Recent Submissions

 • Polityka wypłat na rzecz akcjonariuszy: Determinanty – reakcja rynku – ocena 

  Kaźmierska-Jóźwiak, Bogna ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019-05-10)
  Wiek XX przyniósł istotne zmiany na rynkach kapitałowych, wywołane przeobrażeniami otoczenia ekonomicznego i prawno-regulacyjnego, w tym odnoszące się do polityki dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. Tendencja, która ...
 • Zmiany kapitału własnego spółki kapitałowej. Uwarunkowania prawne i skutki finansowe 

  Walińska, Ewa ORCID; Rzetelska, Anna; Jurewicz, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Kapitał własny to kategoria ekonomiczna odgrywająca szczególną rolę w obrocie gospodarczym, ponieważ nie tylko inicjuje on działalność gospodarczą spółki kapitałowej, lecz także jest fundamentem finansowym w całym okresie ...
 • Metody pomiaru i determinanty jakości informacji w raportach spółek giełdowych 

  Michalak, Jan (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  Głównym celem monografii jest zdefiniowanie i kompleksowe zbadanie zagadnienia jakości informacji w raportach obowiązkowych i dobrowolnych sporządzanych przez spółki giełdowe. Przedstawiono w niej analizę determinant jakości ...
 • Elementy stylu życia jako determinanty pracy w zespole 

  Cewińska, Joanna; Striker, Małgorzata ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Problematyka stylu życia w naukach o zarządzaniu staje się coraz bardziej istotna. Większy nacisk kładzie się na kwestie różnorodności pracowników w organizacjach i zespołach, a także na ich styl życia. Podkreśla się, że ...
 • Marketing na rynkach międzynarodowych. Badania, decyzje, organizacja 

  Grzegorczyk, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Prezentowana publikacja przybliża zagadnienie marketingu na rynkach międzynarodowych. Przedstawiono w niej kwestie dotyczące badań marketingowych na takim rynku, ich rodzaje, etapy i metody. Zaprezentowano sposoby oceny i ...
 • Mariaż nauki z praktyką. Najlepsze praktyki zarządzania marketingowego w polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach. Studia przypadków 

  Golik-Górecka, Grażyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Publikacja ta przedstawia realizację najlepszych praktyk w procesie wdrażania strategii marketingowych w wybranych firmach zagranicznych i polskich. Na tle teoretycznych rozważań dotyczących istoty, koncepcji i standardów ...
 • Dojrzałość procesowa a wyniki organizacji 

  Kalinowski, Tomasz Bartosz ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  Publikacja zawiera kompleksowe omówienie koncepcji dojrzałości procesowej oraz jej wpływu na najistotniejszy rezultat funkcjonowania każdej organizacji – wyniki finansowe i pozafinansowe. Warstwę teoretyczną książki ilustrują ...
 • Zintegrowana Strategia Rozwoju Warszawsko-Łódzkiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030 (projekt) 

  Markowski, Tadeusz; Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania (Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Motywem podjęcia prac nad Zintegrowaną Strategią Rozwoju Warszawsko-Łódzkiego Obszaru Funkcjonalnego było założenie, iż wspieranie układu funkcjonalno-przestrzennego opartego na bipolarnych, dominujących powiązaniach między ...
 • CSR Trends. Making a difference 

  Rudnicka, Agata; Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania (Centrum Strategii i Rozwoju Impact (CSR Imact), 2015)
  CSR Trends. Making a Difference is the second book covering different aspects of current development in the area of social responsibility of organizations published by CSR Impact Foundation. Thanks to authors representing ...
 • Digital, Intelligent & Sustainable Logistics 

  Kalinowski, T. Bartosz; Raźniewska, Marta; Brzeziński, Jakub; Szudrowicz, Izabella; Adamczak, Michał; Toboła-Walaszczyk, Adrianna; Cyplik, Piotr; Kopeć, Magdalena; Maletič, Damjan; Maletič, Matjaž; Roblek, Matjaž; Gaspersic, Gasper; Ketikidis, Panayiotis H.; Atanasovska, Ilina; Kallia, Efthalia; Koutsioris, Vassilios E.; Politis, Athanasios K.; Douzas, Vassilios (Nextlog Project, 2023)
  In recent years the logistics market experienced rapid development and has been subject to substantive pressures and changes. Digital transformation of supply chains, rising complexity of transportation routes, uncertainties ...
 • Funkcjonowanie pracowników w sytuacji zmiany. Perspektywa kompetencyjna 

  Czapla, Tomasz ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Jak pokazują badania Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP), po przeanalizowaniu 70 min internetowych ofert pracy zamieszczonych we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej i we wszystkich ...
 • Sytuacja kobiet na rynku pracy. Wybrane aspekty 

  Witkowska, Dorota ORCID; Kompa, Krzysztof; Matuszewska-Janica, Aleksandra (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  Nierówne traktowanie ze względu na płeć i dyskryminacja kobiet na rynku pracy są uważane w krajach Unii Europejskiej za jeden z głównych problemów, o czym świadczą m.in. zapisy legislacyjne i strategie zmierzające do poprawy ...
 • Rekrutacja i selekcja artystów w kontekście twórczości organizacyjnej 

  Mizera-Pęczek, Patrycja ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Przedmiotem refleksji teoretycznej i badań empirycznych w monografii są procesy rekrutacji i selekcji artystów z uwzględnieniem aspektów twórczości organizacyjnej. Podjęto próbę zidentyfikowania, kim są osoby odpowiedzialne ...
 • Dobrowolne ujawnienia informacji finansowej 

  Śnieżek, Ewa; Wiatr, Michał ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Celem publikacji jest przedstawienie propozycji doskonalenia dobrowolnych ujawnień informacji finansowej w sprawozdaniach podmiotów gospodarczych oraz podkreślenie ich znaczenia w raporcie biznesowym w XXI wieku, a więc ...
 • Zintegrowany model pomiaru dokonań gminy. Uwarunkowania – potrzeby – koncepcje 

  Firkowska-Jakobsze, Zuzanna ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Zarządzanie jednostkami sektora finansów publicznych, w tym gminami, staje się obecnie coraz większym wyzwaniem. Wynika to z jednej strony z dynamicznie zmieniającego się otoczenia, globalizacji, ograniczonego dostępu do ...
 • Innowacje kreujące nowe wartości w transporcie samochodowym 

  Sosnowski, Jarosław; Nowakowski, Łukasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  W publikacji poruszono najbardziej aktualne kwestie dotyczące rozwoju branży transportowej. Przedstawiono w niej obszary związane z zarządzaniem oraz nowościami technologicznymi. Książka jest adresowana do osób zainteresowanych ...
 • Praktyki performance management w kontekście wymogów koncepcji lean w środowisku usług 

  Ulrych, Wojciech ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  Koncepcja szczupłego zarządzania (lean management) prowadzi do ograniczania marnotrawstwa i tworzenia wartości dla klienta. Sprawdziła się ona w produkcji, ale czy taki sam sukces może osiągnąć w środowisku usług? Cechy ...
 • Internacjonalizacja polskich i ukraińskich przedsiębiorstw 

  Glinkowska, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  Monografia zawiera analizę teoretyczną problemów internacjonalizacji o charakterze poznawczym i utylitarnym, a także prezentację badań przeprowadzonych w polskich i ukraińskich mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach ...
 • Rachunkowość umów leasingu. Stan obecny i kierunki zmian 

  Turzyński, Mikołaj (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  W książce opisano stan regulacji prawnych rachunkowości w zakresie umów leasingu oraz określono potencjalne kierunki ich zmian. W sześciu rozdziałach monografii autor przedstawił następujące zagadnienia: przebieg procesu ...
 • Finansowanie działalności innowacyjnej gospodarstw rolnych. Przykład województwa łódzkiego 

  Baraniak, Marta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Innowacyjność jest tematem niezwykle popularnym i szeroko analizowanym. Jej istotność powinna być szczególnie podkreślana w obszarze rolnictwa, ze względu na dostarczanie żywności z tego sektora. Wdrażanie innowacji daje ...

View more