Show simple item record

dc.contributor.authorRejowska, Agata
dc.date.accessioned2019-05-24T11:43:24Z
dc.date.available2019-05-24T11:43:24Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28637
dc.description.abstractThe paper aims to describe and analyze a tendency in the framework of the broader construct of “motherhood,” named as “new traditionalism,” as well as to analyze ideas and assumptions present in its background. This term refers to “a return to past,” which is observable in motherhood and is reflected in the sphere of values as well as practices. Its features are discussed by an example of the “Dzieci są ważne” portal [Kids are important] (a qualitative analysis of the article’s content was conducted). In the vision of motherhood proposed by “new traditionalists,” one may observe double re-traditionalization. The first lies in the return to former “caring techniques” and the second is connected with a visible transition towards a more traditional division of work (justified by an essentialist vision of gender roles). The discourse of “new traditionalism” is not free from internal tensions and paradoxes: a suggested return to positively evaluated nature is mediated by culture and education; furthermore, a return to tradition is mediated by achievements of the feminist movement (the woman has right to choose, thus she can also decide to retreat to the private sphere). Despite of assumed “minimalism,” practices of “new traditionalism” can be realized only by the upper middle and the upper class.en_GB
dc.description.abstractCelem artykułu jest opis i analiza tendencji w ramach szerszego konstruktu „macierzyństwa”, określonej jako „nowy tradycjonalizm”, oraz analiza idei i założeń obecnych w tle „nowego tradycjonalizmu”. Termin ten nawiązuje do obserwowalnego w ramach macierzyństwa „powrotu do przeszłości”, który przejawia się zarówno w sferze wartości, jak i praktyk. Jego cechy zostały omówione na przykładzie portalu „Dzieci są ważne” (publikowane artykuły zostały poddane jakościowej analizie treści). W kontekście wizji macierzyństwa proponowanej przez „nowych tradycjonalistów” można obserwować podwójną retradycjonalizację: pierwsza to zwrot w kierunku „dawnych” technik opiekuńczych, druga wiąże się z widocznym „przejściem” do „bardziej tradycyjnego podziału pracy” (uzasadnianego esencjalistycznym postrzeganiem ról płciowych). Dyskurs „nowego tradycjonalizmu” nie jest wolny od wewnętrznych napięć i paradoksów: postulowany powrót do pozytywnie waloryzowanej natury jest zapośredniczony przez kulturę i edukację, a powrót do tradycji – przez zdobycze ruchu feministycznego (kobieta ma prawo wyboru, a zatem może również wybrać wycofanie do sfery prywatnej). Pomimo zakładanego „minimalizmu” praktyki „nowego tradycjonalizmu” są możliwe do realizacji jedynie przez klasę średnią wyższą lub wyższą.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Socjologii Jakościowej; 4
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectnew traditionalismen_GB
dc.subjectmotherhooden_GB
dc.subjectpostfeminismen_GB
dc.subjectattachment parentingen_GB
dc.subjectnowy tradycjonalizmpl_PL
dc.subjectmacierzyństwopl_PL
dc.subjectpostfeminizmpl_PL
dc.subjectrodzicielstwo bliskościpl_PL
dc.title„Nowy tradycjonalizm”, czyli praktyki macierzyństwa w dobie późnej nowoczesnościpl_PL
dc.title.alternative“New Traditionalism,” a Practices of Motherhood in the Era of Late Modernityen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number172-189
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii UJ, ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków
dc.identifier.eissn1733-8069
dc.contributor.authorBiographicalnoteAgata Rejowska, doktorantka w Zakładzie Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia magisterskie z socjologii na Wydziale Humanistycznym AGH i studia licencjackie z religioznawstwa na Wydziale Filozoficznym UJ.pl_PL
dc.references„Ala’Antkowe BLW”. Blog pod redakcją Joanny Anger i Anny Piszczek [dostęp 24 listopada 2017 r.]. Dostępny w Internecie: http://alaantkoweblw.pl/pl_PL
dc.referencesAnger Joanna, Piszczek Anna (b.d.) „Chcielibyśmy rozpocząć BLW, ale…” [dostęp 24 listopada 2017 r.]. Dostępny w Internecie: https://dziecisawazne.pl/chcielibysmy-rozpoczac-blw/pl_PL
dc.referencesAppadurai Arjun (2005) Nowoczesność bez granic: kulturowe wymiary globalizacji. Przełożył Zbigniew Pucek. Kraków: Universitas.pl_PL
dc.referencesAries Philipp (1995) Historia dzieciństwa: dziecko i rodzina w dawnych czasach. Przełożyła Maryna Ochab. Gdańsk: Marabut.pl_PL
dc.referencesBarthes Roland (2000) Mitologie. Przełożył Adam Dziadek. Warszawa: KR.pl_PL
dc.referencesBadinter Elizabeth (1998) Historia miłości macierzyńskiej. Przełożył Krzysztof Choiński. Warszawa: Volumen.pl_PL
dc.referencesBadinter Elizabeth (2013) Konflikt: kobieta i matka. Przełożył Jakub Jedliński. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.references„BLW mama”. Blog pod redakcją Anny Kozłowskiej [dostęp 24 listopada 2017 r.]. Dostępny w Internecie: http://blwmama.pl/pl_PL
dc.referencesBoym Svetlana (2001) The future of nostalgia. New York: Basic Books.pl_PL
dc.referencesBradley Hariett (2008) Płeć. Przełożyła Ewa Chomicka. Warszawa: Wydawnictwo Sic!pl_PL
dc.referencesBudrowska Bogusława (1997) Macierzyństwo: instytucja totalna? [w:] Jolanta Brach-Czaina, red., Od kobiety do mężczyzny i z powrotem. Rozważania o płci w kulturze. Białystok: Trans Humana, s. 297−308.pl_PL
dc.referencesCharmaz Kathy (2009) Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Przełożyła: Barbara Komorowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesCherek Kinga (b.d.) Naturalna higiena niemowląt, czyli niemowlę bez pieluszki [dostęp 18 listopada 2017 r.]. Dostępny w Internecie: https://dziecisawazne.pl/naturalna-higiena-niemowlat-czyli-niemowle-bez-pieluszki/pl_PL
dc.referencesChoi Precilla i in. (2005) Supermum, superwife, supereverything: performing femininity in the transition to motherhood. „Journal of Reproductive and Infant Psychology”, vol. 23, s. 167−180.pl_PL
dc.referencesCowan Carolyn, Cowan Philip (1992) When partners become parents: The big life change for couples. New York: Basic Books.pl_PL
dc.referencesCurran Daniel J., Renzetti Claire M. (2005) Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo. Przełożyła Agnieszka Gromkowska-Melosik. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesDarnovsky Marcy (1991) The New Traditionalism: Repackaging Ms. Consumer. „Social Text”, vol. 29, s. 72−91.pl_PL
dc.referencesDomański Henryk (2016). Omniworyzm jedzenia i stratyfikacja społeczna. „Studia Socjologiczne”, nr 2 (221), s. 123−143.pl_PL
dc.references„Dzieci są ważne – ekologia i dziecko”. Internetowy magazyn dla rodziców [dostęp 15 października 2018 r.]. Dostępny w Internecie: http://dziecisawazne.pl/pl_PL
dc.referencesDziuban Agata, Leszczyńska Katarzyna (2012) Pomiędzy esencjalizmem a konstruktywizmem. Płeć (kulturowa) w refleksji teoretycznej socjologii – przegląd koncepcji. „Studia Humanistyczne AGH” nr 11(2), s. 13−34.pl_PL
dc.referencesElo Satu, Kyngäs Helvi (2007) The Qualitative Content Analysis Process. „Journal of Advanced Nursing”, vol. 62, s. 107−115.pl_PL
dc.referencesEvernden Neil (1992) The Social Creation of Nature. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.pl_PL
dc.referencesFiedorczuk-Cieślak Natalia (2016) Jak pokochać centra handlowe. Warszawa: Wielka Litera.pl_PL
dc.referencesGiza-Poleszczuk Anna, Marody Mirosława (2004) Przemiany więzi społecznych: zarys teorii zmiany społecznej. Warszawa: Scholar.pl_PL
dc.referencesGrossberg Lawrence (1992) We Gotta Get out of This Place: Popular Conservatism and Postmodern Culture. New York: Routledge.pl_PL
dc.referencesHays Sharon (1996) The Cultural Contradictions of Motherhood. New Haven: Yale University Press.pl_PL
dc.referencesHryciuk Renata E., Korolczuk Elżbieta (2015) Konteksty upolitycznienia macierzyństwa i ojcostwa we współczesnej Polsce [w:] Renata E. Hryciuk, Elżbieta Korolczuk, red., Niebezpieczne związki. Macierzyństwo, ojcostwo i polityka. Warszawa: Wydawnictwo UW, s. 11−44.pl_PL
dc.referencesJacyno Małgorzata (2007) Kultura indywidualizmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesJasielska Aleksandra, Martyniuk Renata (2011) Skomercjalizowane rodzicielstwo – nowy aspekt wczesnej dorosłości. „Psychologia Rozwojowa”, nr 16 (2), s. 33−49.pl_PL
dc.referencesKomosa Izabela (b.d.) Poród naturalny – jakość narodzin jakością życia [dostęp 20 listopada 2017 r.]. Dostępny w Internecie: http://dziecisawazne.pl/porod-naturalny-jakosc-narodzin-jakoscia-zycia/pl_PL
dc.referencesKozłowska Anna (2016) Nie zaglądaj nam do talerza [dostęp 24 listopada 2017 r.]. Dostępny w Internecie: http://blwmama.pl/tag/nie-zgladaj-nam-do-talerza/pl_PL
dc.referencesKrogulska Ewa (b.d.) Integracja sensoryczna a BLW [dostęp 15 października 2018 r.]. Dostępny w Internecie: https://dziecisawazne.pl/integracja-sensoryczna-a-blw/pl_PL
dc.referencesLiedloff Jean (2010) W głębi kontinuum. Przełożył Cezary Urbański. Warszawa: Mamania.pl_PL
dc.referencesLiedloff Jean (b.d.) Rozmowa z Jean Liedloff, autorką koncepcji kontinuum. Rozmowę przeprowadził Ron Gerlitz [dostęp 4 grudnia 2017 r.]. Dostępny w Internecie: http://dziecisawazne.pl/rozmowa-z-jean-liedloff-autorka-koncepcji-kontinuum/pl_PL
dc.referencesLisińska-Kozioł Majka (2010) Ekologiczne rodzicielstwo – być blisko dziecka [dostęp 6 grudnia 2017 r.]. Dostępny w Internecie: https://www.deon.pl/inteligentne-zycie/wychowanie-dziecka/art,237,ekologiczne-rodzicielstwo-byc-blisko-dziecka.htmlpl_PL
dc.referencesLotz Amanda (2001) Postfeminist Television Criticism: Rehabilitating Critical Terms and Identifying Postfeminist Attributes. „Feminist Media Studies”, vol. 1, s. 105−121.pl_PL
dc.referencesMaciejewska-Mroczek Ewa (2012) Mrówcza zabawa. Współczesne zabawki a społeczne konstruowanie dziecka. Kraków: Universitas.pl_PL
dc.referencesMaushart Susan (2002) The truth about babies. „The Guardian” [dostęp 17 czerwca 2017 r.]. Dostępny w Internecie: https://www.theguardian.com/world/2002/jun/27/gender.ukpl_PL
dc.referencesPress Andrea L. (1991) Women Watching Television: Gender, Class and Generation in the American Television Experience. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.pl_PL
dc.referencesProbyn Elspeth (1997) New Traditionalism and Post-Feminism: TV Does the Home, [w:] Charlotte Brunsdon, Julie D’Acci, Lynn Spigel, eds., Feminist Television Criticism: A Reader. New York: Oxford University Press, s. 126−138.pl_PL
dc.referencesRapley Gill (b.d.) „Bobas lubi wybór” – rozmowa o rewolucji w diecie dziecka. Wywiad przeprowadzony przez autorów bloga „Dzieci są ważne” [dostęp 15 października 2018 r.]. Dostępny w Internecie: https://dziecisawazne.pl/rewolucja-rozszerzaniu-diety-niemowlat-rozmowa-gill-raplay-autorka-ksiazki-blw/pl_PL
dc.referencesSears William, Sears Martha (2013) Księga rodzicielstwa bliskości. Przewodnik po opiece i pielęgnacji dziecka od chwili narodzin. Przełożyły Matylda Szewczyk, Grażyna Chamielec. Warszawa: Mamania.pl_PL
dc.referencesSennet Richard (2009) Upadek człowieka publicznego. Przełożyła Hanna Jankowska. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza.pl_PL
dc.referencesSikorska Małgorzata (2009) Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.pl_PL
dc.referencesSlany Krystyna (2006) Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie. Kraków: Nomos.pl_PL
dc.referencesSłownik języka polskiego [dostęp 29 listopada 2017 r.]. Dostępny w Internecie: https://sjp.pwn.pl/szukaj/naturalizm.htmlpl_PL
dc.referencesSobiło Marta, Mocarska Agnieszka (b.d.) Samodzielne jedzenie niemowląt, czyli Baby-led weaning [dostęp 15 października 2018 r.]. Dostępny w Internecie: http://dziecisawazne.pl/wczesne-samodzielne-jedzenia-niemowlat-czyli-blw/pl_PL
dc.referencesSoper Kate (2014) Odrzucanie i odzyskiwanie „natury” na przykładzie gender i animalstudies (przewartościowania). Przełożyła Anna Barcz, [w:] Anna Barcz, Magdalena Dąbrowska, red., Zwierzęta, gender i kultura. Lublin: E-naukowiec, s. 37−46.pl_PL
dc.referencesSzczepaniak Karolina (2012) Zastosowanie analizy treści w badaniach artykułów prasowych – refleksje metodologiczne. „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica” , vol. 42, s. 83−112.pl_PL
dc.referencesSzlendak Tomasz (2005) Leniwe maskotki, rekiny na smyczy. W co kultura konsumpcyjna przemieniła mężczyzn i kobiety. Warszawa: Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza.pl_PL
dc.referencesSzlendak Tomasz (2013) Kultura nadmiaru w czasach niedomiaru. „Kultura współczesna”, nr 1, s. 7−26.pl_PL
dc.referencesTitkow Anna, Duch-Krzysztofek Danuta, Budrowska Bogusława (2004) Nieodpłatna praca kobiet. Mity, realia, perspektywy. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.pl_PL
dc.referencesWoodhead Linda (2007) Why so Many Women in Holistic Spirituality? A Puzzle Revisited [w:] Flanagan Kieran, Jupp Peter, eds., A Sociology of Spirituality. Aldershot: Ashgate, s. 115−125.pl_PL
dc.contributor.authorEmailag.rejowska@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/1733-8069.14.4.09
dc.relation.volume14pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.