Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Humanistyka a transgresja czasowa. Uwagi nie tylko na czas pandemii 

  Lemann, Natalia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-12-30)
  Artykuł jest próbą zdiagnozowania wyzwań stojących przed humanistyką w czasie pandemii i poświęcony jest oglądowi tej dziedziny nauki ze względu na jej moc transgresji czasowej. Autorka przytacza filozoficzne poglądy na ...
 • Język i językoznawstwo w przestrzeni paradygmatów 

  Stalmaszczyk, Piotr ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-12-30)
  Celem artykułu jest pokazanie, jak definicje języka i językoznawstwa funkcjonują w metaforycznej przestrzeni różnych paradygmatów. Autor omawia pojęcie paradygmatu w ujęciu Thomasa Kuhna, a także różne sposoby rozumienia ...
 • Uwięzione słowa – o języku w afazji 

  Panasiuk, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-12-30)
  Zaburzenia w zachowaniu wynikające z uszkodzenia mózgu od dawna traktowano jako naturalny eksperyment, dzięki któremu fakty, bardzo skomplikowane w normie, ukazują się w postaci rozłożonej, elementarnej. Polem doświadczeń ...
 • Pamięć i pamiętanie w przestrzeni języka z perspektywy badań lingwistycznych 

  Czachur, Waldemar; Wójcicka, Marta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-12-30)
  Celem artykułu jest refleksja lingwistyczna nad językowym charakterem pamięci zbiorowej i pamiętania zbiorowego. W tym celu przedstawimy źródła lingwistycznych inspiracji badawczych, prowadzących do ustaleń, czym jest ...
 • Badania nad ewolucją języka w drugiej dekadzie XXI wieku 

  Szczepańska, Aleksandra; Poniewierska, Aleksandra; Wacewicz, Sławomir; Żywiczyński, Przemysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-12-30)
  Próby znalezienia odpowiedzi na pytanie, jak powstał język, podejmowane były już w starożytności, ale dopiero od lat 90. XX wieku możemy mówić o nauce o ewolucji języka jako o samodzielnej i w pełni ukształtowanej nauce. ...
 • Ewolucja badań nad wynikami kontaktu językowego w czasie i przestrzeni: wybrane zagadnienia 

  Witalisz, Alicja (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-12-30)
  Autorka omawia wybrane zagadnienia teoretyczno-metodologiczne i terminologiczne dotyczące rozwoju badań nad zapożyczeniami językowymi na gruncie europejskim i amerykańskim. Zainteresowanie badaczy języka innowacjami ...
 • Hiszpania jako przestrzeń wielojęzyczna. Kontakty językowe 

  Pawlikowska, Marta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-12-30)
  Autorka analizuje sytuację socjolingwistyczną w Hiszpanii pod kątem języków mniejszościowych, niehegemonicznych w stosunku do hiszpańskiego. Jak wskazuje Konstytucja tego kraju, istnieją podstawy prawne do stworzenia de ...
 • Językowa i językowo-kulturowa przestrzeń miejska (na przykładzie Bydgoszczy) 

  Święcicka, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-12-30)
  Niniejszy artykuł dotyczy wybranych aspektów językowego oraz językowo-kulturowego funkcjonowania przestrzeni miejskiej, ilustrowanych przykładem Bydgoszczy. W rozumieniu autorki sformułowane stwierdzenia można w określonym ...
 • Język w przestrzeni ekranu: przekładowe nieoczywiste oczywistości 

  Deckert, Mikołaj (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-12-30)
  artykuł traktuje o dwojako rozumianym języku w przestrzeni ekranu. Po pierwsze chodzi dosłownie o występowanie języka w formie wizualnej, jako tekstu odczytywanego przez odbiorcę za pośrednictwem ekranu. Drugie rozumienie ...
 • Język w przestrzeni multimedialnej. Przegląd zjawisk i literatury przedmiotu 

  Majdzińska-Koczorowicz, Aleksandra (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-12-30)
  Przenikanie się kodów semiotycznych jest cechą charakterystyczną współczesnej komunikacji – tekst nakłada się na obraz, współistnieje obok dźwięku, ruchu, gestu. Synkretyczność i hybrydyzacja formy jest możliwa dzięki ...
 • Język a emocje w komunikacji internetowej (na przykładzie komentarzy w serwisie YouTube) 

  Burska, Katarzyna ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-12-30)
  Celem artykułu jest zaprezentowanie językowych i parajęzykowych sposobów ekspresji w przekazach internetowych na przykładzie komentarzy umieszczanych przez użytkowników serwisu YouTube pod piosenką Co mi, Panie, dasz w ...
 • Współczesna komunikacja internetowa na tle komunikacji tradycyjnej 

  Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-12-30)
  Autorka prezentuje zmieniające się w czasie i przestrzeni kulturowej właściwości komunikacyjne dyskursu i profilu użytkowników języka we współczesnej komunikacji internetowej wobec komunikacji tradycyjnej. W pierwszej ...
 • Wstęp 

  Stalmaszczyk, Piotr ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-12-30)
 • Język(i) w czasie i przestrzeni 

  Stalmaszczyk, Piotr; Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Anglistyki Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-12-30)
  Tematyce języka, czasu i przestrzeni poświęcono w literaturze polskiej i światowej bardzo dużo uwagi, zwłaszcza w ujęciu interdyscyplinarnym. Prace zebrane w niniejszym tomie wskazują na różne, nierzadko bardzo metaforyczne, ...
 • Przestrzenie kultury książki w publikacjach z zakresu savoir-vivre’u: Od PRL do Facebooka 

  Kurek-Kokocińska, Stanisława (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023-12-30)
  W humanistyce problematyka książki stanowi przedmiot wieloaspektowych badań. Usytuowanie książki w systemie społecznym skierowało spojrzenie na normy zachowania się w życiu - codziennym, towarzyskim i innych, które wchodzą ...
 • Dyskursywny obraz Łodzi w mediach 

  Gaze, Mateusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019-12-30)
  Publikacja zawiera odpowiedź na pytanie, czy media wzmacniają i/lub wyciszają stereotypy o Łodzi. Przystępując do badania, określono następujące problemy poznawcze: co pisze się o Łodzi, jak się pisze oraz czy to, jak się ...
 • Analiza mediolingwistyczna radiowych serwisów informacyjnych 

  Pokorska, Michalina (2024)
  Niniejsza rozprawa stanowi próbę opisania sposobu funkcjonowania radiowych serwisów informacyjnych we współczesnych mediach. Radiowe serwisy informacyjne to tradycyjny element programu dobowego każdej radiostacji, które ...
 • Rośliny mówią — rozmowy kulturowe w literaturze i tekstach uczniów klas III w edukacji wczesnoszkolnej 

  Machowska-Goc, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018-12-30)
  The paper investigates and compares and contrasts cultural, literary and textbook discourse is early school education. This type of comparative analysis allows a description of contemporary intermental and intercultural ...
 • Ukryte życie roślin w literaturze fantastycznej przełomu XIX i XX wieku 

  Piechota, Dariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018-12-30)
  This article presents an analysis and interpretation of different images of plants in the fantastic literature in the turn of 19th and 20th century. The author indicates two images of them. First (described by Wiśniowski ...
 • Kanibalistyczna uczta. O wszechcierpieniu fauny i flory w Niedokonanym Tadeusza Micińskiego 

  Borek, Bartłomiej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018-12-30)
  Since antiquity the depiction of nature has been involving subjective observation of the space surrounding, and often has been overwhelming, its observers. Beginning with the motif of locus amoenus and concluding with locus ...

View more