Now showing items 1-9 of 9

  • Alexis de Tocqueville vis a vis des courante de la pensée sociale franęaise du XIXе siécle 

   Osiński, Tadeusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
   Na wstępie autor twierdzi, że w wyniku Wielkiej.Rewolucji nastąpił podział francuskiej myśli politycznej XIX w. na dwa przeciwstawne sobie nurty: konserwatyzm i doktryny socjalistyczne. Przeciwstawienie takie utrudnia ...
  • Aliénation du cogito - principes de la psychologie du Bergson et de Jung 

   Kępczyńska, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
   Artykuł podejmuje zagadnienia struktury osobowości 1 filozoficznych podstaw psychologii oraz etyki w filozofii Bergsona i Junga. Psychologiczna aparatura pojęciowa Junga jest tak rozbudowana, że próżno by szukać jej ...
  • l'État et la religion dans la philosophie de Hegel 

   Suska, Mirosława (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
   Idea wolności Jeat klamrą spinającą całą filozofię Hegla. Chrześcijaństwo niesie ze sobą świadomość wolności - państwo Jeet Jej realizacją. Dlatego też idea ta w owej podwójnej relacji Jawi się Jako punkt centralny ...
  • L'histoire de la raison salon Kant 

   Bourgeois, Bernard (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
   Autor ukazuje pojawiającą się w ayśll kantowakiej perspektywę historyczną wyrażającą się w izomorfizmie przebiegu historii politycznej i historii rozumu. Zarówno proces historyczny. Jak rozwój myśli, prowadzą do tego ...
  • L'homme, l'histoire et l'Univers chez Hegel et Marx 

   Panasiuk, Ryszard (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
   Proces rozwoju myśli filozoficznej Zachodu - poczynając od antyku poprzez tradycję chrześcijańską aż do Oświecenia - prowadzi do destrukcji absolutu «»oralnego i metafizycznego. Najdobitniej opozycję między pozbawionym ...
  • La critique hégélienne de la construction kantienne de la matiére a partir des forces d'attraction et de repulsion dans la "Science de la Logique" 

   Stanguennec, André (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
   Autor rozważa heglowskie pojęcie konstrukcji spekulatywnej (dowodu) w zastosowaniu do analizy i krytyki kantowskiego pojęcia materii Jako Jedności przyciągania i odpychania, ukazując kierunek dokonanej przez Hegla ...
  • Ľontique dans la philosophie de Martin Heidegger 

   Malherbe, Michel (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
   Ontyczność służy Heideggerowi przede wszystkim do wskazania ietotnej różnicy między Jego "ontologią fundamentalną" a dotychczasową metafizyką. Heideggera pytanie o Bycie Jest pytaniem o sens i prawdę Bycia. Cała ...
  • Marx et la philosophie 

   Pousseur, Jean-Marie (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
   W artykule autor ustosunkowuje się do dwóch sposobów interpretacji filozofii Marksa prezentowanych przez M. Henry w pracach "Une philosophie de la realite" i "Une philosophie de 1'Eсопоmie" oraz książkach L. Althussera ...
  • Merleau-Ponty et Husserl 

   Court, Raymond (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
   Odtworzenie założeń antropologicznych filozofii historii i wolności ludzkiej Merleau-Ponty'ego możliwe Jest Jedynie w konfrontacji z mysią Husserla 1 stanowiskami strukturalistycznymi. Merleau-Ponty polemizuje z ...