Recent Submissions

 • Migration and Stabilization Features of Rural Population in Poland 

  Kowalski, Mieczysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
  Przyspieszona migracja z rolnictwa i ze wsi do przemysłu i miast jest jednym z podstawowych procesów społecznych w Polsce powojennej, a odwrotny kierunek przemieszczeń Jest nadal bardzo słaby. Skałę, uwarunkowania i ...
 • Mass Culture and Cultural Traditions of Village 

  Frykowski, Maciej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
  Rozpad tradycyjnej kultury ludowej jako systemu spajającego wiejską społeczność lokalną ma ścisły związek z procesem urbanizacji wsi. Odrzucenie dawnych wzorów oraz akceptacja miejskiego etylu życia łączy się często ...
 • Forms of Recreation of Rural Population 

  Piotrowski, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
  Artykuł jest próbą konceptualizacji projektu badań autora na temat form rekreacji - rozumianej jako wszystko to, co dzieje się w czasie wolnym od pracy i przynosi człowiekowi odprężenie, odpoczynek, wzbogaca jego ...
 • Transformations in Peasant Agriculture in Yugoslavia and Poland 

  Pilichowski, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
  W artykule podjęto zagadnienie porównania wybranych cech społeczno-ekonomicznej sytuacji wsi i rolnictwa chłopskiego w Jugosławii i w Polsce. System ustrojowy w analizowanych krajach opiera się na zasadach socjalizmu ...
 • Sociological Aspects of Demographic Problems of Present-Day Polish Village 

  Malinowska, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
  Demograficzny kształt współczesnej wsi polskiej ma już wagę i znaczenie problemu społecznego; współcześnie mamy bowiem do czynienia z wynaturzeniami demograficznych struktur na wsi polskiej (dotyczy to struktur wg ...
 • Author's Note 

  Unknown author (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
 • Agricultural Cooperatives - From Association to Enterprise 

  Psyk-Piotrowska, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
  Pierwsze rolnicze spółdzielnie produkcyjne w Polsce powstały w 1949 r. Organizowano je opierając się na jednym z czterech wzorów statutowych: typ la - prostt- foi^i.y kooperacji miedzy jojpodarstwarci chłopskimi, typ ...
 • Rural Spatial Structures in Inhabitants 

  Majer, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
  Następujące czynniki wyznaczają współczesne wiejskie zbiorowości terytorialne: wspólnota wynikająca z faktu zamieszkiwania danego terytorium, powiązanie z systemem instytucji, organizacji i infrastruktury technicznej ...
 • Participation of Women in Life of Rural Communities 

  Starosta, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
  Podział populacji ludzkiej według biologicznych cech płci posiada doniosłe konsekwencje dla życia społecznego. Różnice biologiczne były podstawą pierwszego istotnego klasowego zróżnicowania społecznego. Członkowie klasy ...