Show simple item record

dc.contributor.authorGrochala, Beata
dc.date.accessioned2015-05-13T10:42:36Z
dc.date.available2015-05-13T10:42:36Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn0860-6587
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/8777
dc.description.abstractTekst stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czym jest negocjowanie znaczeń w tekstach o zabarwieniu humorystycznym. Autorka dokonuje przeglądu różnych stanowisk dotyczących samego, nieostrego pojęcia negocjowania, a następnie odnosi je do teorii komizmu. W drugiej części pojawia się propozycja adaptacji zaprezentowanej koncepcji do potrzeb nauczania języka polskiego jako obcego w grupach zaawansowanych.pl_PL
dc.description.abstractThe author attempts to answer the question of how the negotiation of meaning works in humorous texts. She reviews various stands on the blurry notion of negotiation and juxstaposes them with the theory of humor. In the second part of the article, she discusses how to adapt the presented concepts in teaching Polish as a foreign language in advanced groups.en
dc.description.sponsorshipPublikacja wydana dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Łodzipl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców;21
dc.subjectnegocjowanie znaczeńpl_PL
dc.subjectkabaretpl_PL
dc.subjectteksty ludycznepl_PL
dc.subjectkomizmpl_PL
dc.subjectnauczanie języka polskiego jako obcegopl_PL
dc.subjectnegotiation of meaningen
dc.subjectcomedyen
dc.subjectludic textsen
dc.subjecthumoren
dc.subjectteaching Polish as a foreign languageen
dc.titleNegocjowanie znaczeń w tekstach kabaretowych a glottodydaktykapl_PL
dc.title.alternativeThe negotiation of meaning in comedy and glottodidacticsen
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number355-362pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódźpl_PL
dc.referencesButtler D., 2001, Polski dowcip językowy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChłopicki W., 2002, Humor w komunikacji językowej, [w:] Język trzeciego tysiąclecia II, t. 1: Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie, red. G. Szpila, Kraków, s. 23–32.pl_PL
dc.referencesDijk van T.A., 2001, Badania nad dyskursem, [w:] Dyskurs jako struktura i proces, red. T.A. van Dijk, Warszawa, s. 10–44.pl_PL
dc.referencesFisher R., Ury W., Patton B., 2000, Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGarncarek P., Kajak P. (red.), 2012, Kultura popularna w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrabias S., 2003, Język w zachowaniach społecznych, Lublinpl_PL
dc.referencesGrochala B., 2006, Komizm językowy w felietonach Antoniego Słonimskiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesGrochala B., 2012, Blaski i cienie wykorzystywania tekstów kabaretowych na lekcjach języka polskiego jako obcego, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, Glottodydaktyka polonistyczna a lingwistyka kulturowa, red. G. Zarzycka, nr 19, s. 121–130.pl_PL
dc.referencesGrove T.G., 2000, Porządkowanie rozmowy: relacje społeczne, [w:] Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi, red. J. Stewart, Warszawa, s. 347–363.pl_PL
dc.referenceshttps://www.teachingenglish.org.uk/knowledge-database/negotiation-meaning [21.05.2014].pl_PL
dc.referencesKasperski E., 1990, Idee, formy i tradycje dialogu, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKawka M., 1999, Dyskurs szkolny: zagadnienia języka, Kraków.pl_PL
dc.referencesKobus M., 2010, Wykorzystanie seriali komediowych na kursach języka polskiego jako obcego na poziomach C1, C2 na przykładzie „Kasi i Tomka”, [w:] Glottodydaktyka polonistyczna, red. J. Ignatowicz-Skowrońska, Szczecin, s. 89–95.pl_PL
dc.referencesPodracki J., Kaszewski K., 2007, Rola dialogu w konstrukcji dowcipu mówionego, [w:] Humor i karnawalizacja we współczesnej komunikacji językowej, red. J. Mazur, M. Rumińska, Lublin, s. 83–91.pl_PL
dc.referencesRorty R. 2009, Przygodność, ironia i solidarność, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSłownik współczesnego języka polskiego, 1999, red. B. Dunaj, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStewart J., Logan C., 2000, Negocjowanie obrazu własnej osoby, [w:] Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi, red. J. Stewart, Warszawa, s. 336–345.pl_PL
dc.referencesStrzelecka A., 2012, Mariolka na lekcji języka polskiego jako obcego, czyli wykorzystanie skeczu kabaretowego na zajęciach z cudzoziemcami, [w:] Rozrywka w mediach, red. K. Burska, P. Czarnek, Łódź, s. 194–201.pl_PL
dc.referencesSzczerbowski T., 1994, O grach językowych w tekstach polskiego i rosyjskiego kabaretu lat osiemdziesiątych, Kraków.pl_PL
dc.referencesSzymankiewicz K., 2002, Negocjowanie znaczenia w dyskursie szkolnym na lekcji języka obcego, „Języki Obce w Szkole”, nr 4, s. 29–34.pl_PL
dc.referencesUniwersalny słownik języka polskiego, 2003, red. S. Dubisz, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZarzycka G., 2014, Zarządzanie dyskursem w rozmowie toczącej się na lekcji języka polskiego jako obcego, [w:] Teksty, podteksty i konteksty. O współczesnej polszczyźnie i jej kontaktach z innymi językami słowiańskimi, B. Grochala, E. Pałuszyńska, Łask, s. 163–182.pl_PL
dc.contributor.authorEmailbeatag@uni.lodz.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record