Turyzm/Tourism to czasopismo naukowe o charakterze interdyscyplinarnym. Jest jednym z niewielu tytułów w Polsce skierowanych do naukowców reprezentujących różne dyscypliny i zajmujących się problematyką turystyczną, w tym przede wszystkim do geografów, ekonomistów, socjologów oraz przedstawicieli innych nauk społecznych. Czasopismo prezentuje w głównej mierze wyniki najnowszych empirycznych badań nad współczesnymi zjawiskami dotyczącymi szeroko pojmowanej turystyki, hotelarstwa i rekreacji w Europie Środkowej, z uwzględnieniem ich lokalnej specyfiki i globalnego kontekstu. W Turyzmie wydawane są wyłącznie prace nigdzie wcześniej niepublikowane: artykuły teoretyczne, badawcze, przeglądowe oraz notatki naukowe zawierające wyniki cząstkowe oryginalnych badań empirycznych, a także recenzje, sprawozdania i głosy w dyskusji.
Turyzm wydawany jest nieprzerwanie od 1985 r. W latach 1985–1990 publikowany był raz w roku w serii wydawniczej Acta Universitatis Lodziensis (7 zeszytów). Od 1991 r. Turyzm był czasopismem ukazującym się dwa razy w roku (w latach 1991–2000 wydano 20 zeszytów w ramach 10 tomów). W dziesięcioleciu 1991–2000 artykuły zawierały streszczenia w języku francuskim i angielskim. Od 2001 r. czasopismo jest dwujęzyczne (polski i angielski).
Punktacja MNiSW: 20 pkt. (2019)
Punktacja MNiSW: 20 pkt. (2021)
Dyscyplina wg MNiSW: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki socjologiczne; nauki o Ziemi i środowisku

Polityka OA
Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND (Attribution – Non-Commercial – No Derivative Works).
All articles are available in Open Access CC BY-NC-ND

Zespół redakcyjny/Editorial Team

Redaktor naczelny/Editor-in-chief
Andrzej Stasiak – Uniwersytet Łódzki, Poland
Zastępca Redaktora/Co-editor
Bogdan Włodarczyk – Uniwersytet Łódzki, Poland
Redaktorzy/Sub-Editors
Leszek Butowski (Uniwersytet Łódzki, Polska)
Wasyl Kyfiak (Czerniowiecki Instytut Handlowo-Ekonomiczny, KNTEU, Ukraina)
Andrzej Matczak (Uniwersytet Łódzki, Polska)
Brigita Žuromskaité (Uniwersytet Michała Römera w Wilnie, Litwa)
Sekretarze Redakcji/Managing editor
Justyna Mokras-Grabowska – Uniwersytet Łódzki, Poland
Michał Duda – Uniwersytet Łódzki, Poland
Redaktorzy językowi/Language Editors
Beata Bednarek – Uniwersytet Łódzki, Poland
Ewa Mossakowska – Uniwersytet Łódzki, Poland
Richard Bolt (native speaker)

Instytut Geografii Miast i Turyzmu
Uniwersytet Łódzki
90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 31
tel. 00 48 42 6356305
fax 00 48 42 6354550
e-mail: thetourism@geo.uni.lodz.pl
ISSN 0867-5856, e-ISSN 2080-6922

Collections in this community

Recent Submissions

View more