Recent Submissions

 • Funkcjonowanie pracowników w sytuacji zmiany. Perspektywa kompetencyjna 

  Czapla, Tomasz ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Jak pokazują badania Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP), po przeanalizowaniu 70 min internetowych ofert pracy zamieszczonych we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej i we wszystkich ...
 • Sytuacja kobiet na rynku pracy. Wybrane aspekty 

  Witkowska, Dorota ORCID; Kompa, Krzysztof; Matuszewska-Janica, Aleksandra (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  Nierówne traktowanie ze względu na płeć i dyskryminacja kobiet na rynku pracy są uważane w krajach Unii Europejskiej za jeden z głównych problemów, o czym świadczą m.in. zapisy legislacyjne i strategie zmierzające do poprawy ...
 • Rekrutacja i selekcja artystów w kontekście twórczości organizacyjnej 

  Mizera-Pęczek, Patrycja ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Przedmiotem refleksji teoretycznej i badań empirycznych w monografii są procesy rekrutacji i selekcji artystów z uwzględnieniem aspektów twórczości organizacyjnej. Podjęto próbę zidentyfikowania, kim są osoby odpowiedzialne ...
 • Dobrowolne ujawnienia informacji finansowej 

  Śnieżek, Ewa; Wiatr, Michał ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Celem publikacji jest przedstawienie propozycji doskonalenia dobrowolnych ujawnień informacji finansowej w sprawozdaniach podmiotów gospodarczych oraz podkreślenie ich znaczenia w raporcie biznesowym w XXI wieku, a więc ...
 • Zintegrowany model pomiaru dokonań gminy. Uwarunkowania – potrzeby – koncepcje 

  Firkowska-Jakobsze, Zuzanna ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Zarządzanie jednostkami sektora finansów publicznych, w tym gminami, staje się obecnie coraz większym wyzwaniem. Wynika to z jednej strony z dynamicznie zmieniającego się otoczenia, globalizacji, ograniczonego dostępu do ...
 • Innowacje kreujące nowe wartości w transporcie samochodowym 

  Sosnowski, Jarosław; Nowakowski, Łukasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  W publikacji poruszono najbardziej aktualne kwestie dotyczące rozwoju branży transportowej. Przedstawiono w niej obszary związane z zarządzaniem oraz nowościami technologicznymi. Książka jest adresowana do osób zainteresowanych ...
 • Praktyki performance management w kontekście wymogów koncepcji lean w środowisku usług 

  Ulrych, Wojciech ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  Koncepcja szczupłego zarządzania (lean management) prowadzi do ograniczania marnotrawstwa i tworzenia wartości dla klienta. Sprawdziła się ona w produkcji, ale czy taki sam sukces może osiągnąć w środowisku usług? Cechy ...
 • Internacjonalizacja polskich i ukraińskich przedsiębiorstw 

  Glinkowska, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  Monografia zawiera analizę teoretyczną problemów internacjonalizacji o charakterze poznawczym i utylitarnym, a także prezentację badań przeprowadzonych w polskich i ukraińskich mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach ...
 • Rachunkowość umów leasingu. Stan obecny i kierunki zmian 

  Turzyński, Mikołaj (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  W książce opisano stan regulacji prawnych rachunkowości w zakresie umów leasingu oraz określono potencjalne kierunki ich zmian. W sześciu rozdziałach monografii autor przedstawił następujące zagadnienia: przebieg procesu ...
 • Finansowanie działalności innowacyjnej gospodarstw rolnych. Przykład województwa łódzkiego 

  Baraniak, Marta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Innowacyjność jest tematem niezwykle popularnym i szeroko analizowanym. Jej istotność powinna być szczególnie podkreślana w obszarze rolnictwa, ze względu na dostarczanie żywności z tego sektora. Wdrażanie innowacji daje ...
 • Dziedzictwo poprzemysłowe jako element zintegrowanego zarządzania miastem 

  Moterski, Filip (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  Dziedzictwo poprzemysłowe jest unikalnym zasobem oraz wyjątkowym rodzajem atrakcji turystycznej. Może być czynnikiem rozwoju gospodarczego miasta dzięki zastosowaniu zintegrowanych projektów rozwojowych, łączących elementy ...
 • Publiczny wymiar sportu 

  Moterski, Filip (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  Uprawianie sportu, skorelowane z tematyką zdrowego stylu życia, bez wątpienia stało się modne, o czym świadczą dane GUS, które mówią, że w okresie od 1.10.2015 do 30.09.2016 roku niemal połowa Polaków deklarowała ...
 • Zarządzanie organizacjami pozarządowymi na tle organizacji innych sektorów 

  Reichel, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  Obywatele uczestniczą w życiu społeczeństwa w organizacjach zwanych organizacjami pozarządowymi lub potocznie endżiosami (NGOs – z ang. non-governmental organisations). Istnieją także inne określenia tego typu organizacji, ...
 • Uwarunkowania sprawnego zarządzania procesami rewitalizacji w polskich miastach 

  Stawasz, Danuta ORCID; Wiśniewska, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  Projekty rewitalizacyjne stanowią wyzwanie z wielu punktów widzenia, zarówno od strony planistycznej, organizacyjnej, jak i finansowej. Muszą jednak przede wszystkim przynieść oczekiwane i trwałe korzyści w ujęciu ...
 • Interes publiczny i przestrzeń – kilka uwag 

  Kowalewski, Adam (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  Udzielenie odpowiedzi na pytanie, czym jest interes publiczny, jest niezmiernie trudne, dotyczy bowiem niezwykle szerokiego pojęcia, zdaniem niektórych autorytetów naukowych – niedookreślonego. Mamy również do czynienia ...
 • Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony interesów publicznych 

  Drzazga, Dominik (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  Planowanie jako działalność człowieka można rozpatrywać z dwojakiego punktu widzenia. W tzw. ujęciu prakseologicznym jest ono logicznie uporządkowanym w czasie zbiorem czynności prowadzących do osiągnięcia celów określonych ...
 • Marketing terytorialny a generowanie rozwoju miast i regionów 

  Rudolf, Wawrzyniec ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  Celem rozdziału jest pokazanie rozwoju marketingu w sektorze publicznym ze szczególnym uwzględnieniem marketingu terytorialnego skierowanego do jednostek terytorialnych – miast i regionów. Zamierzeniem autora jest ...
 • Scenariusze rozwoju metropolii Gdańsk–Gdynia–Sopot 

  Zaucha, Jacek; Komornicki, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  W 2006 roku ukazał się artykuł profesorów Markowskiego i Marszała porządkujący podejście do badania fenomenu wielkich miast i ich obszarów funkcjonalnych [Markowski, Marszał, 2006]. Pojawił się on na kanwie żywej w tym ...
 • Czynniki rozwoju miast w Polsce – wstęp do badań 

  Orankiewicz, Agnieszka; Turała, Maciej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  Na gruncie polskim prekursorem podejścia do zintegrowanego zarządzania rozwojem obszarów funkcjonalnych, w którym kluczową rolę odgrywa koncepcja kapitału terytorialnego, jest prof. Tadeusz Markowski, który zdefiniował ...
 • Kapitał terytorialny – źródło przewagi konkurencyjnej 

  Nowakowska, Aleksandra (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  Celem artykułu jest teoretyczna analiza pojęcia „kapitał terytorialny”. Wychodząc z założeń i twierdzeń terytorialnego paradygmatu rozwoju, artykuł opisuje różnorodne ujęcia kapitału terytorialnego, by na tak określonej ...

View more