Now showing items 1-13 of 13

  • Europejskie miasta kultury a turystyka 

   Baczwarow, Marin (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
  • Geoekologia turystyki - nowy kierunek badawczy w geografii turyzmu 

   Krzymowska-Kostrowicka, Alicja (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   Artykuł przedstawia założenia teoretyczne i implikacje praktyczne nowego kierunku badawczego w geografii turyzmu, jakim jest geoekologia turystyki. Omówiono w nim podstawy teoretyczno-metodologiczne tego kierunku, jego ...
  • Główne problemy badawcze geografii turyzmu 

   Warszyńska, Jadwiga (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   Autorka omawia definicję i cechy przestrzeni turystycznej oraz rozwój funkcji turystycznej w kontekście jej uwarunkowań środowiskowych i społeczno-ekonomicznych. Porusza również problem ruchu turystycznego, ze szczególnym ...
  • Lecznictwo uzdrowiskowe a turystyka 

   Ptaszycka-Jackowska, Danuta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
  • Model regionalny turystyki Słowacji 

   Mariot, Peter (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   Autor w artykule przedstawia model regionalny turystyki Słowacji, który składa się z ośrodków, osi wzrostu oraz powierzchni (stref, regionów węzłowych). Na obszarze Słowacji występują cztery podstawowe typy ośrodków turystyki ...
  • Ośrodki turystyki religijnej w Polsce i perspektywy ich rozwoju 

   Jackowski, Antoni; Sołjan, Izabela; Bilska, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   W Polsce rejestruje się ponad 500 ośrodków kultu religijnego należących do Kościoła rzymskokatolickiego, co stanowi blisko 98% chrześcijańskich ośrodków pielgrzymkowych - pozostałe związane są przede wszystkim z prawosławiem. ...
  • Polityka lokalizacyjna wybranych systemów hotelowych 

   Kowalczyk, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   Artykuł dotyczy współczesnych tendencji w polityce lokalizacyjnej systemów hotelowych działających w skali międzynarodowej. Poza przedstawieniem jej ogólnych uwarunkowań, szerzej omówiono politykę lokalizacyjną ośmiu ...
  • Profesor Alicja Kostrowicka jako badacz i nauczyciel 

   Kowalczyk, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
  • Przestrzeń turystyczna miasta (przykład Łodzi) 

   Liszewski, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   Artykuł ma charakter teoretyczno-metodologiczny. Zdefiniowano w nim pojęcie miejskiej przestrzeni turystycznej korelując je z typami przestrzeni miejskiej. W części empirycznej pracy omówiono trzy fazy rozwoju miejskiej ...
  • Rozwój turystyki i jej wpływ na środowisko przyrodnicze Alp 

   Kurek, Włodzimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   W pierwszej części opracowania przedstawiono rozwój turystyki w Alpach, która jest obecnie główną funkcją tego regionu. Następnie przedmiotem analizy jest zagospodarowanie i ruch turystyczny na tym obszarze, a w szczególności ...
  • Segmentacja przestrzenna krajowego rynku turystycznego Ustki 

   Matczak, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   Na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w dniach 22-24.07.1998 r. z 651 turystami wypoczywającymi na plaży w Ustce dokonano identyfikacji i segmentacji przestrzennej rynku turystycznego (wykorzystując w tym celu ...
  • Strategia rozwoju produktu turystycznego na Dolnym Śląsku i Śląsku Opolskim 

   Wyrzykowski, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
  • Szanse rozwoju polskiej turystyki wynikające z położenia nad Bałtykiem 

   Szwichtenberg, Aleksander (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   Artykuł przedstawia szanse rozwoju turystyki, uwarunkowane położeniem nadbałtyckim. Skoncentrowano uwagę na wybranych makro- mezo- i mikroskalowych problemach, których rozwiązanie jest niezbędne dla dalszego rozwoju turystyki ...