SPIS TREŚCI - CONTENT

 1. Fenomenologia przestrzeni turystycznej
  Andrzej Kowalczyk
 2. The Phenomenology of Tourism Space
  Andrzej Kowalczyk
 3. Przestrzeń turystyczna – próba nowego spojrzenia
  Marek Więckowski
 4. Tourism Space: An Attempt at a Fresh Look
  Marek Więckowski
 5. Przestrzeń w turystyce, turystyka w przestrzeni – o potrzebie podziałów i klasyfikacji
  Bogdan Włodarczyk
 6. Space in Tourism, Tourism in Space: On the Need for Definition, Delimitation and Classification
  Bogdan Włodarczyk
 7. Miejska przestrzeń turystyczna. Metody badań. Ewolucja i jej prawidłowości
  Stanisław Liszewski
 8. Urban Tourism Space Research Methods: Evolution and Patterns
  Stanisław Liszewski
 9. Dostępność przestrzeni turystycznej w ujęciu geograficznym
  Alina Zajadacz
 10. Accessibility of Tourism Space from a Geographical Perspective
  Alina Zajadacz
 11. Morska przestrzeń turystyczna
  Leszek Butowski
 12. Maritime Tourism Space
  Leszek Butowski
 13. Wpływ turystyki na rozwój przestrzenny miejscowości nadmorskich. Wybrane aspekty
  Małgorzata Durydiwka; Katarzyna Duda-Gromada
 14. Influence of Tourism on the Spatial Development of Seaside Resorts: Selected Aspects
  Małgorzata Durydiwka; Katarzyna Duda-Gromada
 15. Zróżnicowanie przestrzeni turystycznej Pomorza Środkowego
  Eugeniusz Rydz
 16. The Diversification of Tourism Space in Central Pomerania
  Eugeniusz Rydz
 17. Rozwój turystyki w gminie nadmorskiej w świetle danych obiektywnych i opinii jej mieszkańców. Przykład gminy Krokowa
  Dariusz Sokołowski
 18. Development of Tourism in a Coastal Gmina in Terms of Objective Data and the Inhabitants’ Opinions: The Example of the Gmina of Krokowa
  Dariusz Sokołowski
 19. Wybrane aspekty przestrzeni turystycznej Lubelszczyzny
  Andrzej Świeca; Teresa Brzezińska-Wójcik; Marta Jolanta Jóźwik; Renata Krukowska; Ewa Skowronek; Andrzej Tucki
 20. Selected Aspects of the Tourist Space of the Lublin Region (Case Study)
  Andrzej Świeca; Teresa Brzezińska-Wójcik; Marta Jolanta Jóźwik; Renata Krukowska; Ewa Skowronek; Andrzej Tucki

  Recenzje - Reviews

 21. Elżbieta Bilska-Wodecka, Człowiek religijny i związki wyznaniowe w przestrzeni miasta w XX i na początku XXI wieku, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, ss. 304
  Stanisław Liszewski
 22. Elżbieta Bilska-Wodecka, Człowiek religijny i związki wyznaniowe w przestrzeni miasta w XX i na początku XXI wieku [The Religious Individua and Religious Organisations in Urban Space in the 20th and Early 21st Centuries], Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, pp. 304
  Stanisław Liszewski
 23. Małgorzata Durydiwka, Czynniki rozwoju i zróżnicowanie funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, ss. 376
  Antoni Jackowski
 24. Małgorzata Durydiwka, Czynniki rozwoju i zróżnicowanie funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce [Development Factors and Diversification of the Tourism Function in the Rural Areas of Poland], Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, pp. 376
  Antoni Jackowski
 25. Izabela Sołjan, Sanktuaria i ich rola w organizacji przestrzeni miast na przykładzie największych europejskich ośrodków katolickich, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, ss. 364
  Izabela Sołjan
 26. Izabela Sołjan, Sanktuaria i ich rola w organizacji przestrzeni miast na przykładzie największych europejskich ośrodków katolickich [Sanctuaries and their Role in the Organisation of Urban Space: Examples from Large European Catholic Centres], Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, pp. 364
  Izabela Sołjan
 27. Sławoj Tanaś, Tanatoturystyka. Od przestrzeni śmierci do przestrzeni turystycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, ss. 224
  Antoni Jackowski
 28. Sławoj Tanaś, Tanatoturystyka. Od przestrzeni śmierci do przestrzeni turystycznej [Thanatourism: from Death Space to Tourism Space], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, pp. 224
  Antoni Jackowski
 29. Alina Zajadacz, Turystyka osób niesłyszących – ujęcie geograficzne, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2012 ss. 370
  Bogdan Włodarczyk
 30. Alina Zajadacz, Turystyka osób niesłyszących – ujęcie geograficzne [The Tourism of the Deaf: a Geographical Approach], Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2012 pp. 370
  Bogdan Włodarczyk

  Wspomnienie - In Memoriam

 31. Profesor dr hab. Krzysztof Przecławski (1927-2014)
  Alicja Gotowt-Jeziorska
 32. Professor Krzysztof Przecławski (1927-2014)
  Alicja Gotowt-Jeziorska

Recent Submissions

View more