Recent Submissions

 • Publiczny wymiar sportu 

  Moterski, Filip (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  Uprawianie sportu, skorelowane z tematyką zdrowego stylu życia, bez wątpienia stało się modne, o czym świadczą dane GUS, które mówią, że w okresie od 1.10.2015 do 30.09.2016 roku niemal połowa Polaków deklarowała ...
 • Zarządzanie organizacjami pozarządowymi na tle organizacji innych sektorów 

  Reichel, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  Obywatele uczestniczą w życiu społeczeństwa w organizacjach zwanych organizacjami pozarządowymi lub potocznie endżiosami (NGOs – z ang. non-governmental organisations). Istnieją także inne określenia tego typu organizacji, ...
 • Uwarunkowania sprawnego zarządzania procesami rewitalizacji w polskich miastach 

  Stawasz, Danuta ORCID; Wiśniewska, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  Projekty rewitalizacyjne stanowią wyzwanie z wielu punktów widzenia, zarówno od strony planistycznej, organizacyjnej, jak i finansowej. Muszą jednak przede wszystkim przynieść oczekiwane i trwałe korzyści w ujęciu ...
 • Interes publiczny i przestrzeń – kilka uwag 

  Kowalewski, Adam (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  Udzielenie odpowiedzi na pytanie, czym jest interes publiczny, jest niezmiernie trudne, dotyczy bowiem niezwykle szerokiego pojęcia, zdaniem niektórych autorytetów naukowych – niedookreślonego. Mamy również do czynienia ...
 • Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony interesów publicznych 

  Drzazga, Dominik (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  Planowanie jako działalność człowieka można rozpatrywać z dwojakiego punktu widzenia. W tzw. ujęciu prakseologicznym jest ono logicznie uporządkowanym w czasie zbiorem czynności prowadzących do osiągnięcia celów określonych ...
 • Marketing terytorialny a generowanie rozwoju miast i regionów 

  Rudolf, Wawrzyniec ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  Celem rozdziału jest pokazanie rozwoju marketingu w sektorze publicznym ze szczególnym uwzględnieniem marketingu terytorialnego skierowanego do jednostek terytorialnych – miast i regionów. Zamierzeniem autora jest ...
 • Scenariusze rozwoju metropolii Gdańsk–Gdynia–Sopot 

  Zaucha, Jacek; Komornicki, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  W 2006 roku ukazał się artykuł profesorów Markowskiego i Marszała porządkujący podejście do badania fenomenu wielkich miast i ich obszarów funkcjonalnych [Markowski, Marszał, 2006]. Pojawił się on na kanwie żywej w tym ...
 • Czynniki rozwoju miast w Polsce – wstęp do badań 

  Orankiewicz, Agnieszka; Turała, Maciej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  Na gruncie polskim prekursorem podejścia do zintegrowanego zarządzania rozwojem obszarów funkcjonalnych, w którym kluczową rolę odgrywa koncepcja kapitału terytorialnego, jest prof. Tadeusz Markowski, który zdefiniował ...
 • Kapitał terytorialny – źródło przewagi konkurencyjnej 

  Nowakowska, Aleksandra (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  Celem artykułu jest teoretyczna analiza pojęcia „kapitał terytorialny”. Wychodząc z założeń i twierdzeń terytorialnego paradygmatu rozwoju, artykuł opisuje różnorodne ujęcia kapitału terytorialnego, by na tak określonej ...
 • Szanse i zagrożenia wdrażania koncepcji smart city w Polsce 

  Sikora-Fernandez, Dorota ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
 • Governance jako element zintegrowanego zarządzania rozwojem obszarów metropolitalnych 

  Danielewicz, Justyna; Żak-Skwierczyńska, Małgorzata ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
 • Przekształcenia wybranych elementów systemu regionalnego Polski 

  Gaczek, Wanda Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  Celem opracowania jest poszukiwanie odpowiedzi na kilka pytań. Czy cechy zidentyfikowanego przez R. Domańskiego [2011] kodu rozwojowego systemu regionalnego Polski są trwałe, czy raczej stopniowo zmieniają się w wyniku ...
 • Nowa urbanizacja miast i aglomeracji miejskich o przemysłowej proweniencji 

  Klasik, Andrzej; Kuźnik, Florian (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  Celem opracowania jest pokazanie nowej urbanizacji miast i aglomeracji miejskich jako procesu twórczo rozwijającego nowe koncepty miast, specyficzne dla wieku globalizacji, technologii cyfrowych i kreatywności. Podstawą ...
 • Sylwetka naukowa Profesora Tadeusza Markowskiego 

  Kudłacz, Tadeusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  Miasta są złożonymi, wieloelementowymi organizmami, a zarządzanie nimi wymaga interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności. Obecnie, gdy w zarządzaniu miastami istotnego znaczenia nabrało podejście terytorialne, trzeba zwrócić ...
 • Rozwój zrównoważony a planowanie miast w świetle doświadczeń ostatniego ćwierćwiecza 

  Marszał, Tadeusz ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
 • Wprowadzenie 

  Danielewicz, Justyna; Sikora-Fernandez, Dorota ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  Miasta są złożonymi, wieloelementowymi organizmami, a zarządzanie nimi wymaga interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności. Obecnie, gdy w zarządzaniu miastami istotnego znaczenia nabrało podejście terytorialne, trzeba zwrócić ...
 • Czynniki rozwoju w praktyce polityki spójności zorientowanej terytorialnie 

  Churski, Paweł; Herodowicz, Tomasz; Konecka-Szydłowska, Barbara; Perdał, Robert (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  Celem opracowania jest przedstawienie autorskiej propozycji operacyjnej konkretyzacji działań ukierunkowanych na wzmacnianie i tworzenie czynników rozwoju w podejściu zorientowanym terytorialnie. Postępowanie badawcze ...
 • Strategia sukcesji władzy i własności w spółkach rodzinnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 

  Majda-Kariozen, Aleksandra ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  W ostatnich trzech dekadach problematyka przedsiębiorczości rodzinnej jest podejmowana przez coraz liczniejsze grono badaczy, także w Polsce, a jej znaczenie wyraźnie wzrosło. Mimo zidentyfikowania przez środowisko naukowe ...
 • Znaczenie nowoczesnych technologii dla konkurencyjności przedsiębiorstw prowadzących gospodarkę magazynową 

  Bogołębska, Justyna ORCID; Bogołębski, Mateusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Nowoczesne technologie są obecnie ważnym elementem wspierającym rozwój przedsiębiorstw. Firmy są zainteresowane wprowadzaniem rozwiązań zwiększających efektywność działań i poprawiających jakość świadczonych usług. Praktyczne ...
 • Współtworzenie wartości z konsumentami w środowisku wirtualnym 

  Łaszkiewicz, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  Współtworzenie wartości z konsumentami w środowisku wirtualnym to oryginalna na polskim rynku wydawniczym monografia na temat konkurencyjności przedsiębiorstw w kontekście zagadnienia kreowania wartości. Autorka omawia ...

View more