Show simple item record

dc.contributor.authorCałek, Grzegorz
dc.date.accessioned2023-06-07T09:24:05Z
dc.date.available2023-06-07T09:24:05Z
dc.date.issued2023-05-31
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/47241
dc.description.abstractParents’ councils are an obligatory body in all public kindergartens and schools in Poland. Nevertheless, literature on the subject often points out that they exist only formally and have no real impact on the functioning of educational institutions. The purpose of this article is to verify this view by reconstructing the concept of “parents’ council” as understood in the laws and regulations of the Polish education system, using the semantic field analysis. This analysis shows that parents’ councils are entities entangled in a complex network of connections, and they have numerous competencies on the one hand, but on the other, their decisions are binding in very few instances. This, in turn, may lead to the conclusion that, in practice, parents’ councils are nothing more than formal entities.en
dc.description.abstractRady rodziców są organami obligatoryjnymi we wszystkich publicznych przedszkolach i szkołach w Polsce. Mimo tego dość często w literaturze wskazuje się, że są one „fasadowym przedstawicielstwem” rodziców i nie mają rzeczywistego wpływu na funkcjonowanie placówek oświaty. Celem artykułu jest zweryfikowanie tego poglądu przez zrekonstruowanie pojęcia „rada rodziców”, występującego w ustawach i rozporządzeniach tworzących polski system edukacji, z wykorzystaniem metody analizy pola semantycznego. Z przeprowadzonej analizy wynika, że rady rodziców są podmiotami uwikłanymi w skomplikowaną sieć powiązań; wprawdzie mają one liczne kompetencje, ale tylko w niewielu przypadkach ich decyzje są wiążące. To z kolei może prowadzić do wniosku, że rady rodziców są w praktyce podmiotami formalnymi.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Socjologii Jakościowej;2pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectsemantic fielden
dc.subjecteducation lawen
dc.subjectparents’ councilen
dc.subjecteducation systemen
dc.subjectpole semantycznepl
dc.subjectprawo oświatowepl
dc.subjectrada rodzicówpl
dc.subjectsystem edukacjipl
dc.subjectszkołapl
dc.titleWykorzystanie metody analizy pola semantycznego do rekonstrukcji pojęcia „rada rodziców”pl
dc.title.alternativeUsing the Semantic Field Analysis Method to Reconstruct the Concept of “Parents’ Council”en
dc.typeArticle
dc.page.number50-67
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Warszawskipl
dc.identifier.eissn1733-8069
dc.referencesAdrjan Beata (2011), Kultura szkoły. W poszukiwaniu nieuchwytnego, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.pl
dc.referencesArczewska Magdalena (2017), Dobro dziecka jako przedmiot troski społecznej, Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.pl
dc.referencesBauer Joachim (2015), Co z tą szkołą? Siedem perspektyw dla uczniów, nauczycieli i rodziców, Słupsk: Wydawnictwo Dobra Literatura.pl
dc.referencesBokszański Zbigniew, Piotrowski Andrzej, Ziółkowski Marek (1977), Socjologia języka, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”.pl
dc.referencesCałek Grzegorz (2018), Rada rodziców po reformie edukacji, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.pl
dc.referencesCałek Grzegorz, Kwapińska Katarzyna (2017), Budżet uczniowski. Nowy sposób aktywizacji uczniów i rad rodziców, Warszawa: Instytut Inicjatyw Pozarządowych.pl
dc.referencesCałek Grzegorz, Poraj Anna (2011), Rodzice w szkole, przedszkolu, na osiedlu, Warszawa: Instytut Inicjatyw Pozarządowych.pl
dc.referencesCzapiński Janusz (2009), Badania rodziców 2009. Przemoc i inne problemy w polskiej szkole w opinii rodziców. Raport, Warszawa: Grupy Wydawnicze Polskapresse i Media Regionalne, Fundacja Orange, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon.pl
dc.referencesDruk sejmowy nr 458. Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=458 (dostęp: 1.03.2023).pl
dc.referencesDudkiewicz Magdalena (2006), Zastosowanie analizy pola semantycznego i analizy gloss dla zaprezentowania sposobu postrzegania świata społecznego, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. II, nr 1, s. 33–52.pl
dc.referencesDudkiewicz Magdalena (2013), Populiści dobroczynności. Medialne informowanie o pomaganiu, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.pl
dc.referencesDudkiewicz Magdalena (2015), O korzyściach płynących z wiedzy, co myślą ludzie: wykorzystanie metody pola semantycznego w projektach systemowych, [w:] Barbara Fatyga (red.), Praktyki badawcze, Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, s. 159–176.pl
dc.referencesDzierzgowska Irena, Rękawek Anna (2008), Rada Rodziców – sposoby skutecznego działania w szkole. Niezbędnik Aktywnego Rodzica, Kraków: Wolters Kluwer Polska.pl
dc.referencesFamuła-Jurczak Anita (2010), Szkoła miejscem (nie)(do)rozwoju. Studium empiryczne na przykładzie gimnazjum „wirtualnego”, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.pl
dc.referencesFatyga Barbara (2005), Dzicy z naszej ulicy. Antropologia kultury młodzieżowej, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.pl
dc.referencesFatyga Barbara, Górniak Katarzyna, Zieliński Przemysław (2000), Dwie Europy. Młodzi Niemcy i młodzi Polacy – wzajemne postrzeganie pod koniec wieku, Warszawa: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Instytut Badań nad Podstawami Demokracji.pl
dc.referencesFolta Maciej (2019), Badanie pola semantycznego słowa „Niemcy” w „Pionierze. Dzienniku Dolno-Śląskim” w 1945 r., „Studia Socjologiczne”, nr 1(232), https://www.studiasocjologiczne.pl/img_upl/maciej_folta_badanie_pola_semantycznego.pdf (dostęp: 1.03.2023).pl
dc.referencesFundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (b.d.), Szkoła Współpracy, https://frdl.org.pl/projekty/szkola-wspolpracy (dostęp: 1.03.2023).pl
dc.referencesGogolin Olimpia, Szymik Eugeniusz (2016), Współpraca rodziców z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej w świetle badań sondażowych, „Studia i Prace Pedagogiczne”, nr 3, s. 87–105.pl
dc.referencesGryszko Eliza (2015), Metody jakościowe w badaniach bohaterów filmowych, [w:] Barbara Fatyga (red.), Praktyki badawcze, Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, s. 221–234.pl
dc.referencesJanke Andrzej W. (2002), Transformacja w stosunkach rodziny i szkoły na przełomie XX i XXI wieku. Perspektywy zmiany społecznej w edukacji, Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej.pl
dc.referencesKłosiński Marek (1994), Semantyczna analiza pojęć „bezrobocie” i „bezrobotny” („bezrobotni”) w wypowiedziach prasowych, „Kultura i Społeczeństwo”, t. 38, nr 3, s. 151–162.pl
dc.referencesKołodziejczyk Joanna, Walczak Bartłomiej, Kasprzak Tomasz (2012), Rodzice – partnerami szkoły? Perspektywa ewaluacyjna, „Polityka Społeczna”, nr 1 (tematyczny), s. 33–36.pl
dc.referencesKordziński Jarosław (2017), Szkoła wspólnych działań, czyli o relacjach i współpracy, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.pl
dc.referencesKuzior Patryk (2017), Rada rodziców w świetle reformy systemu oświaty, Warszawa: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka.pl
dc.referencesKwatera Anna, Łukasik Joanna M., Kowal Stanisław (2018), Odpowiedzialność. Wspólnotowość. Współpraca w szkole. Nauczyciele i rodzice, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.pl
dc.referencesNowacki Józef, Tobor Zygmunt (2020), Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.pl
dc.referencesPacek Jarosław (2016), Pole semantyczne terminu „książka elektroniczna”, „Zagadnienia Informacji Naukowej. Studia Informacyjne”, t. 54, nr 1(107), s. 95–107.pl
dc.referencesRobin Regine (1980), Badanie pól semantycznych: doświadczenia Ośrodka Leksykologii Politycznej w Saint-Cloud, [w:] Michał Głowiński (red.), Język i społeczeństwo, Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, s. 252–277.pl
dc.referencesŚliwerski Bogusław (2013), Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.pl
dc.referencesŚliwerski Bogusław (2017), Meblowanie szkolnej demokracji, Kraków: Wolters Kluwer Polska.pl
dc.referencesTrutkowski Cezary (2014), Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły. Raport zbiorczy z badania jakościowego, Warszawa: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Ministerstwo Edukacji Narodowej.pl
dc.referencesUstawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1762).pl
dc.referencesUstawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1915).pl
dc.referencesUstawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1082).pl
dc.referencesWarmińska Katarzyna, Urbaniak Anna (2017), Czym jest Kraków? Analiza pola semantycznego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 3(963), s. 87–102.pl
dc.contributor.authorEmailg.calek@uw.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/1733-8069.19.2.03
dc.relation.volume19


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0