Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, które gromadzi i udostępnia materiały dydaktyczne oraz bieżący dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego z dziedzin reprezentowanych na uczelni. Jest to platforma udostępniająca otwarte zasoby naukowe oraz integrująca uczelnię z innymi źródłami informacji naukowej.
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015.

W sprawie deponowania dokumentów autorzy proszeni są o kontakt:
Zespół Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
Aleksandra Brzozowska, Lidia Mikołajuk, Joanna Mróz
Oddział Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego. p 106, I piętro,
e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl

 • Использование платформы Moodle при обучении студентов-инофонов русскому языку 

  Писарь, Надежда (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Статья посвящена анализу использования электронной обучающей среды Moodle при обучении русскому языку как иностранному студентов нефилологического профиля. На примере авторского электронного курса «Русский язык как иностранный ...
 • Трансформация процесса обучения русскому языку как иностранному в модульной среде 

  Анатольевна Болдова, Татьяна; Васильевна Трегубова, Людмила (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  В статье рассматриваются вопросы обучения иностранных студентов РКИ на основе модульных технологий. Представлены разработанные задания, выполнение которых требует парной, групповой и коллективной форм организации деятельности ...
 • Badacz jako gość 

  Horolets, Anna (Uniwersytet Łódzki, 2016)
  Do analizy i interpretacji pozycji badacza w terenie w artykule użyto pojęć „gość” i „gościnność”. Jednym z milcząco przyjmowanych założeń podejścia etnograficznego jest gościnność osób badanych wobec antropologa. Korzystając ...
 • Antropolog wobec innych i wobec siebie. Niektóre problemy etyczne uprawiania antropologii 

  Nowicka, Ewa (Uniwersytet Łódzki, 2016)
  Artykuł skupia się na analizie doświadczeń terenowych autorki, koncentrując uwagę na komplikacjach emocjonalnych i aksjologicznych wynikających z długotrwałej współpracy z badanymi, nawiązywaniem więzi osobistych i rodzącym ...
 • W stronę socjologicznego ujęcia etyki badań naukowych 

  Rancew-Sikora, Dorota; Cymbrowski, Borys (Uniwersytet Łódzki, 2016)
  Zgodnie z tezą, że kompetencje etyczne stanowią ważną cechę kompetencji merytorycznych badaczy terenowych, a doświadczane przez nich dylematy etyczne mają charakter dylematów metodologiczno-teoretycznych, autorzy artykułu ...

Pokaż więcej...