kierunku, jego ...
 • Główne problemy badawcze geografii turyzmu 

  Warszyńska, Jadwiga (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
  Autorka omawia definicję i cechy przestrzeni turystycznej oraz rozwój funkcji turystycznej w kontekście jej uwarunkowań środowiskowych i społeczno-ekonomicznych. Porusza również problem ruchu turystycznego, ze szczególnym ...
 • Profesor Alicja Kostrowicka jako badacz i nauczyciel 

  Kowalczyk, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)