Show simple item record

dc.contributor.authorDubas, Elżbieta
dc.contributor.editorDubas, Elżbieta
dc.contributor.editorStelmaszczyk, Joanna
dc.date.accessioned2022-06-28T12:33:34Z
dc.date.available2022-06-28T12:33:34Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationDubas E., Andragogiczne badania biografii – zakresy, trudności, etyka badacza (wybrane aspekty), [w:] Biografie i uczenie się, „Biografia i badanie biografii”, t. 4, Dubas E., Stelmaszczyk J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 31-47, https://doi.org/10.18778/7969-451-8.03pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-451-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42299
dc.description.abstractAutorka prezentuje aktualnie realizowane w polskiej andragogice badania w podejściu biograficznym. Określa ich zakresy, do których zalicza: biografię edukacyjną, doświadczenia edukacyjne, potencjał edukacyjny, biograficzne uczenie się, uczenie się z własnej biografii, uczenie się z biografii Innych. Określa trzy poziomy badań biograficznych w andragogice: poziom jednostki (biografii indywidualnej), poziom grupy (biografii grupowej), poziom zbiorowości (badanie zjawisk edukacyjnych w większej populacji badawczej). Wskazuje na trudności tych badań, między innymi w aspekcie epistemologicznym. Zwraca uwagę na etyczne problemy badania biografii z perspektywy badacza.pl_PL
dc.description.abstractThe authoress presents biographical approach currently realized in Polish andragogical research. She establishes their areas: educational biography, educational experience, educational potential, biographical learning, learning from one`s own biography, learning from the biographies of Others. She defines three levels of andragogical biographical studies: individual, group and population levels. She points out difficulties of these studies, among others epistemological aspect. She emphasizes ethical problems of biographical research from researcher`s perspective.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofDubas E., Stelmaszczyk J. (red.), Biografie i uczenie się, „Biografia i badanie biografii”, t. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015;
dc.relation.ispartofseries„Biografia i badanie biografii”;4
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectandragogikapl_PL
dc.subjectbadania biograficznepl_PL
dc.subjectzakresypl_PL
dc.subjecttrudnościpl_PL
dc.subjectetyka badaczapl_PL
dc.subjectandragogypl_PL
dc.subjectbiographical researchpl_PL
dc.subjectareaspl_PL
dc.subjectdifficultiespl_PL
dc.subjectresearcher`s ethicspl_PL
dc.titleAndragogiczne badania biografii – zakresy, trudności, etyka badacza (wybrane aspekty)pl_PL
dc.title.alternativeAndragogical biographical research – areas, difficulties, researcher’s ethicspl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number31-47pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej, 91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-561-4
dc.referencesAlheit P., 1990, Biographizität als Projekt. Der „biographische Ansatz” in der Erwachsenenbildung, Universität Bremen.pl_PL
dc.referencesAlheit P., 2011, Podejście biograficzne do całożyciowego uczenia się, tłum. P. Poniatowska, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 3 (55), s. 7–21.pl_PL
dc.referencesBron A., 2009, Biograficzność w badaniach andragogicznych, „Dyskursy Młodych Andragogów”, nr 10, s. 39–53.pl_PL
dc.referencesCałek A., 2013, Biografia naukowa: od koncepcji do narracji Interdyscyplinarność, teorie, metody badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesCharmaz C., 2009, Teoria ugruntowana Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzerniawska O., (red.), 2011, Andragogiczny wymiar wydarzeń osobistych i globalnych w badaniach biograficznych, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź.pl_PL
dc.referencesDenzin N.K., 1989, Interpretative Interactionism, Sage Publications, Newbury Park.pl_PL
dc.referencesDominice P., 2006, Uczyć się z życia Biografia edukacyjna w edukacji dorosłych, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź.pl_PL
dc.referencesDubas E., 1994, Wykorzystanie wywiadu narracyjnego i metody biograficznej w badaniach potrzeb edukacyjnych ludzi dorosłych, [w:] M. Marczuk (red.), Problemy i dylematy andragogiki, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytutu Technologii Eksploatacji, Lublin–Radom, s. 201–205.pl_PL
dc.referencesDubas E., 2000, Edukacja dorosłych w sytuacji samotności i osamotnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesDubas E., 2005, Dorosłość w edukacyjnym paradygmacie, czyli dorosłość jako edukacyjny okres życia człowieka, [w:] M. Podgórny (red.), Człowiek na edukacyjnej fali. Współczesne konteksty edukacji dorosłych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 25–38.pl_PL
dc.referencesDubas E., Czerniawska O., (red.), 2002, Drogi edukacyjne i ich biograficzny wymiar, Biblioteka Edukacji Dorosłych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDubas E., Stelmaszczyk J., (red.), 2014, Biografia i badanie biografii. Biografie edukacyjne. Wybrane konteksty, t. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesDubas E., Świtalski W., (red.), 2011a, Biografia i badanie biografii. Uczenie się z (własnej) biografii, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesDubas E., Świtalski W., (red.), 2011b, Biografia i badanie biografii. Uczenie się z biografii Innych, t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesGolonka-Legut J., 2014, Potencjał edukacyjny doświadczenia życiowego osób starszych z perspektywy czasu, praca doktorska, Uniwersytet Wrocławski.pl_PL
dc.referencesJurgiel-Aleksander A., 2013, Doświadczenie edukacyjne w perspektywie andragogicznej. Studium biograficzno-fenomenograficzne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesKafar M., 2011, Biograficzne epifanie w kontekście tworzenia podstaw jakościowego kolektywu myślowego, [w:] M. Kafar (red.), Biografie naukowe. Perspektywa trans dyscyplinarna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 37–66.pl_PL
dc.referencesKamiński A., 1974, Metoda, technika, procedura badawcza w pedagogice empirycznej, [w:] R. Wroczyński, T. Pilch (red.), Metodologia pedagogiki społecznej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 25–49.pl_PL
dc.referencesKonecki K, 2000, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKvale S., 2004, InterViews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, Trans Humana, Białystok.pl_PL
dc.referencesLalak D., 2010, Życie jako biografia. Podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLippitz W., 2004, „…durch die endlose Muhle der Worte zu druhen…” Der Mensch als ein „Gestandnistier”. Autobiographische Forschungen als „Gestandniswissenschaften”? (Foucault 1983: 76f.), [w:] A. Schluter, I. Schnell-Kiehl (red.), Erfahrung mit Biografphien Tagungsdokumantation der Duisburger Tagungen zum Thema „Erfahrung mit Biographien”, Bertelsmann Verlag, Bielefeld, s. 51–64.pl_PL
dc.referencesMazurek E., 2013, Biografie edukacyjne kobiet dotkniętych rakiem piersi, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.pl_PL
dc.referencesRokuszewska-Pawełek A., 2004, Chaos i przymus. Trajektorie wojenne Polaków – analiza biograficzna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesSchütze F., 1983, Biographieforschung und narratives Inerview, „Neue Praxis”, nr 3.pl_PL
dc.referencesSchütze F., 1997, Trajektorie cierpienia jako przedmiot badań socjologii interpretatywnej, „Studia Socjologiczne”, nr 1, s. 11–56.pl_PL
dc.referencesSzymańska D., 1998, Niemcy i Polacy – sąsiedzi w Europie. Dyskusja grupowa na temat obrazu Polski przeprowadzona wśród studentów z Hanoweru, [w:] E. Dubas, H.M. Griese (red.), Europa jako temat jakościowych badań biograficznych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 69–82.pl_PL
dc.referencesUrbaniak-Zając D., 2011, Biograficzna perspektywa badawcza, [w:] E. Dubas, W. Świtalski (red.), Uczenie się z (własnej) biografii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 11–27.pl_PL
dc.referencesWnuk-Olenicz M., 2013, Drogi edukacyjne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, praca doktorska, Uniwersytet Wrocławski.pl_PL
dc.referencesZasada M., 2013, Drogi edukacyjne kobiet pochodzących ze środowisk wiejskich – konteksty społeczne i kulturowe, praca doktorska, Uniwersytet Śląski.pl_PL
dc.contributor.authorEmaileladubas@gmail.compl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-451-8.03
dc.disciplinepedagogikapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe